Sport Day / กีฬาสี / กีฬาฮาเฮ / การละเล่นไทย / เกมส์วัดดวง / เกมส์อัจฉริยะ

กีฬาคืออะไร

            กีฬา คือ กิจกรรมการแข่งขัน ที่ใช้ทักษะ ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ และการพัฒนาด้านทางด้านทักษะหรือหลายสิ่งรวมกัน เป็นกิจกรรมที่ควบคู่ระหว่างระบบคะแนนแลกการแข่งขัน

           กีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย พร้อมทั้งจิตใจ เป็นปัญจัยที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ      กีฬาถูกน้ำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย    และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เคารพในสิทธิของตนเอง     และผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประเทศตน ซึ่งกีฬามีคุณลักษณะเฉพาะ คือ

                          - มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจ                                      - มีความสุขเมื่อได้เล่น

                          - มีเสน่ห์แห่งความท้าทาย (มีแพ้..มีชนะ..มีเสมอ..มีการพนัน)        - สามารถดึงดูผู้ชม และผู้สนับสนุนได้

“กีฬาสี และกีฬามหาสนุก”    ที่นำมาประกอบเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร   หรือ  ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน..ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน..ซึ่งอาจารย์โซดา ได้นำกีฬา ประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภททีม ประเภทลู่ และลาน การละเล่นไทย ตลอดจนเกมส์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมาปรับเป็นเกมส์และกิจกรรมของตัวเองให้เหมาะสม กับการเล่นของคนไทย ในภาวะปัจจุบัน ไว้เพื่อรองรับความต้องการตามพฤติกรรมพึงประสงค์ของท่าน โดยมีสาระความสำคัญไว้ทั้งหมด 3 ส. คือ  1.สาระความรู้   2.ความสุขสนุกสนาน  3. ส่วนร่วมที่ทุกคนต้องมี

ตัวอย่างเกมส์ กีฬามหาสนุกต่าง ๆ

                    เป็นกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬามหาสนุกที่ทาง บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดให้ ส่วนใหญ่ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการแข่งขัน ทุกคนจะผ่านขบวนการสร้างทีม..เพื่อหาหัวหน้าทีม..เชียร์ลีดเดอร์ การออกแบบท่าทางและเพลงเชียร์ โดยมีน้อง ๆ ทีมงานเป็นผู้แนะนำ..และช่วยกระตุ้นให้ทีมแต่ละทีมพร้อมจะสู้ไปด้วยกัน..ทำให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการทำงานแบบเป็นทีม.. การทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องประกอบไปด้วย

1.หัวหน้าทีม และ ลูกทีม หมายถึง ผู้นำและผู้ตาม ผู้นำดีผู้ตามก็ต้องดีด้วย จึงจะช่วยให้งานสำเร็จ prime
2.ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

- ร่วมมือ   คือ ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ร่วมแรง คือ ทุกคนต้องเสียสละ เพื่อส่วนรวม หนักนิดเบาหน่อย ต้องช่วยกัน
- ร่วมใจ   คือ ทุกคนต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว
3.การยอมรับ ให้อภัยในความผิดพลาด น้อมรับข้อเสนอแนะที่เห็นว่าดีกว่ายอมรับในความสามารถของคนอื่น..ให้โอกาสคนอื่นทำงาน..เพราะคนเรานั้นมักจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป
4.ความมุ่งมั่น ตั้งเป้าหมาย..และต้องไปให้ถึง ในการที่จะพาทีมไปสู่ความสำเร็จ
5.จะต้องก้าวไปด้วยกัน กระตุ้น..ให้สมาชิกช่วยกันคิดและวางแผนก่อนปฎิบัติการ

ลักษณะของกิจกรรม
1. เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย
2. เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันในทีม เพื่อปฎิบัติภารกิจให้ลุล่วงโดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด
3. เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อนำพาทีมไปในทิศทางเดียวกัน
4. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ให้กับผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ ได้อย่างต่อเนื่อง
5. ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่ กติกา ของเกมส์นั้น ๆ
6. เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่างๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกัน
 สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด

7. เป็นกิจกรรมที่สามารถ ชี้ชัดถึง สมรรถภาพ  ความสามารถของตนเอง ทั้งด้าน กำลังกาย  พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข และอย่างดียิ่ง

8. เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัย  และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจ..ได้สาระ ได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ