Tour สุดฮิป! ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี April Snow Festival & Sakura 5 วัน 3 คืน

 **พิเศษ ดินเนอร์สุดประทับใจ @ยงเพียง สกีรีสอร์ท พร้อมรับของรางวัลมากมาย จากการท่องเที่ยวเกาหลี - ทัวร์สกีรีสอร์ท - เรืออาร่าครุยส์ - ชมซากุระ - ใส่ชุดฮันบก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,987.- บาท

วันที่ 11-15 เมษายน 2562

วันที่ 12-16 เมษายน 2562

วันที่ 13-17 เมษายน 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินอินชอน -  APRIL SNOW FESTIVAL –  YONGPYEONG SKI RESORT
วันที่สาม กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ย่านฮงแด
วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

 

ทัวร์เกาหลี Seoraksan Spring & Summer 5 วัน 3 คืน

 ชมอุทยานแห่งชาติคอรัคซาน - ล่องเรืออาร่าครุยส์ - ใส่ชุดฮันบก - ชมซะกุระ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,987.- บาท

วันที่ 02-06 มีนาคม 2562

วันที่ 08-12 มีนาคม 2562

วันที่ 12-16 มีนาคม 2562

วันที่ 14-18 มีนาคม 2562

วันที่ 22-26 มีนาคม 2562

วันที่ 26-30 มีนาคม 2562

วันที่ 28 มี.ค.-01 เม.ย. 2562

วันที่ 02-06 เมษายน 2562

วันที่ 04-08 เมษายน 2562

วันที่ 06-10 เมษายน 2562

วันที่ 08-12 เมษายน 2562

วันที่ 10-14 เมษายน 2562

วันที่ 11-15 เมษายน 2562

วันที่ 13-17 เมษายน 2562

วันที่ 10-14 เมษายน 2562

วันที่ 16-20 เมษายน 2562

วันที่ 18-22 เมษายน 2562

วันที่ 20-24 เมษายน 2562

วันที่ 22-26 เมษายน 2562

วันที่ 24-28 เมษายน 2562

วันที่ 26-30 เมษายน 2562

วันที่ 28 เม.ย.-02 พ.ค. 2562


ID :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า
วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด
วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน