Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์ในประเทศทั้งหมด

✨Special ... หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์...เมืองไทย 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทยสไมล์✨*

Highlight รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะไว้ในทริปเดียว -อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามันที่สวยที่สุด... -ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก) -เกาะหลีเป๊ะ -เกาะหินซ้อน -ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง -เกาะไผ่ -เกาะดง -เกาะรอกลอย -เกาะราวี -ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง -ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม -ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง -ที่พัก New Season Square Hotel 1 คืน และ ที่พักหาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe 2 คืน เป็นรีสอร์ทที่วิวสวยที่สุด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,490 บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

25 - 28  เมษายน 2564

12,990. -บาท

12,790.บาท

12,490. -บาท

30 เม.ย. - 3  พฤษภาคม 2564

14,990. -บาท

14,790.บาท

14,490. -บาท

7 – 10 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

14 – 17 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

21 – 24 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท

26 – 29 พฤษภาคม 2564

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,490. -บาท


ID : Special Trip

วันแรก       สนามบินหาดใหญ่ - ตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                       

13.00 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ C สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

15.10 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 265

16.40 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถตู้ปรับอากาศโรงแรมรับคณะที่สนามบิน   ก่อนนำท่านเดินทาง..สู่ที่พัก  New Season Square Hotel ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เชิญสมาชิกลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ค่ำ             อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / ท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง

วันที่สอง     สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ                                                                     

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

09.00 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง..สู่ท่าเรือปากบารา

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น.      นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.     คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.      นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.     คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก....  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 2) หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจกห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดซันไรท์ Mountain Resort Koh Lipe

19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 )  ณ ร้านอาหาร  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม     หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.     หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ   ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน   ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น.     คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้  ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย           นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ  ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารถนนคนเดิน หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่         เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - ร้านบังอาซัน - สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ทหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัยก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.     คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น.      คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก เน็ตไอดอลชื่อดัง บังอาซัน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

17.45 น.     เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่  WE 266

18.55 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการได้ตามความเหมาะสม โดยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ และการจลาจลต่าง ๆ

สี่ดอยงาม @ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

 Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน Check In เฮือนกาแฟ 60 และถนนคนเดินเชียงใหม่ สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง หนึ่งเดียวในประเทศไทยสวนอินทผาลัมโกหลัก สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน สุงสุดในสยาม..ป่าโบราณที่ต้องมา.. สักการะพระธาตุแฝดที่สวยงาม @ อินทนนท์ น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่ ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวายพักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,990.- บาท

Consortium Trip 04 @

เจาะลึกเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

วันเดินทาง 19 – 21 และ 28 – 30 พ.ย. 2563

เดินทาง วันที่ 5 – 7 / 10 – 12 / 11 - 13 / 19 – 21 / 26 – 28 ธันวาคม 2563

และช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค 63 – 1 ม.ค.64 / 31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 และ 1 ม.ค. – 3 ม.ค. 64


ID : Consortium Trip 04

Highlight เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว

วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ที่ต้องไป

ม่อนแจ่ม จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พบ Sky Walk แบบพื้นบ้าน

 • Check In
 • สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง
 • สุดยอดดอกไม้งามเมืองหนาว อันดับ 1 ต้องดอยอ่างขาง
 •  
 • สุดยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน
 •  
 • @ อินทนนท์
 • น้ำตกสวย วชิระธาร น้ำตกสวยที่รถเข้าถึง
 • วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียงใหม่
 • ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
 • พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เบลล์วิลล่า ปาย 2 คืน ระดับ 4 ดาว
 • - มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องมัดจำ 5,000.-บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน
 • - กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-722-8880

. Line I D : 0847228880

Line I D : Pukkie1972

Line I D : salesoda

Hotline

084-722-8880     คุณกรณ์

 • 088 – 263-9954

095-924-4376       คุณโอ๋

INBOX : m.me/sodatour2016

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย 3 วัน 2 คืน By Thai Smile

 แม่ฮ่องสอน ล่องลำน้ำปาย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกองมู ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ สุดแสนดินแดนแห่งความโรแมนติค ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของชนเผา ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง Check In @ ถนนคนเดินปาย ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,990.- บาท

วันเดินทาง

5 - 7  ธันวาคม 2563

10 - 12  ธันวาคม 2563

11 - 13  ธันวาคม 2563

19 - 21  ธันวาคม 2563

26 - 28  ธันวาคม 2563

30  ธันวาคม 63 – 1 มกราคม 64

31  ธันวาคม 63 – 2 มกราคม 64

1  - 3 มกราคม 2564


ID : Consortium Trip 02

Highlight

  ล่องลำน้ำปาย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย

  สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด

  พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกองมู

 • ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลางจองคำ
 • สุดแสนดินแดนแห่งความโรแมนติค ปางอุ๋ง
 • หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของชนเผา
 •  หนึ่งใน Unseen in Thailand
 • จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย
 • หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง
 • Check In @
 • ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด
 • วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา
 • จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE
 • วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง
 • ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
 • พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน

เทศกาลทุ่งบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บิน Thai Smile

เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นทุ่งบัวตองแห่งแรกที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามทั่วภูเขาในช่วงเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีให้ชมปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นวลาการบานเพียงแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้น "เทศกาลทุ่งดอกบัวตองบาน" ทางจังหวัด จะมีการนำการแสดงดนตรีประจำถิ่น มาสร้างสีสรรค์และร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นพิเศษ พร้อมนำสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอาหารพื้นเมือง มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เป็นอีก 1 UNSEEN Thailand ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของดอกบัวตองได้ถึง 360 องศา พร้อมสัมผัสอากาศเย็น ๆ รับรองว่าท่านจะฟินนน..สุด ๆ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,490.- บาท

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์

วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินไทยสไมล์


ID : Consortium Trip 01

Highlight
ตื่นเต้นเร้าใจ..กับ ออบหลวง "แกรนด์แคนย่อน สยาม"
สัมผัสป่าสนสามใบ @ สวนสนบ่อแก้ว “เกาะนามิ เมืองไทย”
Check In @ ดอยแม่อูคอ ชมดอกบัวตองบานสะพรั้งเต็มยอดดอย
พิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยกูมู
สะพานไม้ซูตองเป้ ความศรัทธาไม่มีที่สิ้นสุด
ลีไวน์รักไทย เสน่ห์ขุนเขาและไร่ชา
ชุมชนจ่าโบ่ มนต์เสน่ห์ของชนเผา
จุดชมวิวกิวลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย
หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนที่สร้างด้วยดินเหนียวทั้งหลัง
Check In @ ถนนคนเดินปาย
ทะเลหมอกหยุนไหล ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการพลาด
วัดน้ำฮู วัดที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมาจากเศียรพระพุทธรูปตลอดเวลา
จุด Check In สวย ๆ สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE
วัดอุโมงค์ อีก 1 Destination ที่ไม่ควรพลาดของเชียง
ปิดท้ายวันพักผ่อน ณ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย
พักโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน 1 คืน และเบลวิลล่า ปาย 1 คืน
 

แถวที่ 1 หลังคนขับ พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,990 บาท/ท่าน

แถวที่ 2 หลังคนขับ (แถวกลาง) พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,790 บาท/ท่าน

แถวที่ 3 (แถวหลังสุด) พีเรียดวันที่ 14-16, 19-21 พ.ย. 2563 ราคา 11,490 บาท/ท่าน

 

แถวที่ 1 หลังคนขับ พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 12,490 บาท/ท่าน

แถวที่ 2 หลังคนขับ (แถวกลาง) พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 12,290 บาท/ท่าน

แถวที่ 3 (แถวหลังสุด) พีเรียดวันที่ พีเรียดวันที่ 28-30 พ.ย. 2563 ราคา 11,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทางโดยละเอียด ดูได้ในส่วน ของ การ ดาวน์โหลดโปรแกรม

เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

เที่ยวครบจบทุก Highlight เกาะตะรุเตา ที่คุมขังนักโทษในอดีตห่างไกล...แต่สวยงาม - ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก) - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง - เกาะไผ่ - เกาะดง -เกาะรอกลอย เกาะราวี - ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง - ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม - ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง - พักหาดพัทยา Chareena Hill Beach Resort ห้อง Sea View 2 คืน ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

พักเดี่ยวเพิ่ม

22 – 24 ตุลาคม 2564

13,500.-บาท

13,100.-บาท

12,500.-บาท

3,200.-บาท

29 – 31 ต.ค.  2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

11,900.-บาท

3,200.-บาท

5 – 7 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

12–14 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

19-21 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

26-28 พฤศจิกายน 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

3 – 5 ธันวาคม 2564

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

4,200.-บาท

10 – 12 ธันวาคม 2564

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

4,200.-บาท

17 – 19 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

24 – 26 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

3,200.-บาท

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2565

15,900.-บาท

15,500.-บาท

15,000.-บาท

4,500.-บาท


ID : SodA 06 เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง   ตรัง - ปากบารา - ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน - เกาะหลีเป๊ะ

06.00น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร แบบติ่มซ้ำ  ( 2 ) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  นำคณะผู้เดินทางทุกท่านลงเรือสปีดโบ้ท(แบบเหมาลำ)  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ศึกษาประวัติศาสตร์                   คุกตะรุเตาในพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพกับป้ายอช.ตะรุเตา  พร้อมเก็บบรรยากาศอ่าวพันเตมะละกา

เที่ยง        รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  )3) ณ เกาะตะรุเตา

บ่าย          ออกจากเกาะตะรุเตา  แวะถ่ายรูปกับซุ้มประตูหินโค้ง  ความงามจากธรรมชาติ เกาะไข่เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสสะอาดตา  เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากับคู่รักแล้วลอด "ซุ้มประตูหิน" โค้ง                 นี้ด้วยกันจะทำให้รักกันยั่งยืนตลอดไป

15.00น.    เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ Check  in เข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ......เข้าห้องพักผ่อน...หรือ เล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (4)

20.00 น.  พาทุกท่านช้อปปิ้ง  กินโรตี ชาชัก  ชมบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน ข องเกาะหลีเปะ  หลังจากนั้นก็อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหินซ้อน - เกาะรอกรอย - หมู่เกาะดง - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

08.00 น.   ออกไปดำน้ำรอบนอกตามหมู่เกาะต่างๆ«นำคณะถ่ายรูปที่ เกาะหินซ้อน เกาะสุดท้ายแห่งทะเลอันดามัน  เกาะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยหินสองก้อนที่วางซ้อนกันมานานนับปี                               «เกาะลอกรอย เกาะนี้ท่านจะได้เห็นวิวเกาะหลีเปะ  ถ้าโชคดีน้ำลงจะพบกับทะเลแหวก  เป็นเกาะที่เหมาะกับการถ่ายรูป

                   «แวะดำน้ำที่อ่าวกำนัน  หมู่เกาะดงท่านจะได้พบกับปะการังไฟหรือปะการังชายกระโปรง  ซึ่งในประเทศไทยมีเหลืออยู่เฉพาะในจังหวัดสตูลเท่านั้น

                   «ดำน้ำชมดาวขนนกและหมู่บ้านปลาการ์ตูนที่     อ่าวลิง         พบกับฝูงลิงแสมเจ้าถิ่นที่รอคอยต้อนรับทุกท่าน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (6)  บนหาดทรายขาว  เกาะราวี

บ่าย            ออกดำน้ำต่อค่ะ

                    «เกาะราวี หาดทรายสีขาวละเอียดดุจแป้ง   วิวขอนไม้ริมหาดที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

                   «พบกับปะการังผักกาดที่มีมากมายใน เกาะยาง

                   «เกาะหินงามเป็นหาดหินสีดำกลมมนทั้งเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

                   «ชมปะการังอ่อนหลากสี  ที่ร่องน้ำจาบังดาวขนนกหลากสี  มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5  ของโลก

14.30 น.     แวะพักผ่อน  ล้างตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่   เกาะอาดัง  สมควรแก่เวลา  พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ จ.ตรัง

18.00 น.      คณะเดินทางถึงที่พัก..ธรรมรินทร์ธนา      ต้อนรับท่านด้วย  welcome dink   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ..... (7)   

    วันที่สี่ของการเดินทาง        ของฝากเมืองตรัง - ของฝากไชยา- กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ มหานคร ระหว่างแวะซื้อของฝากเมืองตรัง และของฝากไชยา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (9)ห้องอาหาร

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อ ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างทางแวะพักอริยบทตามปั้มต่าง ๆ

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

 

Premium โปรแกรม Wow ปาย -แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์ : รถตู้ปรับอากาศมาตรฐาน SHA สะพานไม้ซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา ที่มาอธิฐานสำเร็จ กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า ชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน วัดพระธาตุดอยกองมู สูงเสียดฟ้า คนเล่าว่าศักดิ์สิทธิ์จริง ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ ปางอุ๋ง สวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก - หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของขุนเขาและไร่ชา - ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand -จุดชมวิวกิ่วลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย - หมู่บ้านสันติชน ชุมชนจีนจากยูนาน - Check In @ ถนนคนเดินปาย - วัดน้ำฮู มีพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลจากเศียรตลอดเวลา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแถน วัด 2,000 ล้านอลังการสวยงามมาก - แดนเทวดาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ - ของฝากเมืองเชียงใหม่

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 10,900.-บาท บาท


                          หมายเหตุ : แถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้เดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3 (หลัง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

22 – 24 ตุลาคม 2564

12,500.-บาท

12,100.-บาท

11,500.-บาท

1,800.-บาท

29 – 31 ตุลาคม 2564

11,900.-บาท

11,500.-บาท

10,900.-บาท

1,800.-บาท

5 – 7 พฤศจิกายน 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,000.-บาท

1,800.-บาท

10 – 12 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

2,200.-บาท

17 – 19 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

24 – 26 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

31 ธันวาคม - มกราคม 2565

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

2,500.-บาท


ID : SodA 01

วันแรก     กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้

             พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

05.30 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

09.15 น.      นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย           นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน // วันเดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,990.- บาท

 3 – 6 ตุลาคม 2562
 4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9 – 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563???? 3 – 6 ตุลาคม 2562
4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9– 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563


ID :

วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - อ.แม่สอด

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ(รับคณะถึงบ้านท่าน)...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ตาก ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ เจ้าหน้าที่แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

วันที่สอง : แม่สอด อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ วังปลา วัดหนองหลวง ตลาดอุ้มผาง

04.00 น.  คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่ เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.00 น.  คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง ติดต้นแม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่รอรับ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย  นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดอุ้มผาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุุ้มผาง และบ้านโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอรท์

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สาม :  ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.00 น.  นำคณะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว “ดอยหัวหมด” ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น.  นำสมาชิกลงเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ระหว่างทางชมธรรมชาติ ผ่านคุ้งโค้ง , หลืบผาบ่อง ,ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง ชมน้ำตกทีล่อจ่อ , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง  ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6)

บ่าย  นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดพักแรม เขตรักษาพันธ์สัตวป่าอุ้มผาง จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่ น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ระยะทางเดินเท้า ไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (7) หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่าความสดชื่น

วันที่สี่ : น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค ์ – กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหาร

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ " ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย  อิสระช้อปปิ้ง ตลาดริมเมย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่ จ.นครสวรรค์

ค่ำ  ถึงจังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


 

กระบี่ - ตรัง 5 วัน 4 คืน

 กระบี่ – ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะสี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - กระบี่

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.  คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นที่ทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.กระบี่ ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอ+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ดำน้ำเกาะสี่ 

06.00 น.  คณะเดินทางถึง  จ.กระบี่ อิสระให้ท่านสมาชิกทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารสุชัญญาแตเตี้ยม (2)

09.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  นำท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวพระนาง นำท่านชมและสักการะ ถ้ำพระนาง เพื่อเป็นสิริมงคล...นำท่านชมความงดงามของ ทะเลแหวก(Unseenประกอบด้วย เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ เชิญท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก...เรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะเชิญท่านพักผ่อนชมความงามของหาดทรายขาว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ

บ่าย  นำท่าน ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือนำท่านเดินทางที่พัก....

17.00 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก Green House Hotel ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.  นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารก้อยกุลากาศัย (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ปาร์ตีไนท์

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก(5)..หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเม็ง จ.ตรัง

09.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมงเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสความตื่นเต้นกับการลอด"ถ้ำมรกต"(UNSEEN THAILANDหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล..สนุกสนานตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทไปโผล่ปากถ้ำอีกด้านมีหาดทรายเล็กๆที่สวยงามภายในถ้ำเป็นปล่องภูเขาพร้อมค้นหาที่มาของชื่อ..ถ้ำมรกต

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (6) แบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ

บ่าย  เดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะกระดาน" สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการังสวยเป็นสถานที่วิวาห์ใต้สมุทรเป็นประจำทุกปี พร้อมชมปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็ก ๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อมของเกาะมุกและเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนก มีลักษณะเป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชันไม่มีชายหาดหรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมีกระท่อมของคนเฝ้ารังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังชนิดต่าง ๆ มีทั้งปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบมีฝูงปลาทะเล ก่อนนำท่านเดินทางสู่ที่พัก..

17.00 น.  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพักพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (7) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Partyในรูปแบบธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม 

22.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ (พร้อมซุ้มมาม่าและโจ๊กคัพ)

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สี่ :  ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า (8)  ณ ห้องอาหารของที่พัก...หลังอาหารคณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง ขนมเค้ก หมูย่างเมืองตรัง และสินค้าอื่นๆ สำหรับคนทางบ้านจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailand ของจังหวัดตรัง “ เลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรี  ” ที่ถ้ำเลเขากอบ อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ “ล่องเรือลอดถ้ำ” สุดยอดความตื่นเต้นกับการผจญภัยในถ้ำลอดท้องมังกร ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสียวที่จะจดจำไม่รู้ลืม.... ขึ้นจากเรือนำท่านเดินชมสินค้า OTOP ไม้เทพธาโร (เนื้อไม้มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์) นำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามก่อนนำคณะเดินทางสู่กระบี่

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารเรือนผู้การ(9) (โต๊ะละ 8  ท่าน)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่จ.กระบี่ ระหว่างทางแวะชมน้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็กๆที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนภายนั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำในระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย....นำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู๊ด (10)  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า : กรุงเทพฯ

05.00 น.     คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน

 นำท่านชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - พังงา

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น. คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.พังงาระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน

06.30 น.  อรุณสวัสดิ์ ณ ท่าเรืองพังงาเบย์ จ.พังงา อิสระให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ณ ร้านอาหารจ่าจรัญ (โดยมีห้องน้ำบริการ ชาย 7 ห้อง และหญิง 7 ห้อง ให้เตรียมผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วย ห้ามลืม!!!)

07.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจ่าจรัญ (2)

08.30 น.  นำท่านสู่ท่าเรือลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ก่อนชม เขาหมาจูและผ่านชม เกาะนมสาว(เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี” นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

14.00 น.  เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวพังงาน ระหว่างทางแวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณที่ “เขาเขียน”

16.00 น.  นำท่านขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทไทยศ ระหว่างทางแวะวัดพระทอง นมัสการพระผุด 1 ใน Unseen in Thailand ก่อนนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..ระหว่างทางผ่านสะพานเทพกษัตรีตั้งคู่ขนานกับสะพานสารสิน ก่อนนำคณะเดินทางสู่โรงงานทำเครื่องประดับมุกภูเก็ตชมความแตกต่างระหว่างมุกเลี้ยงกับมุกแท้

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ(4)ร้านอาหารไทยวิลเลจ

19.30 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Metro pole Hotel Phuket ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :  เกาะพีพีเล-อ่าวมาหยา- อ่าวโล๊ะซามะ-วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

เช้า  บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านลงเรือท่องเที่ยว Sea Angle เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ภายในเรือมีชา,กาแฟ,ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการระหว่างการเดินทางสู่ เกาะพีพี

10.00 น.  ถึงเกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะผ่านชมถ้ำไวกิ้งส์ จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณ อ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย อาทิเช่นปะการังสมอง , ปะการังเขากวาง ฯลฯ

เที่ยง  นำท่านเข้าสู่เกาะพีพีดอนบริการอาหารกลางวัน(6)...หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลหรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน

16.00 น.  นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิมเดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต ถึงท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านขึ้นรถโค๊ชคันเดิมเดินทางสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

17.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศแล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.30 น.  บริการอาหารค่ำ(7)ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้เวลาอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : ตึก “ชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  นำคณะเดินทางชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึกชิโน-โปตุกีส ” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีน และโปรตุเกส ที่สวยงาม ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากภูเก็ต อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ  ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น ผ้าบาตริก ก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(9)ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

บ่าย  นำคณะเดินทางต่อผ่าน จ.สุราษฎร์ แวะซื้อของฝากและพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมเลือกซื้อไข่เค็มที่ไชยาก่อนเดินทางผ่านชุมพร สู่ จ.ประจวบฯ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเฉียวโอชา (10)

23.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ท่องทะเลอ่าวไทย เกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 5 วัน 4 คืน

 ดอนสัก – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตา – หินยาย – น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม หมู่เกาะอ่างทอง ดำน้ำดูปะการัง– เกาะวัวตาหลับ – เกาะแม่เกาะ – ทะเลใน – เกมส์หน้างาน Party Night -ปากน้ำตาปี – เขื่อนรัชประภา – ของฝากไชยา

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 6,590.- บาท

วันเดินทาง - เลือกวันเดินทางได้


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ-มหาชัย-เพชรบุรี-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริษัท...เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋าพร้อมบริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.  พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2ชั้นที่ทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ฯระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)เครื่องดื่มน้ำเปล่า+น้ำอัดลม+น้ำแข็ง+ขนมขบเคี้ยวหลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

วันที่สอง : เกาะสมุย-พระใหญ่เกาะฟาน-หินตา หินยาย-น้ำตกหน้าเมือง-หลวงพ่อแดง

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อน นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (2) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

09.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ดอนสัก นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เดินทางผ่านท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยเพลินเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเกาะเล็ก เกาะน้อยต่าง ๆ มากมายระหว่างทาง

10.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  เฟอร์รี่ เกาะสมุย  นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ร้านอาหาร

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวเสวย (3)

บ่าย  นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุยผ่านชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ช่องบุญตาเพิงหมาแหงนและชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดารหินตา–หินยายชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์และสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ "ตลาดหน้าทอน" เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท่าเรือซีฟู๊ด(4) หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ibis Hotels อิสระพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : หมู่เกาะอ่างทอง-ดำน้ำดูปะการัง-เกาะวัวตาหลับ-เกาะแม่เกาะ-ทะเลใน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น.  นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูงสู่ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง”ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงามด้วยรูป ลักษณ์หลากหลายตามจินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนป่ายเขาขึ้นชมวิวที่เกาะวัวตาหลับ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (6)

บ่าย  นำท่าน ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่เกาะ แม่เกาะ พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของธรรมชาติได้ ดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลาหลากสีสัน(ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ)สมควรแก่เวลานำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะเล็กๆกลางอ่าวไทย...ได้เวลาอำลาสู่เกาะสมุยด้วยความประทับใจ

17.00 น.  คณะเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุย นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (7) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "Night Party" ในรูปแบบ ธีมงานต่างๆที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม 

22.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ (พร้อมซุ้มม่ม่าและโจ๊กคัพ)

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สี่ :  เกาะสมุย-เขื่อนรัชประภา-ของฝากไชยา

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม อาหารเช้าแบบอเมริกัน ABF (8)

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ Ibis Hotels Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่าย อำลาที่พัก นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย นำท่านลงเรือ เดินทางสู่ท่าเทียบเรือดอนสัก

10.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ดอนสัก นำคณะขึ้นรถโค้ชรับอากาศเดินทางสู่ ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวตาปีซีฟู๊ด (9)

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาสก นำท่านลงเรือ ชมเขื่อนรัชชประภา สัมผัสทัศนียภาพอันสงบมีความงดงามเสมือนหนึ่งกุ้ยหลินเมืองไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับระหว่างทางผ่าน ไชยา เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ไข่เค็มไชยา

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด(10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่ห้า : กรุงเทพฯ

05.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ