หลักสูตรสัมมนา / หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ศูนย์ฝึกอบรม โซดา เมนเนจเมนท์

ทำไมต้องใช้กิจกรรมเป็นตัวนำในการ พัฒนาบุคคลากร

การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบุคคลและองค์กรนั้นคือการพัฒนาในรูปแบบที่ยึดเอาตัววิทยากรเป็นตัวเชื่อมและผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง  โดยการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีสนุกสนานเป็นกันเอง ในช่วงที่มีการเรียนรู้ ฝึกฝน หรือพัฒนา โดยอาศัยการเรียนรู้จากเกมส์...ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้สึกไม่เบื่อ    ผ่อนคลายสบายๆ  ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์    หรือเป้าหมาย ในการเปลี่ยนเเปลง โดยเฉพาะพฤติกรรมของคน แล้วเเต่ทางผู้เข้ารับการอบรมต้องการเรียนรู้วิชาการด้านใด ซึ่งทาง  โซดา เมนเนจเมนท์  มีหลักสูตรสัมมนาให้ท่านสามารถเลือกได้ตามพฤติกรรมพึงประสงค์มากมาย โดยยึดหลักกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้

กิจกรรมละลายพฤติกรรม  (break the ice) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี เกมส์..จะนำไปสู่บรรยากาศการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก เช่น  คนเงียบ เรียบร้อย สงวนท่าทีไม่กล้าเเสดงออก เกมส์จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตรงกันข้าม ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์    กิจกรรมเพื่อ ประสบการณ์และการเรียนรู้  (classroom activities)  เป็นเกมส์ที่เน้นสาระรวบยอด   เพื่อเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ เกมส์นี้เป็นการอบรมหัวข้อต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเรียนรู้เรื่องอะไรและหลังเรียนรู้เเล้วได้อะไร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ช่วยกันคิดแล้ววิทยากรจะเป็นผู้วิเคราะห์พฤติกรรม ของผู้เข้าอบรม แล้วสรุปให้เเนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเรื่องนั้น

กิจกรรม สันทนาการ หรือ นันทนาการ     (recreation games)     เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานรื่นเริงผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม หรืองานเลี้ยงการรวมกลุ่มหรือ พบปะสังสรรค์

กิจกรรม เข้าจังหวะ (Rhythmic activities) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองร่างกาย  และจิตใจต่อดนตรี และ  จังหวะที่ใช้ประกอบได้เเก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก ฉิ่งฉาบ กลอง เป็นต้น

กิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพ  (Self Testing Activities)   เป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกำลัง แต่ปัจจุบันได้พัฒนาออกมาในรูปแบบของ   มหกรรมกีฬามหาสนุก โหด มัน ฮา  กีฬาสี โดยมีการนำการละเล่นพื้นบ้านไทย กีฬาประเภทต่างๆหรือเกมส์ต่างๆในทีวีมาประยุกต์เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานพร้อมสาระ เเง่คิด วิธีการแก้ปัญหา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

กิจกรรมวอล์กแรลลี่    (Walk Rally)    เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง  มีการเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและมีการเเข่งขันระหว่างกลุ่ม   เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานหลายๆ     กิจกรรมเข้าด้วยกัน ทางทีมงานได้พยายามสร้างสรรค์เกมส์ในรูปแบบแปลกๆใหม่ไม่ซ้ำใครไว้รองรับคณะ   ของท่านไว้มากมายกว่า 100 เกมส์ ท่านสามารถเลือกรูปแบบเกมส์ หรือกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวของท่านเอง..เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เกมส์ที่ท่านเล่นจะไม่ซ้ำกับปีก่อนนี้เเน่นอน...

        ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ อ.โซดาได้คลุกคลีกับวงการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ได้สะสมประสบการณ์บวกกับการที่เป็นนักอ่านตัวยง นักคิดที่คิดแบบไม่เหมือนใคร จึงได้คิด เกมส์..และวิธีเล่น พร้อมวัตถุประสงค์ของเกมส์แต่ละชนิด ที่แฝงด้วยเเง่คิด ปรัชญา กลการเเก้ไข จึงขอรับรองได้ว่าถ้าท่านได้ใช้บริการของ โซดา เมนเนจเมนท์ จะได้ครบทั้งสาระความสุข และความสนุก

หัวข้อ สัมมนาต่างๆ

*การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
*เทคนิคการเจรจาต่อรอง/การบริหารความขัดแย้ง  
*การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ และการพูดจูงใจ 
*การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
*เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  
*กลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม  
*เทคนิคการบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ  
*การสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน  
*เทคนิคบริหารงานบริการสู่ความเป็นเลิศ  
*การพูดในที่ชุมชนและการทำกิจกรรมสันทนาการ  
*การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน  
*เทคนิคการสร้างความผาสุกในการทำงาน  
*กลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย  
*เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
*การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน  
*วิทยากรด้านการท่องเที่ยว  
*อื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร

 

โครงการสัมมนาหัวข้อ "วิธีสร้างเป้าหมายกับการไปให้ถึง"

หลักการและเหตุผล

                 ในชีวิตประจำวันทุกคนมักถูกท้าทายด้วยเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน ครู-อาจารย์ หรือแม้กระทั่งครอบครัว ซึ่งเเน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านั้นย่อมตอบสนองความความต้องการของผู้สร้าง ในขณะเดียวกันกลับมีิีอีกหลายคนที่ไม่เคยสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง แม้ว่าจะมีความต้องการความสำเร็จอยู่ลึกๆในจิตใจ การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมฯค้นหาความต้องการที่เเท้จริงของตนเองให้พบ และนำเอาความต้องการนั้นมาสร้างเป็นเป้าหมายอย่างมีขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขบวนการทางความคิด และกิจกรรมที่จะทำให้เข้าถึงหัวข้อของการสัมมนาอย่างเเท้จริง

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้ถึงความสำคัญของการสร้างเป้าหมายเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
                2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างเป้าหมายให้กับตนเอง โดยมีขั้นตอนในการบรรลุึสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
                3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้างเเรงจูงใจให้กับตนเองและผู้อื่น
                4. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เเน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
                 รูปแบบการสัมมนา
                 -   กิจกรรมกลุ่ม
                 -   การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
                 -   การบรรยายเนื้อหา

เนื้อหาการสัมมนา
                 -   ความหมาย และความสำคัญของเป้าหมาย
                 -   ตอนนี้ใครสร้างเป้าหมายให้กับคุณ...?
                 -   วิธีการสร้างเป้าหมายเเละการไปให้ถึง
                 -   เทคนิคการสร้างเเรงบรรดาลใจ
                 -   ข้อสรุปเเละัการนำไปใช้จริง

โครงการสัมมนาหัวข้อ "เทคนิคการสร้างและ ดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง"

หลักการเเละเหตุผล
                 การทำงานร่วมกันในองค์กรทุกคนต่างเรียกร้องและมองหา"ทีมงานที่เข้มเเข็ง"ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายมุ่งเน้นเเละให้ความสำคัญในการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นหลัก เเต่้เมื่อเริ่มทำงานร่วมกันไประยะหนึ่งกลับต้องพบกับความล้มเหลวและปัญหามากมาย เนื่องจากขาดทักษะในการดูเเลรักษาทีมงานให้ยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจเเละทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างเเรงกล้า จึงจะประสบความสำเร็จได้ การสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนที่ขาดหายไปในการที่จะสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จนี้ ผ่านเกมส์ความคิดและการบรรยายเนื้อหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัิติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างทีมงานและการดูเเลรักษาทีมอย่างเป็นรูปธรรม
              2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเ้รีึยนรู้บทบาทของการทำงาน และประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
              3. เพื่อเรียนรู้่เเนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
              4. เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติืที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
              5. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
              6. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
              7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย          
              ผู้บริหาร และำพนักงานทั่วไป...

รูปแบบการสัมมนา
              - การบรรยายเนื้อหา
              - การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
              - กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลา และสถานที่จัดการสัมมนา
                  3-4 ชั่วโมง ณ โรงแรม......................

เนื้อหาการสัมมนา
               - เเนวคิด และความหมายของทีมงาน
               - ต้องมีทีมจริงหรือ...!?(ความสำคัญของทีมงาน)
               - เทคนิค และกระบวนการสร้างทีมงานที่เข้มเเข็ง
               - ข้อควรระวังในการทำงานเป็นทีม
               - มโนทัศน์กับการทำงานเป็นทีม
               - จิตวิทยาการรักษาทีม
               - กลวิธีการคิืดบวก กับองค์กรที่อบอุ่น
               - ข้อสรุปและการนำไปใช้จริง

กำหนดการในการจัดสัมมนา
08.00 น.      ลงทะเบียนเเละเข้าสู่ห้องการสัมมนา
08.30 น.      วิทยากรบอกเล่าถึงที่มาและโครงสร้าง รวมถึงรูปเเบบการสัมมนาบรรยายเนื้อหา "เทคนิคการสร้างและดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง"
10.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเเละละลายพฤติกรรม
10.30 น.      เเข่งขันเกมส์ทางความคิดภายใต้เนื้อหาของ "เทคนิคการสร้างเเละดูเเลทีมงานที่เข้มเเข็ง"
11.30 น.      บรรยายสรุปสิ่งที่ำได้รับจากกิจกรรม
12.00 น.      จบการสัมมนา

ตัวอย่าง กำหนดการอบรมสัมมนาบุคลากร ปีแห่วการท้าทาย

องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข (Organization Development) หลักสูตร

"การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน(The Fast Moving Team) " 

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา (กรณีมีเวลา 3-4 ชั่วโมง)
08.55 น.      พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย..........................
09.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
                          - วัฒนธรรมองค์กร (สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ)
                          - กิจกรรมรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น (Self Esteam)
                          - กิจกรรมสะพานเชื่อมวัฒนธรรม 
                          บุคลิกภาพภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง (Leadership)
                          - การประชุมเชียร์อัพ (Leadership)
                          - กิจกรรมการสร้างทีม "เกมส์ธุรกิจ" (Business Game)
                          - บุคลิกภาพภาวะผู้นำ
                          - ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง
11.00 น.      การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งเน้นผลสำเร็จขององค์กร
                          - การสื่อสาร 3 ประเภท
                          - กิจกรรมการฟังอย่างใส่ใจ
                          - กิจกรรมการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
                          - ขั้นตอนการโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น
                         กิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน
                          - "กิจกรรมยิงเรือ/กิจกรรมรถไฟ/กิจกรรมโยนน้ำอัดลม"
12.15 น.      สรุปกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน
12.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

............................................................................................................................................................................

 กิจกรรมสนองวัตถุประสงค์ด้าน

1. วัฒนธรรมองค์กร
2. การปรับตัวและการเรียนรู้เพื่อการอยู้ร่วมกัน
3. ทัศนคติที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
4. การประสานสายสัมพันธ์ในองค์กร
5. พัฒนาบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำ

หัวข้อ การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร,มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและตนเอง
5. ขจัดข้อขัดเเย้งในการทำงาน
6. มีเทคนิคในการสื่อสารเเละการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
8. มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ

 

ตัวอย่างหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยตระหนักถึงจุดเเข็งที่ควรรักษาและพัฒนาจุดอ่อนให้สามารถชนะอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
5. มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
6. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร,มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน