Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน -ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป -ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ -พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 25-30 กันยายน 2562
วันที่ 02-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 09-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562
วันที่18-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE04_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันสาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง    
วันที่หก ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) -ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป -ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา -สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน -พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 18-21 กันยายน 2562
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 

 


ID : BT-TPE006_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต

วันที่สอง

ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 - สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป

วันที่สาม

ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง      

วันที่สี่

มิฮายาร่าไอศกรีม - สนามบินไถจง - กรุงเทพฯ

 

ไต้หวัน ไถจง 5 วัน 4 คืน (VZ)

-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ -ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง -ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี -ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA -แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,900 บาท

วันที่ 11-15 กันยายน 2562
วันที่ 14-18 กันยายน 2562

 


ID : BT-TPE07_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้

วันที่สอง

อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต     

วันที่สาม

วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง

วันที่สี่

ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป 

วันที่ห้า

ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง - กรุงเทพ 

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) -ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป -ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา -สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน -พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 18-21 กันยายน 2562
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-TPE061_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -  ตลาดกลางคืน เจียอี้

วันที่สอง

ชิมชาอู่หลง - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 

วันที่สาม

ร้านพายสับปะรด - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง                                                            

วันที่สี่

ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง

 

Jeju 4วัน 2คืน สัมผัสบรรยากาศเจจูในรูปแบบใหม่

เที่ยวชม ทุ่งดอกหญ้าแซพยอลโอรึม– พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค– HELLO KITTY -วัดยักช็อนซา–ยอดเขาซ็องซาลอลจูบงิ – ทุ่งดอกหญ้าสีชมพูพิงค์มูลลีิ่– ร้านน้้ามันสน -ศูนย์รวมเวชสำอางค์–ศูนย์โสม– ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี– ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562

วันที่ 27-30 ตุลาคม 2562

วันที่ 03-06 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 04-07 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 05-08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562

วันทีี่ 10-13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562

 

 

 


ID :

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศเกาหลีใต้

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค – ทุ่งดอกหญ้าสีชมพูพิงค์
มูลลี่ – HELLO KITTY – วัดซันบังโพมุนซา

วันที่สาม

ร้านน้ำมันสน – ยอดเขาซ็องซาลอิลจูบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ซอพจิโกจิ – ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ – ร้านละลายเงินวอน

วันที่สี่

ยงดูอัมร็อคหรือโขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเล – ศูนย์รวมเวชสำอางค์ – ศูนย์โสม – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี– ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบินนานาชาติเชจู

วันที่ห้า

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

KOREA NEW YEAR 2020 LUXURY (5D3N)

บินสุดหรูตะลุยหิมะ พักสกีรีสอรืท 1 คืน , สุดฟินบุฟเฟ่ต์ขาปู , เช็คอินที่เที่ยวใหม่คาสิโนสีทอง , ชมความสวยงามของเกาะนามิ , เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , ชม N SEOUL TOWER , อิกชอนดง วัดโชเกชา, ช้อปปิ้งย่านเมียงดงและฮงแด, พิเศษ ดูไฟ The garden of morning caim

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 35,999.- บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : ICNNY01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่    

วันที่สาม

ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน   พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”

วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า

โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

 

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน ปัง มากแม่! (5D3N)

ตะลุยทุ่งมูห์ลี่ย์สีชมพู ,ถ่ายรูปซานโตรินี่เกาหลี ,ชมวัดแฮดงยงกุงซาริมทะเล ,ว้อปปิ้งนัมโพดง ,เที่ยวชมวัดดงฮวาซา ,หาดแกฮึนแด, Busan Tower ,นัมโพดง ,พิเศ ษ เช็คอินที่เที่ยวใหม่ สะพานโบราณ Woljeonggyo

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999.- บาท

วันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-28 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 07-11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15-19 พฟศจิกายน 2562

วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562

 


ID : TAE04 KOREA

วันแรก

สนามบิสุวรรณภูมิ                                                                                                          

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติแทกู- วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO                                                

วันที่สาม

DAEGU OTGOL VILLAGE  - เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย – สะพานโบราณ WOLJEONGGYO – หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู – ถ้ำซอกกูรัม - วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน -  หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด 

วันที่สี่

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– ดิวตี้ฟรี – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง  

วันที่ห้า

ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู –  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี – SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทกู – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

KOREA ขี่พายุ ตะลุยหิมะ 5D3N

เล่นสกีท้าลมหนาว , เช็คอินที่เที่ยวใหม่คาสิโนสีทอง , บินหรูการบินไทย สะสมไมล์ , เที่ยวชมถนนแคฮังนูรี , วัดพงฮึนซา , COEX MALL , ช้อปปิ้งย่านเมียงดง , ชมความสวยงามของพระราชวังชางด็อกกุง , ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านอินซอนดง , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Trickeye , พิเศษ ชมเทศกาลจัดแสดงไฟ , ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ + บุฟเฟต์ปิ้งย่างไม่งั้น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 19,999.- บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563

 


ID : ICN46 KOREA TG

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน 

วันที่สอง

PARADISE CITY - ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอรี่ – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – สวนแห่งแสงดาวอูซู - เมืองโซล                                   

วันที่สาม

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่สี่

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ตลาดทงอิน  - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองอินชอน – ร้านละลายเงินวอน

วันที่ห้า

เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

KOREA เริงร่า ท้าหิมะ! (5D3N)

 เล่นสกีท้าลมหนาว สนุกกับสวนสนุก Lotte World เช็คอินที่เที่ยวใหม่ คาสิโนสีทอง ช้อปปิ้งเมียงดง -ถนนแคฮังนูรี -วัดพงอึนชา -Coexmall -N Seoul Tower -พระราชวังชางด็อกกุง -หมู่บ้านบุกชนฮันอก -Trickeye Musuem

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562 

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

 


ID : ICN45 KOREA XJ

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  - เมืองอินชอน 

วันที่สอง

PARADISE CITY - ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอรี่ – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 

วันที่สาม

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - วัดพงอึนซา – COEX MALL – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่สี่

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าทเล็ท - ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันที่ห้า

เมืองอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (6D3N)

 เล่นสกีจุใจ นอนสกรีสอร์ท 1 คืน เช็คอินถนนแคฮังนูรี สนุกสุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -Everland -วัดพงอึนชา -Coexmall -ช้อปปิ้งเมียงดง -พระราชวังชางด็อกกุง -หมู่บ้านบุกชนฮันอก -Trickeye Musuem

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,999 บาท

วันที่ 01 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 02 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 09 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

 


ID : ICN44 KOREA XJ

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

วันที่สอง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน– ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS  - ดูการจัดแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU 

วันที่สาม

สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่สี่

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  – ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด -  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

วันที่หก

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)