Tour สุดฮิป! ทัวร์กัมพูชา

มหัศจรรย์...Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ช้อปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม, แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900.- บาท

วันที่ 04-06 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 10-12 มกราคม 2563
วันที่ 24-26 มกราคม 2563
วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
วันที่ 13-15 มีนาคม 2563
วันที่ 27-29 มีนาคม 2563

 


ID : BT-REP02_FD_

วันแรก

กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรีย์อิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล •พระเจดีย์เงิน •  ตลาดชาทะไม           

วันที่สอง

พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา 

วันที่สาม

นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ • ดอนเมือง            

 

มหัศจรรย์...Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ องค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 10-12 มกราคม 2563

วันที่ 24-26 มกราคม 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 27-29 มีนาคม 2563

 


ID : BT-REP01_FD_

วันแรก

กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา 

วันที่สอง

นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สาม

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ