Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

-สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,888 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2562  ** เพิ่มพีเรียด **

 


ID : VZRMQ01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สอง

ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่สาม

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

 

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน

 ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง •วัดจงไถฉานซื่อ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน •เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต •เมืองไทเป•อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก •วัดหลงซาน •ซีเหมินติง•ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน•อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน **มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด**

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

 


ID : VZTPE01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

วันที่สอง

วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้

วันที่สาม

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่สี่

เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง– ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

วันที่ห้า

เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 มกราคม 2563
วันที่ 09-12 มกราคม 2563

 


ID : BT-TPE01_TG

วันแรก

กรุงเทพ -  สุวรรณภูมิ - เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU

วันที่สอง

เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม

หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 

วันที่สี่

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง     

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป -ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ -พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันัที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE02_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง

วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง

วันที่สี่

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา 

วันที่ห้า

ไทเป -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                

 

ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

-สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา -เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง -ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

ID : BT-TPE03_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

 

วันที่สาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101- ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า

ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน -ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป -ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ -พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562
วันที่18-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE04_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันสาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง    
วันที่หก ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

เกาหลี สกี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บิงชู...เกล็ดหิมะ

 -โซลทาวเวอร์... 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก -สนุกสุดเหวี่ยงกับการเล่นสกี...และสัมผัสหิมะขาวแรกของเกาหลี -สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -EUNPYEONG HANOK VILLAGE... หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ **พร้อมเต็มอิ่มกับ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

วัันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : XJICN05

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านอึนพยอง-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 

วันที่สาม

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ -ศูนย์รวมเครื่องสำอาง -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก -ศูนย์สมุนไพร -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่

-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -สนุกสนานกับการเล่นสกี...สัมผัสหิมะขาวต้นฤดูหนาว -โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ **เมนูพิเศษ !!!...ปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,888 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

 


ID : XJICN04

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก

วันที่สอง

สนุกสนานกับการเล่นสกี -  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม

โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและการทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์นิวเยียร์

-สนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ...พร้อมถ่ายภาพแบบฟินๆ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ -เกาะนามิ..สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาว -ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่ -พร้อมเต็มอิ่ม !!..บุฟเฟ่ต์ขาปูและปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 26,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

 


ID : XJICN08

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก

วันที่สอง

เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พร้อมเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติและพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่สี่

ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่ห้า

ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

KOREA NEW YEAR 2020 LUXURY (5D3N)

บินสุดหรูตะลุยหิมะ พักสกีรีสอรืท 1 คืน , สุดฟินบุฟเฟ่ต์ขาปู , เช็คอินที่เที่ยวใหม่คาสิโนสีทอง , ชมความสวยงามของเกาะนามิ , เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , ชม N SEOUL TOWER , อิกชอนดง วัดโชเกชา, ช้อปปิ้งย่านเมียงดงและฮงแด, พิเศษ ดูไฟ The garden of morning caim

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 35,999.- บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : ICNNY01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่    

วันที่สาม

ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน   พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”

วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า

โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)