Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์ในประเทศทั้งหมด

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน // วันเดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,990.- บาท

 3 – 6 ตุลาคม 2562
 4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9 – 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563???? 3 – 6 ตุลาคม 2562
4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9– 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563


ID :

วันแรก กรุงเทพฯ  - นครสวรรค์ – อ.แม่สอดกรุงเทพฯ  - นครสวรรค์ – อ.แม่สอด
วันที่สอง แม่สอด - อุ้มผาง – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊  - วังปลา - วัดหนองหลวง - ตลาดอุ้มผาง
วันที่สาม ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ  – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท
วันที่สี่ น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ 

 

[2 วัน 1 คืน] พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก จ.ระยอง

 

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

DAY 1 - กรุงเทพฯ  -  ทุ่งโปร่งทอง - เรือรบประแส  –  Team Building – เกมส์หน้างาน และปาร์ตี้ไนท์

DAY 2 - วัดป่าประดู่ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดบ้านเพ –  กรุงเทพฯ      

[ONE DAY TRIP] กินลม..ชมวิว ดอยหอยหลอด Unseen Thailand วัดบางกุ้ง ไหว้พระ 5 วัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตลาดน้ำอัมพวา

วัดมอญ - ดูตลาดร่มหุบ - วัดบ้านแหลม - วัดบางกุ้ง - วัดจุฬามณี - ตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวา

วันเดินทาง : ทุก เสาร์-อาทิตย์


ID :

เดินทางสู่ อ.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม

- สู่ วัดศรัทธาธรรม หรือ วัดมอญ  

- เดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม ดู ตลาดร่มหุบ

- เดินทางสู่ วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เดินทางสู่ วัดบางกุ้ง

- จากนั้นนำท่านสู่ วัดจุฬามณี

- เที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวา

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

[ONE DAY TRIP][HOT] ทัวร์สุดคุ้ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 กรุงเทพฯ – ไร่ทองสมบูรณ์ – Palio Khaoyai - เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม- ไร่สุพัตรา - ของฝาก

วันเดินทาง : เดินทางทุกวัน


ID :

มุ่งหน้าสู่  .ปากช่อง

- เดินทาง สู่ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ

- เดินทางถึงสู่   PALIO KHAOYAI 

- เดินทางถึงสู่   เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม

- เดินทางถึงสู่  ไร่องุ่นสุพัตรา

- แวะซื้อของฝาก ฝากหมวกเหล็ก อาทิเช่น กะหรี่ปั๊บ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

[ONE DAY TRIP] เสน่ห์ตะวันตก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท – สวิสวัลเลย์ – เวเนโต้ - บ้านหอมเทียน - กาแฟโมอาย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,190.- บาท

วันเดินทาง : เดินทางทุกวัน


ID :

มุ่งหน้าสู่   จ.ราชบุรี   

- มุ่งหน้าสู่ ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท

- แวะถ่ายรูป ที่สวิสวัลเล่ย์

- ปฏิบัติธรรมวัดช่องลมสาขา 2

- เดินทางสู่ตลาดน้ำ " Veneto "  

- เดินทางถึง   บ้านหอมเทียน   

- แวะ ชิมกาแฟโมอาย

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[ONE DAY TRIP] สีสันตะวันออก - จังหวัดระยอง

 กรุงเทพฯ - ทุ่งโปร่งทอง - เรือรบประแส – ตลาดบ้านเพ – วัดป่าประดู่ - อะควอเรี่ยม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,190.- บาท

วันเดินทาง - ทุกวัน


ID :

มุ่งหน้าสู่   .ระยอง   

- เดินทางถึง "ทุ่งโปร่งทอง"

- แวะ เรือรบหลวงประแสเรือ

- เดินทางสู่ “วัดป่าประดู่” 

- เดินทางสู่ ระยอง อะควอเรี่ยม 

- เลือกซื้อของฝากกันต่อที่ ตลาดบ้านเพ  

- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[ONE DAY TRIP] ตามรอยบุพเพสันนิวาส(2) ลพบุรี

 วันเดียว..เที่ยว ลพบุรี “วัดพระศรีมหาธาตุ” ชมพระปรางค์สามยอด - “ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ” ชมพระที่นั่งจันทรพิศา - บ้านเจ้าพระยาวิชเยนทร์ - ศาลพระกาฬ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,190.- บาท

วันเดินทาง : ทุกวัน


ID :

กำหนดการเดินทาง

- เดินทางสู่จังหวัดลพบุรี

ชม “วัดพระศรีมหาธาตุ”

เดินทางสู่ “ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ”

ชม “ พระที่นั่งจันทรพิศา “

ชม บ้านเจ้าพระยาวิชเยนทร์ บ้านพักของคอนแสตนติน ฟอลคอน เสนาบดีชาวกรีก

ชม   ศาลพระกาฬ  

- เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

[ONE DAY TRIP] ตามรอยบุพเพสันนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - วิหารพระมงคลบพิตร - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ป้อมเพชร - วัดเชิงท่า - ธรรมาสน์สังเค็ต - วัดเดิมอโยธยา - ตลาด อยุทธยาไนท์ มาร์เก็ต

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,190.- บาท

วันเดินทาง - ทุกวัน


ID :

เดินทางสู่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
- วัดไชยวัฒนาราม

- วัดพุทไธศวรรย์

- วิหารพระมงคลบพิตร

- วัดพระศรีสรรเพชญ์

- ป้อมเพชร

- วัดเชิงท่า

- ธรรมาสน์สังเค็ต

- วัดเดิมอโยธยา

- ตลาด อยุทธยาไนท์ มาร์เก็ต

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

วันเดียว เที่ยวจันทบุรี...

 จันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวจันทบุรี เราจะนำท่านไปสัมผัส โลมาแสนรู้แห่งเดียวในประเทศไทย ณโอเอซีสซีเวิลด์ –โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก 1 ใน Unseen in Thailand - ก่อนเดินชมแวะชิมตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์..ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยการชม จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,290.- บาท

วันเดินทาง : ทุกวัน

คณะ 8 คนเดินทางโดยรถตู้ คณะ 40 คนเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ


ID :

เดินทาง 1 วัน
– โอเอซีส

– โบสถ์คริสต์

– ตลาดน้ำจันทรบูรณ์

–  หาดคุ้งวิมาน

– กรุงเทพฯ

[2 วัน 1 คืน] อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 ไร่ทองสมบูรณ์ - เขาใหญ่อาร์ท มิวเซียม - ปาลิโอ - ไร่สุพัตรา – ของฝากมวกเหล็ก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

DAY 1 - กรุงเทพฯ –  ไร่ทองสมบูรณ์  –  The Bloom By ทีวีพลู - Sport day - เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

DAY 2 - เขาใหญ่อาร์ท มิวเซียม - ปาลิโอ - ไร่สุพัตรา –  ของฝากมวกเหล็ก - กรุงเทพฯ