Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@สบายกระเป๋า 4 วัน 3 คืน

 Highlight ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”-ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก)-นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ)-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว กิ่วม่วง-ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา)-ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา-Check In @ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดศรีมงคล (ก๋ง)-แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน- นมัสการพระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล) จ.แพร่-บ้านทุ่งโฮง -นมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.บาท บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

1 - 4 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

9 - 12 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

11 - 14 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

12 - 15 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

22 - 25 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

          


ID : sodA van 3

 

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพ – น่าน

19.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท.เกษตรนวมินทร์ ทีมงานโซดาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทาง

19.30 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมาตฐานมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ                          ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน          

                    วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – นั่งรถรางชมเมืองน่าน

 

 05.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอก                            ได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเล                            หมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.            บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและ                          ฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

11.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็น                                พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวใน                            โลก)

                        นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพ                                เขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮง                          เจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

                        นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระ                            เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระ                          ธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

17.30 น.            นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้าง                          ในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ                          ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีก                              แห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัว                            เมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร                              บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.           บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....

                        ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระ                         ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  เดอะวิว กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – ต้นชมพูภูคา - วัดภูเก็ต  

            ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ถนนคนเดินน่าน

  

                       07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (4)

08:00 น.        นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลัก                        ล้าน

10.30 น.        นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและ                           จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย       เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวม                       ถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผี                         เมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัย                     ก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน                       แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ                     รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่ง                     กำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                             ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715                       จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา                                 (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมี                     การค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ใน                     รอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภู                       คายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต                       เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่ง                         ชาติ ดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับ                      ฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน

                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มี                    ของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมี                    เรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคา                        จากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

                  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุด                    ของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัว                      ผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัด                    ได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็น                    ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

18.00 น.     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหาร                    มากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา ดิเอ็มเพรส                      น่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ้ง – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว        

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่จากนั้นนำท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง  แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม” บ้านทุ่งโฮ่ง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด มีร้านขายเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

                       นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย                 จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน                          ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด                            เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับ                            การสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 ก่อนเดินทางต่อ

เย็น                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

                             หมายเหตุ : ลูกค้ากรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน รถตู้พร้อมทีมงานรับ - ส่ง คณะที่บ้าน

 

 

สี่ดอยงาม @ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

 Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน Check In เฮือนกาแฟ 60 และถนนคนเดินเชียงใหม่ สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง หนึ่งเดียวในประเทศไทยสวนอินทผาลัมโกหลัก สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน สุงสุดในสยาม..ป่าโบราณที่ต้องมา.. สักการะพระธาตุแฝดที่สวยงาม @ อินทนนท์ น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่ ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวายพักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,990.- บาท

Consortium Trip 04 @

เจาะลึกเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

วันเดินทาง 19 – 21 และ 28 – 30 พ.ย. 2563

เดินทาง วันที่ 5 – 7 / 10 – 12 / 11 - 13 / 19 – 21 / 26 – 28 ธันวาคม 2563

และช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค 63 – 1 ม.ค.64 / 31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 และ 1 ม.ค. – 3 ม.ค. 64


ID : Consortium Trip 04

Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว

วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป

ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน

 • Check In
 • สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง
 • สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง
 •  
 • สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน
 •  
 • @ อินทนนท์
 • น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง
 • วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่
 • ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
 • พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว
 • - มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องมัดจำ 5,000.-บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน
 • - กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-722-8880

. Line I D : 0847228880

Line I D : Pukkie1972

Line I D : salesoda

Hotline

084-722-8880     คุณกรณ์

 • 088 – 263-9954

095-924-4376       คุณโอ๋

INBOX : m.me/sodatour2016

เทศกาลทุ่งบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บิน Thai Smile

เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นทุ่งบัวตองแห่งแรกที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั่วภูเขาในช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีให้ชมปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นวลาการบานเพียงแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้น "เทศกาลทุ่งดอกบัวตองบาน" ทางจังหวัด จะมีการนำการแสดงดนตรีประจำถิ่น มาสร้างสีสรรค์และร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นพิเศษ พร้อมนำสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอาหารพื้นเมือง มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เป็นอีก 1 UNSEEN Thailand ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของดอกบัวตองได้ถึง 360 องศา พร้อมสัมผัสอากาศเย็น ๆ รับรองว่าท่านจะฟินนน..สุด ๆ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,490.- บาท

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์

วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์


ID : Consortium Trip 01

Highlight
ตื่นเต้นเร้าใจ..กับ ออบหลวง "แกรนด์แคนย่อน สยาม"
สัมผัสป่าสนสามใบ @ สวนสนบ่อแก้ว “เกาะนามิ เมืองไทย”
Check In @ ดอยแม่อูคอ ชมดอกบัวตองบานสะพรั้งเต็มยอดดอย
พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกูมู
สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด
ลีไวน์รักไทย เสน่ห์ขุนเขาและไร่ชา
ชุมชนจ่าโบ่ มนต์เสน่ห์ของชนเผา
จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย
หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง
Check In @ ถนนคนเดินปาย
ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด
วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา
จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE
วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง
ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน
 

แถวที่ 1 หลังคนขับ พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,990 บาท/ท่าน

แถวที่ 2 หลังคนขับ (แถวกลาง) พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,790 บาท/ท่าน

แถวที่ 3 (แถวหลังสุด) พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,490 บาท/ท่าน

 

แถวที่ 1 หลังคนขับ พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 12,490 บาท/ท่าน

แถวที่ 2 หลังคนขับ (แถวกลาง) พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 12,290 บาท/ท่าน

แถวที่ 3 (แถวหลังสุด) พีเรียดวันที่ พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 11,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทางโดยละเอียด ดูได้ในส่วน ของ การ ดาวน์โหลดโปรแกรม

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย 3 วัน 2 คืน By Thai Smile

 แม่ฮ่องสอน ล่องลำน้ำปาย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกองมู ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ สุดแสนดินแดนแห่งความโรแมนติค ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของชนเผา ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง Check In @ ถนนคนเดินปาย ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,990.- บาท

วันเดินทาง

5 - 7  ธันวาคม 2563

10 - 12  ธันวาคม 2563

11 - 13  ธันวาคม 2563

19 - 21  ธันวาคม 2563

26 - 28  ธันวาคม 2563

30  ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64

31  ธันวาคม 63 – 2 มกราคม 64

1  - 3 มกราคม 2564


ID : Consortium Trip 02

Highlight

  ล่องลำน้ำปาย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย

  สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด

  พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกองมู

 • ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลางจองคำ
 • สุดแสนดินแดนแห่งความโรแมนติค ปางอุ๋ง
 • หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของชนเผา
 •  หนึ่งใน Unseen in Thailand
 • จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย
 • หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง
 • Check In @
 • ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด
 • วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา
 • จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE
 • วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง
 • ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
 • พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน // วันเดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,990.- บาท

 3 – 6 ตุลาคม 2562
 4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9 – 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563???? 3 – 6 ตุลาคม 2562
4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9– 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563


ID :

วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - อ.แม่สอด

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ(รับคณะถึงบ้านท่าน)...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ตาก ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ เจ้าหน้าที่แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

วันที่สอง : แม่สอด อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ วังปลา วัดหนองหลวง ตลาดอุ้มผาง

04.00 น.  คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่ เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.00 น.  คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง ติดต้นแม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่รอรับ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย  นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดอุ้มผาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุุ้มผาง และบ้านโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอรท์

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สาม :  ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.00 น.  นำคณะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว “ดอยหัวหมด” ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น.  นำสมาชิกลงเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ระหว่างทางชมธรรมชาติ ผ่านคุ้งโค้ง , หลืบผาบ่อง ,ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง ชมน้ำตกทีล่อจ่อ , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง  ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6)

บ่าย  นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดพักแรม เขตรักษาพันธ์สัตวป่าอุ้มผาง จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่ น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ระยะทางเดินเท้า ไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (7) หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่าความสดชื่น

วันที่สี่ : น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค ์ – กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหาร

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ " ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย  อิสระช้อปปิ้ง ตลาดริมเมย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่ จ.นครสวรรค์

ค่ำ  ถึงจังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


 

กระบี่ - ตรัง 5 วัน 4 คืน

 กระบี่ – ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะสี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - กระบี่

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.  คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นที่ทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.กระบี่ ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอ+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่ 

06.00 น.  คณะเดินทางถึง  จ.กระบี่ อิสระให้ท่านสมาชิกทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารสุชัญญาแตเตี้ยม (2)

09.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  นำท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวพระนาง นำท่านชมและสักการะ ถ้ำพระนาง เพื่อเป็นสิริมงคล...นำท่านชมความงดงามของ ทะเลแหวก(Unseenประกอบด้วย เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ เชิญท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก...เรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะเชิญท่านพักผ่อนชมความงามของหาดทรายขาว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ

บ่าย  นำท่าน ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือนำท่านเดินทางที่พัก....

17.00 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก Green House Hotel ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.  นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารก้อยกุลากาศัย (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ปาร์ตีไนท์

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก(5)..หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเม็ง จ.ตรัง

09.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมงเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสความตื่นเต้นกับการลอด"ถ้ำมรกต"(UNSEEN THAILANDหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล..สนุกสนานตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทไปโผล่ปากถ้ำอีกด้านมีหาดทรายเล็กๆที่สวยงามภายในถ้ำเป็นปล่องภูเขาพร้อมค้นหาที่มาของชื่อ..ถ้ำมรกต

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (6) แบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ

บ่าย  เดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะกระดาน" สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการังสวยเป็นสถานที่วิวาห์ใต้สมุทรเป็นประจำทุกปี พร้อมชมปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็ก ๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกและเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีลักษณะเป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชันไม่มีชายหาดหรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมีกระท่อมของคนเฝ้ารังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังชนิดต่าง ๆ มีทั้งปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบมีฝูงปลาทะเล ก่อนนำท่านเดินทางสู่ที่พัก..

17.00 น.  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพักพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (7) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Partyในรูปแบบธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม 

22.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ (พร้อมซุ้มมาม่าและโจ๊กคัพ)

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สี่ :  ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า (8)  ณ ห้องอาหารของที่พัก...หลังอาหารคณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง ขนมเค้ก หมูย่างเมืองตรัง และสินค้าอื่นๆ สำหรับคนทางบ้านจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailand ของจังหวัดตรัง “ เลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรี  ” ที่ถ้ำเลเขากอบ อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ “ล่องเรือลอดถ้ำ” สุดยอดความตื่นเต้นกับการผจญภัยในถ้ำลอดท้องมังกร ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสียวที่จะจดจำไม่รู้ลืม.... ขึ้นจากเรือนำท่านเดินชมสินค้า OTOP ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์) นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามก่อนนำคณะเดินทางสู่กระบี่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารเรือนผู้การ(9) (โต๊ะละ 8  ท่าน)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่จ.กระบี่ ระหว่างทางแวะชมน้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็กๆที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนภายนั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำในระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย....นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู๊ด (10)  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า : กรุงเทพฯ

05.00 น.     คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

 นำท่านชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - พังงา

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.พังงาระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน

06.30 น.  อรุณสวัสดิ์ ณ ท่าเรืองพังงาเบย์ จ.พังงา อิสระให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ณ ร้านอาหารจ่าจรัญ (โดยมีห้องน้ำบริการ ชาย 7 ห้อง และหญิง 7 ห้อง ให้เตรียมผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วย ห้ามลืม!!!)

07.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจ่าจรัญ (2)

08.30 น.  นำท่านสู่ท่าเรือลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ก่อนชม เขาหมาจูและผ่านชม เกาะนมสาว(เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี” นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

14.00 น.  เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวพังงาน ระหว่างทางแวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณที่ “เขาเขียน”

16.00 น.  นำท่านขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทไทยศ ระหว่างทางแวะวัดพระทอง นมัสการพระผุด 1 ใน Unseen in Thailand ก่อนนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..ระหว่างทางผ่านสะพานเทพกษัตรีตั้งคู่ขนานกับสะพานสารสิน ก่อนนำคณะเดินทางสู่โรงงานทำเครื่องประดับมุกภูเก็ตชมความแตกต่างระหว่างมุกเลี้ยงกับมุกแท้

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ(4)ร้านอาหารไทยวิลเลจ

19.30 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Metro pole Hotel Phuket ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  เกาะพีพีเล-อ่าวมาหยา- อ่าวโล๊ะซามะ-วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

เช้า  บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านลงเรือท่องเที่ยว Sea Angle เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ภายในเรือมีชา,กาแฟ,ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการระหว่างการเดินทางสู่ เกาะพีพี

10.00 น.  ถึงเกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะผ่านชมถ้ำไวกิ้งส์ จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณ อ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย อาทิเช่นปะการังสมอง , ปะการังเขากวาง ฯลฯ

เที่ยง  นำท่านเข้าสู่เกาะพีพีดอนบริการอาหารกลางวัน(6)...หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลหรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน

16.00 น.  นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิมเดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต ถึงท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านขึ้นรถโค๊ชคันเดิมเดินทางสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

17.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศแล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.30 น.  บริการอาหารค่ำ(7)ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้เวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : ตึก “ชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  นำคณะเดินทางชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึกชิโน-โปตุกีส ” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีน และโปรตุเกส ที่สวยงาม ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากภูเก็ต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ  ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น ผ้าบาตริก ก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(9)ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

บ่าย  นำคณะเดินทางต่อผ่าน จ.สุราษฎร์ แวะซื้อของฝากและพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมเลือกซื้อไข่เค็มที่ไชยาก่อนเดินทางผ่านชุมพร สู่ จ.ประจวบฯ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเฉียวโอชา (10)

23.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 4 คืน

 ดอนสัก – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา – หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน – เกมส์หน้างาน Party Night -ปากน้ำตาปี – เขื่อนรัชประภา – ของฝากไชยา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ-มหาชัย-เพชรบุรี-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริษัท...เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋าพร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นที่ทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ฯระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มน้ำเปล่า+น้ำอัดลม+น้ำแข็ง+ขนมขบเคี้ยวหลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : เกาะสมุย-พระใหญ่เกาะฟาน-หินตา หินยาย-น้ำตกหน้าเมือง-หลวงพ่อแดง

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อน นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

09.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ดอนสัก นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เดินทางผ่านท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยเพลินเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะเล็ก เกาะน้อยต่าง ๆ มากมายระหว่างทาง

10.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เฟอร์รี่ เกาะสมุย  นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ร้านอาหาร

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวเสวย (3)

บ่าย  นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ช่องบุญตาเพิงหมาแหงนและชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดารหินตา–หินยายชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์และสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ "ตลาดหน้าทอน" เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท่าเรือซีฟู๊ด(4) หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ibis Hotels อิสระพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : หมู่เกาะอ่างทอง-ดำน้ำดูปะการัง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะ-ทะเลใน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น.  นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง”ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงามด้วยรูป ลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนป่ายเขาขึ้นชมวิวที่เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (6)

บ่าย  นำท่าน ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่เกาะ แม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน(ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ)สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะเล็กๆกลางอ่าวไทย...ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุยด้วยความประทับใจ

17.00 น.  คณะเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุย นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (7) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Party" ในรูปแบบ ธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม 

22.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ (พร้อมซุ้มม่ม่าและโจ๊กคัพ)

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สี่ :  เกาะสมุย-เขื่อนรัชประภา-ของฝากไชยา

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม อาหารเช้าแบบอเมริกัน ABF (8)

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ Ibis Hotels Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่าย อำลาที่พัก นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือดอนสัก

10.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ดอนสัก นำคณะขึ้นรถโค้ชรับอากาศเดินทางสู่ ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตาปีซีฟู๊ด (9)

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาสก นำท่านลงเรือ ชมเขื่อนรัชชประภา สัมผัสทัศนียภาพอันสงบมีความงดงามเสมือนหนึ่งกุ้ยหลินเมืองไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับระหว่างทางผ่าน ไชยา เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ไข่เค็มไชยา

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด(10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่ห้า : กรุงเทพฯ

05.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[ONE DAY TRIP] กินลม..ชมวิว ดอยหอยหลอด Unseen Thailand วัดบางกุ้ง ไหว้พระ 5 วัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตลาดน้ำอัมพวา

วัดมอญ - ดูตลาดร่มหุบ - วัดบ้านแหลม - วัดบางกุ้ง - วัดจุฬามณี - ตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวา

วันเดินทาง : ทุก เสาร์-อาทิตย์


ID :

 

เดินทางจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ อ.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม


นำท่านเดินทางสู่ "วัดศรัทธาธรรม"

วัดศรัทธาธรรมหรือ วัดมอญ  ความน่าสนใจของวัดนี้คืออุโบสถหลังไม้สักทองฝังมุกแท้ซึ่งเป็นรูปเรือสำเภาลายรดน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 61 นิ้ว ซึ่งเป็นพระประธาน นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของพระเกจิชื่อดังต่างๆ ทั่วเมืองไทย เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่ขาวมหาสิทธิโชค หลวงพ่อชุบ ฯลฯ ให้ประชาชนได้สักการะบูชา

นำท่านเดินทางสู่ "ตลาดร่มหุบ"

ตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศน่าตื่นเต้นที่สุดของเมืองไทย โดยชื่อตลาดหุบร่ม หรือ “ตลาดเสี่ยงตาย” ที่เรียกกันนั้น เกิดจากการที่พ่อค้าแม่ขาย มาตั้งแผงค้าสองข้างทางติดกับทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลมซึ่งเป็นรถไฟสายสั้นที่วิ่งระหว่างมหาชัย-แม่กลอง  พลันที่สัญญาณบอกว่ากำลังจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นก็จะอยู่ท่ามกลางความโกลาหล เมื่อพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันเร่งรีบหุบร่มหรือผ้าใบที่กางไว้แข่งกับเวลา และพอรถไฟผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาก็จะกางร่มหรือผ้าใบล้ำเข้าไปในทางรถไฟเช่นเดิม

ทริคก่อนเที่ยว : ตลาดร่มหุบจะมีบรรยากาศของความวุ่นวาย 8 ครั้งต่อวันตามเวลาที่ขบวนรถไฟออกจากมหาชัยมาแม่กลอง และจากแม่กลองกลับไปยังมหาชัย กล่าวคือ รถไฟจะผ่านสถานีแม่กลองเวลา 08.30 น. 11.10 น. 14.30 น. 17.40 น. และจะออกจากสถานีแม่กลองเวลา 06.20 น. 09.00 น. 11.30 น. และ 15.30 น.​

นำท่านเดินทางสู่ "วัดเพชวัดเพชรสมุทรวรวิหาร"

เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" สร้างขึ้นในในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่าชาวบ้านแหลมได้ช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้านแหลม ต่อมาวัดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดเพชรสมุทรวรวิหารรสมุทรวรวิหาร" โดยหลวงพ่อบ้านแหลมเป็น พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ขนาดเท่าคนจริงสูงประมาณ 167 เซนติเมตร

 นำท่านเดินทางสู่ "วัดบางกุ้ง"

โบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นอุโบสถหลังที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่างมอง จากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้้ความขรึมขลัง อีกด้วย ประดิษฐาน หลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในโบสต์ปรกโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่เคารพบูชา ของคนในท้องถิ่น ความศักดิ์สิทธิ์์ของท่านเลืองลือไกลไปทั่วสารทิศ ทำให้ผู้คน ต่างหลั่งไหลกันมากราบไหว้ขอพรท่านมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ "วัดจุฬามณี"

ซึ่งไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้ ได้แก่ 1. สังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส 2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม 3. องค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวัณ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีสี่ภาค รวมทั้งคาถาขอพร

นำท่านเดินทางสู่ "ร้านขายขนมทองม้วนสูตรโบราณ"

ร้านขายขนมทองม้วนที่สืบทอดวิธีการทำมาแต่ดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าวัดจุฬามณี

นำท่านเที่ยวชม "ตลาดน้ำอัมพวา"

ตลาดน้ำที่แรงที่ฮิตของไทย ซึ่งเป็นตลาดที่เปิดบ่ายๆ ไปวายตอนดึก และมีมนต์เสน่ห์อันงดงามอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจากจะเริ่มขายของประมาณบ่ายสี่โมงไปจนถึง ประมาณสองทุ่ม  จึงได้ฉายาว่าเป็นตลาดยามเย็น และนอกจากจะมีอาหารมากมายให้เลือกชิมแล้วยังมีบรรยากาศห้องแถวเรือนไม้เก่าแก่สองฟากคลองให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบรรยายกาศในอดีต 

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[ONE DAY TRIP][HOT] ทัวร์สุดคุ้ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 กรุงเทพฯ – ไร่ทองสมบูรณ์ – Palio Khaoyai - เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม- ไร่สุพัตรา - ของฝาก

วันเดินทาง : เดินทางทุกวัน


ID :

มุ่งหน้าสู่  อ.ปากช่อง 


นำท่านเดินทางสู่ "ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ "

 เพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้ นานาพันธุ์ พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆที่สร้างความสนุกและตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัส

นำท่านเดินทางถึงสู่ "PALIO KHAOYAI" 

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงแห่งใหม่ของเขาใหญ่ โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณ Palio KhaoYai จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมรวมถึงความตื่นตาตื่นใจแห่งการช้อปปิ้งกับอาณาจักรใหม่ เหมือนจำลองเมืองยุโรปขนาดย่อมมาไว้ที่นี่

 นำท่านเดินทางถึงสู่ "เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม"

พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข นักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ในเครือจินดาสุขกรุ๊ป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะที่คุณพงษ์ชัยสะสมไว้ มีทั้งภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครูระดับประเทศหลายร้อยภาพ รวมถึงงานประติมากรรมอีกจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นำท่านเดินทางถึงสู่ "ไร่องุ่นสุพัตรา"

เยี่ยมชมไร่องุ่นสุพัตรา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสลับกับภูเขาที่สามารถมองเห็นในระยะใกล้ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นรุ่งอรุณยามเช้าซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ภายในไร่ยังมีร้านค้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากแวะชมและชิม ขนมและผลิตภัณฑ์ของไร่

 นำท่านแวะซื้อ "ของฝากหมวกเหล็ก"

 อาทิเช่น กะหรี่ปั๊บ หมูหวาน หมูเค็ม

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ