Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี พักหรู 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

สักการะถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตรสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ , เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara) , ชม สังเวชนียสถาน สารนาถ , สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ , ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี , ชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ , ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น , เดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,900.- บาท

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 24-27 มกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-GAY01_FD_

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร

วันที่สอง

เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี

วันที่สาม

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

วันที่สี่

สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...Laos เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 สักการะ วัดพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street ),ตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง,ชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง,ชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน,นมัสการพระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ,ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด,ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว,เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple),ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) ,นมัสการหอพระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,นมัสการ พระธาตุหมากโม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 05-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS02_

วันแรก

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี

วันที่สอง

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน

วันที่สาม

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) , ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก , ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว , อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม ,ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง (Ting Cave) , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) , เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) , เทียวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม , ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) , นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : BT-LAOS01_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์... Laos หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน

 ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) , เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด , เยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง , ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง , ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห , เยี่ยมชม พระราชวังเก่า , เยี่ยมชม วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง , ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูษี , ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว , เที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว , แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 07-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-LAOS001_

วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด 

วันที่สอง

บ้านช่างฆ้อง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ

วันที่สาม

ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทนื บลูลากูน 3 วัน 2 คืน

เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต , ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง , สักการะพระธาตุหลวง , ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย,สักการะบูชา พระธาตุหลวง , สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค , แวะชม ถ้ำนอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยางลอยน้ำเข้าไปภายในถ้ำรวมถึงกิจกกรม Zip Line หรือการโหนสลิงท้าทายความสูง, ชม ถ้ำปูคำ เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900.- บาท

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 11-13 มกราคม 2563

วันที่ 18-20 มกราคม 2563

วันที่ 25-27 มกราคม 2563

วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-LAO03_PG_

วันแรก

กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี 

วันที่สอง

วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์

วันที่สาม

วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ

 

GEORGIA (8D6N) “TBS03 GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ”

เที่ยวดินแดนมรดกโลก เมืองถ้ำอัพลิสสิค/มหาวิหารบาเกติ นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้ แห่งเทือกเขาคอเคซัส -โบสถ์เกอร์เกตี้ -มหาวิหารบาเกติ -ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ -ป้อมนาริคาล่า -ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ -โบสถ์เซนทรินิตี้

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 38,900 บาท

วันที่ 01 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 62

วันที่ 06 – 13 ธันวาคม 62

วันที่ 09 – 16 ธันวาคม 62

วันที่ 10 – 17 ธันวาคม 62

วันที่ 12 – 19 ธันวาคม 62

วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 62

วันที่ 15 – 22 ธันวาคม 62

วันที่ 16 – 23 ธันวาคม 62

วันที่ 17 – 24 ธันวาคม 62

วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 62

วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 62

วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 62 

วันที่ 24 – 31 ธันวาคม 62 

วันที่ 28 ธค. – 04 มค. 63

วันที่ 31 ธค. – 07 มค. 63 

วันที่ 05 – 12 มกราคม 63

วันที่ 11 – 18 มกราคม 63

วันที่ 13 – 20 มกราคม 63

วันที่ 14 – 21 มกราคม 63

วันที่ 16 – 23 มกราคม 63

วันที่ 20 – 27 มกราคม 63

วันที่ 25 มค. – 01 กพ. 63

วันที่ 26 มค. – 02 กพ. 63

วันที่ 27 มค. – 03 กพ. 63

วันที่ 01 – 08 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 03 – 10 กุมภาพันธ์ 63  

วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 02 – 09 มีนาคม 63

วันที่ 09 – 16 มีนาคม 63

วันที่ 13 – 20 มีนาคม 63 

วันที่ 15 – 22 มีนาคม 63

วันที่ 16 – 23 มีนาคม 63

วันที่ 20 – 27 มีนาคม 63

วันที่ 23 – 30 มีนาคม 63

วันที่ 26 มีนา. – 02 เมย. 63

วันที่ 27 มีนา. – 03 เมย. 63

วันที่ 02 – 09 เมษายน 63

วันที่ 05 – 12 เมษายน 63

วันที่ 06 – 13 เมษายน 63

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 12 – 19 เมษายน 63
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 13 – 20 เมษายน 63
พีเรียดนี้ใช้โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 16 – 23 เมษายน 63

วันที่ 23 – 30 เมษายน 63

วันที่ 26 เมย. – 03 พค. 63

วันที่ 27 เมย. – 04 พค. 63

วันที่ 30 เมย. – 07 พค. 63

 


ID : TBS03 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี

วันที่สอง

สนามบินกรุงทบิลิซี –  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี

วันที่สาม

เมืองทบิลิซี - กอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน -อัพลีสต์ซีคห์ – คูไตซี

วันที่สี่

ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่

วันที่ห้า

บาทูมี่–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – ทบิลิซี

วันที่หก

เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคนเดินชาเดอนี่

วันที่เจ็ด

อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

วันที่แปด

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

 

GEORGIA (6D4N) “TBS02 GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี”

สัมผัสมรดกโลก อารยธรรมนับพันปี ดินแดนเทพนิยายแห่งเทือกเขาคอเคซัส  -โบสถ์เกอร์เกตี้ -วิหารบอดี -วิหารจารี -ป้อมนาริคาล่า -ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ -โบสถ์เซนทรินิตี้

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,900 บาท

วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 21 มกราคม 2563

วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 17 มีนาคม 2563

 


ID : TBS02 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี

วันที่สอง

สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี 

วันที่สาม

เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี 

วันที่สี่

เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ 

วันที่ห้า

อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

วันที่หก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)

 

AZERBAIJAN - GEORGIA (7D5N) “GYD01 AZERBAIJAN – GEORGIA บากู – คาซเบกี้ - ทบิลิซี่”

 เที่ยวสุดคุม 2 ประเทศ อาเชอร์ไบจาน+จอร์เจีย เทีี่ยวดินแดนเทพนิยายแห่งเทือกเขาคอเคซัส -เมืองโกบุสตาน -ภูเขาไฟโคลน -โบสถ์เกอร์เกตี้ -วิหารบอดี้ -วิหารจวารี -ป้อมนาริคาล่า -โบสถ์เซนทรินิตี้ -ป้อมอนานูรี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,999 บาท

วันที่ 24 – 30 มกราคม 63

 


ID : GYD01 PS

วันแรก

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ 

วันที่สอง

สนามบินกรุงบากู – เมืองโกบุสตาน – ย่านเมืองเก่าบากู – จุดชมวิวเมืองบากู

วันที่สาม

เมืองเชเมคา –  ภูเขาไฟโคลน – สุสานของดิริบาบา – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี

วันที่สี่

ด่านพรมแดนอาเซอร์ไบจัน-จอร์เจีย – เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี

วันที่ห้า

ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – ทบิลิซี – อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่

วันที่หก

โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ

วันที่เจ็ด

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) 

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON!

 - ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง - พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย - วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง - ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น - พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน **พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 33,999 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆะบูชา)

วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 08 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 26 เมษายน 2563

 


ID : TGDME01

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก

วันที่สอง

โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์

วันที่สาม

ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต

วันที่สี่

มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - AVIA PARK Shopping Mall ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ซุปตาร์...เปิดม่าน

  ชาร์กอร์ส  พระราชวังเครมลิน  วิหารเซนต์บาซิล  ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่  พิเศษ...ชมการแสดงละครสัตว์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,999 บาท

วันที่ 06 – 11 ธันวาคม 2562

 


ID : VnSVO02

วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว- เมืองมอสโคว์เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ

วันที่สาม

ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม -มหาวิหารโดมทอง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - Zaryadye Park  - ย่านถนนอาบัต

วันที่สี่

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - Moscow International Business Center - ประตูชัยของมอสโคว์

วันที่ห้า

MAGA KHIMKI Shopping Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

วันที่หก

ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ