Tour สุดฮิป! ทัวร์ตุรกี

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน+บินภายใน1ขา

-ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ -นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ -ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน -ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย -ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต -ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด -ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ -นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance -พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 34,900 บาท

วันที่ 12-19 กันยายน 2562
วันที่ 09-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-25 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-IST02_TK

วันแรก

กรุงเทพ - ตุรกี

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล- สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน- เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ- ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่

วันที่สาม

เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน -พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล  

วันที่สี่

ปราสาทปุยฝ้าย-โรงงานผลิตเสื้อหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองไอวาลิค

วันที่ห้า

ชานักกาเล-ชมเมืองโบราณทรอย-ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน -เมืองอิสตันบูล

วันที่หก

บลูมอสก์-ตลาดแกรนด์บาซาร์- พระราชวังโดลมาบาห์เช่- ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - ชอปปิ้ง สไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด

ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ชมพระราชวังทอปกาปึสนามบินอิสตันบูล

วันที่ีแปด

สนามบินอิสตันบูล- กรุงเทพ

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน (TK)

-นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน -ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี -ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน -ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ -ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ -ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” -ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด -ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance -พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,999 บาท

วันที่ 11-18 กันยายน 2562
วันที่ 18-25 กันยายน 2562
วันที่ 25 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 02-09 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-30 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม - 06 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06-13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พจิกายน - 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 11-18 ธันวาคม 2562
วันที่ 18-25 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-IST01_TK

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ดชมเมืองโบราณทรอย

วันที่สาม

เมืองอิสเมียร์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - คุชาดาสึ

วันที่สี่

คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า

วันที่ห้า

คัปปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่หก

คัปปาโดเกีย - อังการา - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - อิสตันบูล

วันที่เจ็ด

บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม – ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพ

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

-บินตรงสู่อิสตันบลู ชมดินแดน 2 ทวีป - นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย -ปามุคคาเล,วิหารเซนต์โตเฟีย,สุเหล่าสีฟ้า,ไม้เมืองทรอย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 34,900 บาท

วันที่ 10-18 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-31 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-IST012_TK

วันแรก

กรุงเทพ - ตุรกี - อิสตันบูล

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล – เมืองโบราณทรอย- ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน- เมืองไอวาลิค

วันที่สาม

คุชาดาสึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ชมสวนพีช -  ปามุคคาเล

วันที่สี่

ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - ชมสวนแอปเปิ้ล - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา สถานีคารวาน 

วันที่ห้า

เมืองคอนย่า - สถานนีคารวาน - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance

วันที่หก

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) - ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิค  จิวเวอรี่เมืองอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - กรุงอังการา - สุสานอาตาเตริ์ก

วันที่เจ็ด

กรุงอังการา - นครอิสตันบูล - ช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่

วันที่แปด

บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม – ชมพระราชวังทอปกาปึ- สไปซ์มาเก็ต

วันที่เก้า

สนามบินอิสตันบูล -กรุงเทพ

 

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงภายใน2ขา (ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่)

-ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ -นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ -ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมหุบเขานกพิราบ Pigeon Valley -ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย -ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต -ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด -ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ -ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พิเศษ!! ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ -พิเศษให้ท่านได้จิบชายามบ่าย Afternoon Tea สุดหรู -พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 39,900 บาท

วันที่ 09-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-IST03_TK

วันแรก

กรุงเทพ - ตุรกี

วันที่สอง

สนามบินอิสตันบูล - สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”

วันที่สาม

นครใต้ดินไคมัคลึ - ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ -  เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

วันที่สี่

คอนย่า - ไร่สตอเบอรี่ - ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ห้า

เอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส - ท่าอากาศยานอิสตันบูล -  อิสตันบูล

วันที่หก

บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีย -   พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต

วันที่เจ็ด

ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่  - ตลาดแกรนด์บาซาร์ – สนามบินอิสตันบูล

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล- กรุงเทพ