Tour สุดฮิป! ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

-สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,888 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562 ** เพิ่มพีเรียด **

วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2562  ** เพิ่มพีเรียด **

 


ID : VZRMQ01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สอง

ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่สาม

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

 

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน

 ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง •วัดจงไถฉานซื่อ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่ •นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน •เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต •เมืองไทเป•อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก •วัดหลงซาน •ซีเหมินติง•ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน•อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน **มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด**

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,888 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

 


ID : VZTPE01

วันแรก

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

วันที่สอง

วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้

วันที่สาม

เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่สี่

เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง– ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

วันที่ห้า

เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 มกราคม 2563
วันที่ 09-12 มกราคม 2563

 


ID : BT-TPE01_TG

วันแรก

กรุงเทพ -  สุวรรณภูมิ - เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU

วันที่สอง

เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม

หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 

วันที่สี่

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง     

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป -ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ -พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันัที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE02_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง

วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง

วันที่สี่

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา 

วันที่ห้า

ไทเป -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                

 

ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

-สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา -เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง -ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

ID : BT-TPE03_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

 

วันที่สาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101- ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า

ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน -ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป -ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ -พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562
วันที่18-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE04_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันสาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง    
วันที่หก ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง