รับจัดกิจกรรม / Team building / Car Rally / Walk Rally /ละลายพฤติกรรม / กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรทุกรูปแบบ

GAME AND ACTIVITY

เกมส์ ( Game ) คือการแข่งขัน หรือ การเล่นเพื่อความสนุกสนาน ตาม กฎ กติกา มารยาท ตามที่ผู้สร้างเกมส์ได้กำหนดไว้ รูปแบบของการละเล่นของเกมส์นั้น ๆ อาจจะแตกต่างกันออกไปไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป

กิจกรรม (Activity) คือ การนำเอารูปแบบของเกมส์ต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้วางแผน เตรียมการ ทำงานร่วมกัน ได้รู้จักกัน และปฎิบัติการต่าง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

ในนิยามของผม อ.โซดา จึงให้นิยาม เกมส์และกิจกรรม หมายถึง การแข่งขัน..ในทางที่สร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา ทางด่านความคิด จิตใจ และร่างกาย ภายใต้    กฎ กติกา ที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อน หรือ มีก็ตาม ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร       ที่จะให้เราออกแบบเกมส์..เพื่อความเหมาะสมและตรงกับพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร และในการเล่นเกมส์หรือกิจกรรมในแต่ละครั้งเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด ควรผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัด  ป้าม ๆ ๆ 55555

ก่อนทำกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้เกิดส่วนร่วม จึงต้องผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเสมอ..

เกมส์ละลายพฤติกรรม ( BREAK THE ICE OR UNFREEZING BEHAVIOR GAME )

เป็นเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้ประกอบการอบรม เพื่อเป็นสื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่รู้จักกันมาก่อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิม ที่เป็นคนเคร่งขรึม  พูดน้อย สงวนท่าที ขี้อายไม่กล้าแสดงออก เปลี่ยนมาเป็นคนยิ้มแย้ม แจ่มใส กล้าแสดงออก      พร้อมกับเปิดใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกัน..ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..นำมาซึ้งการทำงานเป็นทีม..และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง..กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 1 -2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับพนักงานของแต่ละองค์กร

Walk Rally , Car Rally , Bike Rally

วอล์ค แรลลี่” ( Walk Rally )มาจากคำว่า Walk และ Rally ซึ่งสองคำมีความหมายดังนี้ Walk เป็นคำกริยาแปลว่า “เดิน  เดินทั่วไป ทำให้เดิน” Rally เป็นคำนาม “การชุมนุม การระดมพล” Rally ในความหมายอื่นคือ การขับรถแข่งขันหรือการจัดกองทัพกรีกโบราณ     ดังนั้นหากจะให้ความหมายของกิจกรรม  วอล์คแรลลี่  คือการเดินชุมนุมแข่งขันกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีความหมายที่ชัดเจนและ เน้นการประยุกต์นำไปใช้ในการทำงาน..ซึ้งกิจกรรม Walk Rally ฐานกิจกรรมในแต่ฐานจะมีกฎ กติกา และเวลา กำหนดไว้อย่างชัดเจน   และฐานเกมส์แต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้วว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

ตัวอย่าง ฐาน กิจกรรม Walk Rally

วัตถุประสงค์   Car Rally , Walk Rally , Bike Rally

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมคือ  เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่วนวัตถุประสงค์อื่นๆ มีหลายประการ อาทิเช่น...
-  ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
-  การสร้างทีมงาน-การทำงานเป็นทีม
-  ความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ
-  คิดแก้ไข้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
-  การวางแผน จัดลำดับงาน
-  ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
-  ความอุทิศตัว อดทน เสียสละ
-  เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น
-  เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
-  การสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การระดมสมอง

ตัวอย่าง Car Rally & Bike Rally

            ทุกเส้นทาง/เราชำนาญ                     Center Korea / กาญจนบุรี                  ซีเอสล็อคอินโฟ / วังน้ำเขียว

               CTC / เพชรบุรี                                    ธนาคารออมสิน/ปราจีนบุรี                การไฟฟ้าบางกรวย/กาญจบุรี

ลักษณะของกิจกรรม 
1. เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญคือ เวลาและผลงานที่ออกมา

2. เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีมของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด

3. เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถไหวพริบและปฏิภาณ ในการแก้ไข และสร้างสรรค์
4. เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง

5. ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่ กติกา ของเกมส์นั้น ๆ
6. เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความรวดเร็วและการตัดสินใจ
7. เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่างๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกัน
 สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด

8. เป็นกิจกรรมที่สามารถ ชี้ชัดถึง สมรรถภาพ  ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านกำลังกาย  พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่น           ได้
อย่างมีความสุข และอย่างดียิ่ง

9. เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัย  และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจ..ได้สาระ ได้ความสุข                 โดย เฉพาะมิตรภาพ