Tour สุดฮิป! ทัวร์อินเดีย

มหัศจรรย์...India ชมเมืองชัยปุระ "นครสีชมพู-" 4 วัน 2 คืน

 เยี่ยมชมพระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) , ชมป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ AMBER FORT , ชม พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) , ชมพระราชวังหลวง (CITY PALACE) , เดินทางสู่ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก , ชมป้อมปราการอัคราฟอร์ท (AGRA FORT) , เยี่ยมชมโบราณสถานอันเก่าแก่ แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) , เคารพสักการะ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เพื่อเป็นสิริมงคล ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999.- บาท

วันที่ 04-07 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-JAI01_FD_

วันแรก

สนามบินดอนเมือง ● ชัยปุระ 

วันที่สอง

พระราชวังสายลม ● นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังกลางน้ำ ● CITY PALACE

วันที่สาม

ทัช มาฮาล ● อัครา ฟอร์ท ● แชนด์ เบารี  ● วัดพระพิฆเนศ ● สนามบินชัยปุระ 

วันที่สี่

ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์...India Nepal สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน

เที่ยวชมหมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village),เดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple) ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ,ชม สังเวชนียสถาน สารนาถ,สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์,ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี ,ชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti),เดินทางสู่ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งแรก เป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ,ชมสังเวชนียสถาน เมืองกุสินารา, ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple) ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน”,ชม มหาปรินิพพานสถูป , ชม มกุฏพันธนเจดีย์ (Ramabhar Stupa),ชม เสาอโศก รูปสิงค์ ณ วัดป่ามหาวัน ,ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร,วัดเวฬุวันมหาวิหาร (Venuvan Vihara)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 25,900.- บาท

วันที่ 16-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 2563

วันที่ 13-19 มกราคม 2563

วันที่ 27 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-GAY02_FD_

วันแรก

กรุงเทพฯ – พุทธคยา 

วันที่สอง

พุทธคยา – พาราณสี  

วันที่สาม

พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)  

วันที่สี่

ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา 

วันที่ห้า

 กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ 

วันที่หก

ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา 

วันที่เจ็ด

พุทธคยา – กรุงเทพฯ 

 

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี พักหรู 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

สักการะถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตรสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ , เยี่ยมชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara) , ชม สังเวชนียสถาน สารนาถ , สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ , ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี , ชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ , ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น , เดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,900.- บาท

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 24-27 มกราคม 2563

วันที่ 31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563

 


ID : BT-GAY01_FD_

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร

วันที่สอง

เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี

วันที่สาม

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

วันที่สี่

สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ