Tour สุดฮิป! ทัวร์ไต้หวัน

มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู อยู่ 5 ดาว 5 วัน 4 คืน

 พิเศษ !! ทานร้านอาหาร Chamonix Teppanyaki ระดับมิชลินสตาร์ / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Taipei 101 - อุทยานเย๋หลิ่ว - อุทยานอาลีซาน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 15-19 มี.ค. 62
วันที่ 05-09 เม.ย 62
วันที่ 26-30 เม.ย 62


ID :

วันแรก -
วันที่สอง อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา•ไถจง•MIYAHARA ICE CREAM
วันที่สาม ฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติง
วันที่ห้า ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก•ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

มหัศจรรย์ Taiwan-Taipei 5 วัน 3 คืน

 เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว-อาลีซาน / ล่องเรือสุริยันจันทรา Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,900.- บาท

เดินทาง
วันที่ 06-10 มี.ค. 62
วันที่ 03-07 เม.ย 62


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่               
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย    
วันที่ห้า ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ