Tour สุดฮิป! ทัวร์จอร์แดน

มหัศจรรย์...Jordan เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบาม ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่, ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้, ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา, ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม, รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP, ฟรี!! Wifi on Bus

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 49,900.- บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

 


ID : BT-AMM01_RJ_

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา  

วันที่สาม

เพตรา • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา

วันทีสี่

ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี   

วันที่ห้า

นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์  

วันที่หก

กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ