กิจกรรม CSR : Corporate Social Responsibility

กิจกรรม CSR : Corporate Social Responsibility

ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า   บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร  ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล  ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข                                                                                   

     อ.โซดา  จาก “โซดา เมนเนจเมนท์” ได้ตั้ง  ปณิธาน ในการทำงานไว้ว่า     เศษหนึ่งของความคิดคือ “ความกล้า” ถ้าคุณกล้าคิด ส่วนเกินของชีวิต อุทิศให้สังคม ดังนั้นในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา ดูงานทุกครั้ง  เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามกำลังทรัพย์  หรือ ความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นสำคัญตามเส้นทางตามความเหมาะสม..นอกจากได้ ความรู้จากการสัมมนา  ความสุขสนุกกับการท่องเที่ยว  ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นๆที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่  เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่..

ตัวอย่างบรรยากาศการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  

   

         ให้คำปรึกษาฟรี..ทุกกิจกรรม            ปลูกป่า โดย ธ.แห่งประเทศไทย       สร้างฝายชะลอน้ำ/ชมรมเอเย่นคลับ

   

   ปลูกป่าชายเลน/บจก.ซีเอสล็อคอินโฟ         ปลูกปะการัง/บมจ.พีรพัฒน์ ฯ             แบ่งฝันปันสุข/บจก.อีมีแนนซ์

โครงการทำดี ถวายพ่อ..โครงการดี ๆ ที่แนะนำ

- โครงการ  พี่ทำงาน ช่วยน้องโรงเรียน
- โครงการ  ห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือคนไข้เอดส์
- โครงการ  เติมรัก แบ่งปัน สร้างฝัน ให้น้อง
- โครงการ  รวมใจชมรมกีฬา เพื่อการศึกษาเยาวชน 
- โครงการ  ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
- โครงการ  คืนป่าให้พ่อ คืนบ้านให้ลิงเเสม
- โครงการ  วันเกิดปีนี้ ทำดีเพื่อสังคม

- โครงการ  บ้านสีเขียว
- โครงการ  ของขวัญวันเด็ก
- โครงการ  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
- โครงการ  สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนที่ขาดเเคลน
- โครงการ  อุปกรณ์การศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- โครงการ  อาหารกลางวันเเบบยั่งยืน
- โครงการ  สวนป่า สมุนไพร
- โครงการ  คนไทย ใส่ใจ ลด โลก ร้อน
- โครงการ  อนุบาลเต่า ฯลฯ
- ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่างๆ โรงเรียนโสตฯ
- สถานสงเคราะห์คนชรา  /  เด็กอ่อน
- มูลนิธิต่างๆ
- ห้องสมุดหมู่บ้าน โรงเรียน
- สร้างโป่ง ให้สัตว์ป่า
- ปลูกปะการัง
- ปลูกป่าชายเลน คืนความสมดุลย์ให้ธรรมชาติ

- โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง..ตามรอยพ่อ