Tour สุดฮิป! ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง -ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น -เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน) -พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา -พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,900 บาท

วันที่ 18-22 กันยายน 2562

 


ID : BT-TPE01_BR

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่                                  

วันที่สาม

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่

ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

วันที่ห้า

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพ

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,เย่หลิว,จิ่วเฟิน,อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 มกราคม 2563
วันที่ 09-12 มกราคม 2563

 


ID : BT-TPE01_TG

วันแรก

กรุงเทพ -  สุวรรณภูมิ - เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU

วันที่สอง

เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - MIYAHARA ICE CREAM - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม

หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 

วันที่สี่

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง     

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา -สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป -ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) -พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ -พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 21,900 บาท

วันที่ 13-17 กันยายน 2562
วันที่ 21-25 กันยายน 2562
วันที่ 22-26 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-08 ตุลาคม 2562
วันที่ 06-10 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-22 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-05 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03-07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันัที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE02_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง

วันที่สาม

ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง

วันที่สี่

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา 

วันที่ห้า

ไทเป -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                

 

ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

-สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา -เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง -ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 13-17 กันยายน 2562
วันที่ 21-25 กันยายน 2562
วันที่ 22-26 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 กันยายน - 03 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-08 ตุลาคม 2562
วันที่ 06-10 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-05 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02-06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03-07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-11 ธันวาคม 2562
วันที่ 08-12 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562
วันที่ 22-26 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-31 ธันวาคม 2562

ID : BT-TPE03_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง 

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)- หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

 

วันที่สาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101- ชอปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า

ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน

-ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค -สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน -ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป -ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน -พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ -พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 25-30 กันยายน 2562
วันที่ 02-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 09-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-28 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-07 ธันวาคม 2562
วันที่ 03-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 09-14 ธันวาคม 2562
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2562
วันที่18-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2562
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 25-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-TPE04_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง

วันสอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันสาม

เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
วันที่ห้า ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง    
วันที่หก ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) -ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป -ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา -สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน -พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 18-21 กันยายน 2562
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 

 


ID : BT-TPE006_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต

วันที่สอง

ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 - สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป

วันที่สาม

ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง      

วันที่สี่

มิฮายาร่าไอศกรีม - สนามบินไถจง - กรุงเทพฯ

 

ไต้หวัน ไถจง 5 วัน 4 คืน (VZ)

-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ -ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง -ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี -ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 -พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA -แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,900 บาท

วันที่ 11-15 กันยายน 2562
วันที่ 14-18 กันยายน 2562

 


ID : BT-TPE07_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้

วันที่สอง

อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต     

วันที่สาม

วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง

วันที่สี่

ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป 

วันที่ห้า

ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง - กรุงเทพ 

 

ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) -ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป -ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา -สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง -สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ -เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน -พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน -แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 18-21 กันยายน 2562
วันที่ 02-05 ตุลาคม 2562
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-TPE061_VZ

วันแรก

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -  ตลาดกลางคืน เจียอี้

วันที่สอง

ชิมชาอู่หลง - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 

วันที่สาม

ร้านพายสับปะรด - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง                                                            

วันที่สี่

ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง