Tour สุดฮิป! ทัวร์ตุรกี

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (9D6N) “IST13 TURKEY FANTASIA”

ตระการตาบอลนับพัน ณ คัปปาโดเกีย -อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน -ม้าไม้เมืองทรอย -โบสถ์สีน้ำเงิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,999 บาท

วันที่ 05-13 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : IST13 W5

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance

วันที่สาม

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่

วันที่สี่

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี

วันที่ห้า

ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

วันที่หก

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่เจ็ด

Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน

วันที่เก้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N) “IST08 TURKEY EXTRA PLUS”

 สัมผัสความมหัสจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย -โบสถ์สีน้ำเงิน -อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน -ม้าไม้เมืองทรอย -โบสถ์สีน้ำเงิน ### พิเศษ!!! ชมโชว์ Belly Dance

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 31,999 บาท

วันที่ 20-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : IST08 PS

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล

วันที่สอง

อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – ชานัคคาเล่

วันที่สาม

ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส

วันที่สี่

  เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย -

  เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ห้า

ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง

วันที่หก

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ – อังการ่า 

วันที่เจ็ด

สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (8D6N) “IST07 TURKEY EXTRA PRICE”

ชมความมหัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย วิหารฮาเจียโซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,999 บาท

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

วันที่ิ 31 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563

 


ID : IST07 PS

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอังการ่า – อังการ่า

วันที่สอง

อังการ่า –  คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance

วันที่สาม

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่

วันที่สี่

 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –    

ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี

วันที่ห้า

ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่ 

วันที่หก

อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย

วันที่เจ็ด

ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเคียฟ

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน+บินภายใน1ขา

-ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ -นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ -ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน -ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย -ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต -ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด -ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ -นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance -พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 34,900 บาท

วันที่ 18-25 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-IST02_TK

วันแรก

กรุงเทพ - ตุรกี

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล- สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน- เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ- ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม

เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล  

วันที่สี่

ปราสาทปุยฝ้าย-โรงงานผลิตเสื้อหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองไอวาลิค

วันที่ห้า

ชานักกาเล-ชมเมืองโบราณทรอย-ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน -เมืองอิสตันบูล

วันที่หก

บลูมอสก์-ตลาดแกรนด์บาซาร์- พระราชวังโดลมาบาห์เช่- ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - ชอปปิ้ง สไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด

ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ชมพระราชวังทอปกาปึสนามบินอิสตันบูล

วันที่ีแปด

สนามบินอิสตันบูล- กรุงเทพ

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน (TK)

-นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน -ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี -ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน -ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ -ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ -ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” -ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด -ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance -พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999 บาท

วันที่ 11-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-25 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-IST01_TK

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ดชมเมืองโบราณทรอย

วันที่สาม

เมืองอิสเมียร์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - คุชาดาสึ

วันที่สี่

คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า

วันที่ห้า

คัปปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่หก

คัปปาโดเกีย - อังการา - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - อิสตันบูล

วันที่เจ็ด

บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม – ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ

 

ตุรกี 9 วัน 6 คืน อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน

 สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 28,999 บาท

วันที่ 01-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 02-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 12-20 ธันวาคม 2562

วันที่ 17-25 ธันวาคม 2562

วันที่ 23-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม-08 มกราคม 2563

 


ID : TKIST01

วันแรก

กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู 

วันที่สอง

เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน 

วันที่สาม

เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์

วันที่สี่

เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่

วันที่ห้า

เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์

วันที่หก

เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินชาดัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง

วันที่เจ็ด

เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค

วันที่แปด

เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู

วันที่เก้า

สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

 

“ IST18 TURKEY BEST JOURNEY (8D5N) ”

 ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย -อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน -สุเหร่าสีเขียว -โบสถ์สีน้ำเงิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 35,999 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : IST18 W5

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ Belly Dance

วันที่สาม

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า –  ปามุคคาเล่

วันที่สี่

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี

วันที่ห้า

เมืองบูร์ซ่าร์ –สุเหร่าสีเขียว – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่หก

Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต

วันที่เจ็ด

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

“ IST16 TURKEY GOOD WINTER (8D6N) ”

ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย -วิหารฮาเจียโซเฟีย -ล่องเรืองช่อแคบอสฟอรัส -ม้าไม้เมืองทรอย -โรงละครอะโครโปลิส -นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 31,999 บาท

วันที่ 06 - 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562

 


ID : IST16

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี)  – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย

วันที่สอง

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  ระบำ Belly Dance

วันที่สาม

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่

วันที่สี่

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี

วันที่ห้า

ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

วันที่หก

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่เจ็ด

Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันที่แปด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง (9D6N) “IST14 TURKEY FOREVER ”

 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค! เวสแห่งตุรกี ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย -ปามุคคาเล่ -เมืองโบราณแอฟฟิซุส -วิหารฮาเจียโซเฟีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,900 บาท

วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 - 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 - 16 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2562

วันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562–01 มกราคม 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2562–02 มกราคม 2563

วันที่27 ธันวาคม 2562– 04 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562– 07 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562– 08 มกราคม 2563

 


ID : IST14 TK

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง

อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

วันที่สาม

เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

วันที่สี่

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

วันที่ห้า

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง 

วันที่หก

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า

วันที่เจ็ด

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่แปด

BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล 

วันที่เก้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)