Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์จอยในประเทศโดยรถตู้ปรับอากาศ

กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@สบายกระเป๋า 4 วัน 3 คืน

 Highlight ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”-ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก)-นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ)-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว กิ่วม่วง-ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา)-ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา-Check In @ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดศรีมงคล (ก๋ง)-แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน- นมัสการพระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล) จ.แพร่-บ้านทุ่งโฮง -นมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.บาท บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

1 - 4 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

9 - 12 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

11 - 14 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

12 - 15 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

22 - 25 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

          


ID : sodA van 3

 

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพ – น่าน

19.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท.เกษตรนวมินทร์ ทีมงานโซดาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทาง

19.30 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมาตฐานมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ                          ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน          

                    วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – นั่งรถรางชมเมืองน่าน

 

 05.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอก                            ได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเล                            หมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.            บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและ                          ฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

11.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็น                                พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวใน                            โลก)

                        นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพ                                เขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮง                          เจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

                        นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระ                            เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระ                          ธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

17.30 น.            นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้าง                          ในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ                          ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีก                              แห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัว                            เมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร                              บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.           บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....

                        ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระ                         ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  เดอะวิว กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – ต้นชมพูภูคา - วัดภูเก็ต  

            ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ถนนคนเดินน่าน

  

                       07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (4)

08:00 น.        นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลัก                        ล้าน

10.30 น.        นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและ                           จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย       เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวม                       ถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผี                         เมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัย                     ก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน                       แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ                     รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่ง                     กำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                             ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715                       จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา                                 (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมี                     การค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ใน                     รอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภู                       คายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต                       เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่ง                         ชาติ ดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับ                      ฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน

                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มี                    ของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมี                    เรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคา                        จากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

                  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุด                    ของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัว                      ผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัด                    ได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็น                    ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

18.00 น.     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหาร                    มากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา ดิเอ็มเพรส                      น่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ้ง – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว        

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่จากนั้นนำท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง  แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม” บ้านทุ่งโฮ่ง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด มีร้านขายเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

                       นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย                 จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน                          ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด                            เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับ                            การสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 ก่อนเดินทางต่อ

เย็น                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

                             หมายเหตุ : ลูกค้ากรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน รถตู้พร้อมทีมงานรับ - ส่ง คณะที่บ้าน

 

 

3 เหลียมนาคราช อุดร หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน

 นำท่านพิสูจน์ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน" หรือว่านี้คือ “ เรื่องจริงในอดีต ”เที่ยวป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ “จุดชมวิวหินสามวาฬ” ทดสอบมหาบารมีที่ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว สถานที่ผู้คนเล่าขานกันว่า สวรรค์ชั้น 7 และนำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด..สู่น้ำตกน้ำพระ อีก 1 ความงามที่น่าค้นหา ปิดท้าย..สำหรับคนอยากถูกหวยรวยเบอร์ แวะคำชะโนด..ก่อนกลับเมืองกรุง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.-บาท บาท

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

วันที่ 4 - 7  กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

วันที่ 25 – 28 กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

 

 

 

 

 

 

 

 


ID :

นแรกของการเดินทาง         กรุงเทพ ฯ – หนองคาย                                        

17.00 น.         พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.วิภาวดีรังสิต สังเกตป้าย..SodA management เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น.         นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ (1) (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ในการท่องเที่ยว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                        หนองคาย – บึงกาฬ – ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ             

06.00 น.        อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.หนองคาย  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2)  ที่ โรงแรมอัศวรรณ

07.00 น.         นำคณะเดินทางสู่ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัด “เจติยาคีรีวิหาร” อยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ภูทอก ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปชมได้ตามปกติตำนานเขาเล่าว่า…เส้นทางสู่โลกแห่งการหลุดพ้นนั้นคือ ความเพียรพยายาม ที่นี่คือแดนสวรรค์บนดินที่ทุกคนสามารถไปสัมผัสปรัชญาทางธรรม โดยใช้ความเพียรและครองสติขึ้นจากชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 7 เชื่อกันว่าเป็นเสมือนวิมานของเทวดาแห่งป่าหิมพานต์ ใครที่มีโอกาสได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนยอดของภูสวรรค์ 7 ชั้น จะถือว่าเป็นมหาบารมี

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

บ่าย               จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที )  ก่อนเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตกระยะทางประมาน300เมตรท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ บริเวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม อิสระพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก....

18.00 น.         บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร     พัก ณ โรงแรม The One ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สาม         ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน               

07.00 น.         บริการอาหารเช้า  (5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น          นำทุกท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำพบว่ามีรูปร่างเหมือนลำตัวงูขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมีผิวด้านนอกที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดงูอีกด้วย ทำให้เกิดจินตนาการไปว่าสิ่งนี้มองดูแล้วเหมือนกับ "งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน" หรือว่านี้คือ “ เรื่องจริงในอดีต ” ที่ทุกท่านต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง อิสระเที่ยวชมและบันทึกภาพ Check In กันตามอัธยาศัย

12.30 น.          บริการอาหารกลางวัน (6)  ณ ร้านอาหาร

บ่าย               นำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสว่างวารี นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนนำท่านสู่ ถนนคนเดิน

18.00 น.          อิสระ Check In @ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้า  และอาหารรับประทานกันตามอัธยาศัย

                       บริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร   พัก ณ โรงแรม The One ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สี่ของการเดินทาง  ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ

05.00 น          อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานปลุกท่านต้อนเช้า

05.30 น          นำท่านเดินทางสู่ “ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์” ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นสู่   “จุดชมวิวหินสามวาฬ” หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม ก่อนนำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ

07.30 น.          เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทาง

09.00 น.         นำคณะเดินทางสู่ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

11.30 น.          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)

12.30 น.          นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว (ครับ) ... ที่นี่คือ ป่าคำชะโนด บนพื้นที่ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   คือที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็กๆ    ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต  นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ และทีมนักแสดงจาก  “ผีจ้างหนัง”  เข้าสู่ดินแดนที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนงต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้

14.00 น.          นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองอุดร ณ วีทีแหนมเนือง ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นคราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทานอิสระตามอัธยาศัย

23.00 น.         คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

วันที่ 4 - 7  กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

วันที่ 25 – 28 กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม        - ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง                     

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 9 มื้อ     

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม 

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)   

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ             

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ    

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง     - มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

                             กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ            โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

แชะ ซิล วิวโขง เชื่อมโยง 3 Sky Walk อุดร - หนองคาย - เลย 4 วัน 3 คืน

 ทัวร์อิสานยอดนิยม..สัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจกับ 3 Sky Walk วัดหินหมากเป้ง วัดผาตากเสื้อ ภูคกงิ้ว พร้อมสัมผัสศัทธาว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ คำชะโนด วัดป่าภูก้อนที่เที่ยวในฝันตามโครงการ Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง..ต้องไป Check In @ ถนนคนเดินเชียงคาน และตักบาตรข้าวเหนียว พร้อม กับชาวเชียงคาน ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วย คุนหมิงเมืองไทย สวนหินผางาม พักโรงแรมบูทีคกิ๊บเก๋ระดับ 4 ดาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4990.-บาท บาท

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

วันที่ 4 - 7  กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

วันที่ 25 – 28 กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท


ID :

เดินทาง วันที่ 4 – 7 กันยายน และ 25 – 28 กันยายน 2563

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพ ฯ – อุดรธานี                                           -/-/D

17.00 น.         พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.วิภาวดีรังสิต สังเกตป้าย..SodA management เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น.         นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ (1) (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ในการท่องเที่ยว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                        อุดรธานี – คำชะโนด – ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ             B / L / D

06.00 น.        อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2)  ที่ โรงแรมน่าข่าบุรี

08.00 น.        นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว (ครับ) ... ที่นี่คือ ป่าคำชะโนด บนพื้นที่ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   คือที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็ก ๆ    ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต  นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ และทีมนักแสดงจาก  “ผีจ้างหนัง”  เข้าสู่ดินแดนที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนงต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

บ่าย               นำคณะไหว้ เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี   ที่ วัดหินหมากเป้ง ในบรรยากาศสงบร่มรื่น           ริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือ    ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ

                          และชม SKY WALK สกายวอล์ค แห่งที่สอง ของจังหวัดหนองคายก่อนเดินทางชม วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม

                          มาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตรพร้อมกับสัมผัสกับ “ สกาย วอร์ค ” กระจกใสที่แรก     ของประเทศไทย เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง    และ

                          เมืองสังข์ทอง ประเทศลาว 

18.00 น.         บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร                            พัก ณ บ้านไม้ริมโขง หรือเทียบเท่า  ห้องละ 2-3 ท่าน

       
       

          วันที่สาม         วัดป่าภูก้อน – Sky Walk เชียงคาน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน           

07.00 น.         บริการอาหารเช้า  (5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น          นำทุกท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน  จ.อุดรธานี อารามพิทักษ์ผืนป่า   พลังศรัทธาแห่งสีเขียว  วัดป่าภูก้อน   คือ 1 ใน  10  ของสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ที่คุณต้องออกไป 

                     สัมผัสสักครั้ง.. วัดป่าภูก้อนที่เที่ยวในฝันตามโครงการ Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง..ต้องไป อิสระเที่ยวชมและบันทึกภาพ Check In กันตามอัธยาศัย

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่  อ.เชียงคาน

บ่าย          คณะเดินทางถึงลานจอดรถบ้านท่าดีหมี(เปลี่ยนใช้รถท้องถิ่น) สู่สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว   ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย       ที่สร้างบนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง

                    ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 มีความสูงกว่าระดับ แม่ของโขง 80 เมตร หรือเท่ากับ ตึก30 ชั้นมองเห็นจุดบรรจบของแม่น้ำเหืองไหลออกจากสปป.ลาว กลับเข้าสู่ชายแดนไทย

                    อีกครั้ง เป็นต้นสายแม่น้ำโขง  ในแดนอีสาน

       
   
     
 

                             สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่   แก่งคุดคู้  จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเชียงคาน  ถึงแก่งคุดคู้ ให้ท่าน ชมวิว แก่งคุดคู้ และ ช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึกจากท้องถิ่น          อาทิ

                            เช่น มะพร้าวแก้ว  ข้าวลืมผัว ผ้าถุง เสื้อผ้า และขนมต่าง ๆ

 
   

18.00 น.               อิสระ Check In @ ถนนคนเดินเชียงคาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านในย่านชุมชนเก่าแก่ของชาว    เชียงคานรูปแบบบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ผสมผสานกับ   การตกแต่ง ร้าน

                           รูปแบบใหม่ๆ     ไอเดียร์เก๋ๆ น่าถ่ายรูป พร้อมชมของฝากจากชุมชน ต่าง ๆ มากมายเลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้า  และอาหาร รับประทานกันตามอัธยาศัย

       
       
 

20.00 น.              นำคณะเดินทางสู่ที่พัก...เชียงคาน ริเวอร์ไซด์  ต้อนรับท่านด้วย  Welcome dink สมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

               
   

วันที่สี่ของการเดินทาง  ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม - ของฝากขอนแก่น - กรุงเทพฯ / L

05.00 น      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทีมงานปลุกท่านต้อนเช้า ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อม กับชาวเชียงคานเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่   ตลาด

                  เชียงคาน   ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเชียงคาน พร้อมเลือกซื้อของฝากทางบ้าน

07.30 น.        เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว ก่อนทำการ Check Out อำลาที่พักเตรียมตัวเดินทาง

09.00 น.        นำคณะเดินทางสู่ อ.หนองหิน     นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ   สวนหินผางาม   หรือ  คุหมิเมืองเลย โดยการเดินชมหินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาเป็นรูปเต่ากำลังลงจาก

                    เขา,  รูปนกอินทรีย์ , รูปเจดีย์  และอาจมองเห็นเป็นลักษณะอื่นได้ตามที่ท่านจินตนาการ ตลอดจนพันธ์ไม้ ดอกไม้ป่าที่หายาก เถาวัลย์ที่ใหญ่โตยาวเหยียด และเข้าถ้ำที่มีแสงสว่างส่องถึง

                    เชิญทุกท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)

13.00 น.        นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากเมืองขอนแก่น ณ ส.ขอนแก่น ก่อนนำท่านเดินทางต่อ ผ่านขอนแก่น ถึง นคราชสีมา แวะให้ท่านหาอาหารรับประทานอิสระตาม

                    อัธยาศัย

23.00 น.         คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

วันที่ 4 - 7  กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

วันที่ 25 – 28 กันยายน  2563

4,990.-บาท

1,200.-บาท

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม        - ค่ารถโค๊ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง                     

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 9 มื้อ     

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม 

- ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)   

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ             

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ    

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง     - มัดจำ 1,500 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ            โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ                        ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***

 

 

อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทร์ โดยรถตู้

เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 6,590/ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 6,990 /ท่าน อุดรธานี วัดป่าภูก้อน บ้านนาข่า ของฝากเมืองอุดร ทะเลบัวแดง คำชะโนด หนองคาย ตลาดท่าเสด็จ วัดโพธิ์ชัย เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด วัดศรีเมือง ดิวตี้ฟรีลาว

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,590 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : อุดร-เวียงจันทน์

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพ - นครราชสีมา - อุดรธานี 

19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                    ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

20.00 น. คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                       มัคคุเทศก์   แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง         อุดรธานี - หนองคาย – พระธาตุหลวง – ประตูชัย ร้านค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน  วัดสีสะเกด - วัดศรีเมือง 

06.00 น.  คณะเดินทางถึง จ.อุดรธานี นำคณะเข้าที่พักชั่วคราว อาบน้ำชำระร่างกาย ก่อนรับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม...ก่อนนำคณะเดินทางสู่ จ.หนองคาย จากนั้นนำท่านเดินทาง                  ไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยและลาว  นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุด ของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อ                  จิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราช  และอำนาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสม                        ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร    และพาท่านชม    อนุสาวรีย์ประตูชัย       ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไป                สิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง                  เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อน     จึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม                ผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง  ปัจจุบันในยามเย็นจะกลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายของคนเมืองหลวง และพาท่านเลือกซื้อสินค้าเครื่องเงิน                และของประดับบ้านมากมายที่ ร้านค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภัตตาคารแม่ของ (3)

บ่าย        นำท่านนมัสการ พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่า                    เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุดในเวียงจันทน์นำท่าน นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพบูชาและถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์                    และเดิมเคยเป็นที่ตั้งของ เสาหลักเมือง ของนครเวียงจันทน์อีกด้วย

17.00 น.  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก..Sabaidee@ Lao Hotel หรือ เทียบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น(4) ก่อนอิสระให้ท่านตระเวนราตรี กับบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนในตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างเต็มที่  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง หอพระแก้ว - ดิวตี้ฟรี - หลวงพ่อพระใส ตลาดท่าเสด็จ - ป่าคำชะโนด

7.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

8.30 น.   นำคณะเดินทางสู่   หอพระแก้ว  เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม  แต่ไม่ใช่หลังเดิมมีการบูรณะใหม่ภายหลัง ปี 2480 – 2483    โดยเจ้าสุวรรณภูมิ ภายใน     (แม้ไม่มีพระแก้วมรกตอยู่แล้ว)    ก็ได้วาง                 พระประธานใหม่ มีพระไตรปิฎกและ ตู้วางโบราณวัตถุต่างๆไว้

10.00 น. นำคณะเดินทางกลับ  สู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ให้ท่านได้แวะ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีลาว แหล่งรวมสินค้าราคาถูกมากมาย อาทิเช่น เหล้า  บุหรี่  น้ำหอม  และของฝากนานาชนิดมากมาย               ก่อนนำคณะเดินทางกลับฝั่ง จ.หนองคาย นำคณะท่านทางสู่  วัดโพธิ์ชัย เข้าสักการะ  หลวงพ่อพระใส  วัดคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ให้ท่านได้มีโอกาสักการะพระสักสิทธิ์ ที่ผู้คนนับถือทั้งชาวไทยชาวลาว               ภายในวัดยังมีชิ้นส่วนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนของพญานาคให้ท่านได้ชมอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งที่   ตลาดท่าเสด็จ พบกับสินค้าอินโดจีนนานาชนิด จากจีน, เวียดนาม,พม่า               และประเทศอื่น ๆ อีกมากมายที่มีให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ แดงแหนมเนือง (6)
บ่าย       นำคณะเที่ยวชม ป่าคำชะโนด คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคที่แห่งนี้คือป่าศักดิ์สิทธิ์  คือป่าลี้ลับ คือป่าอาถรรพ์ คือป่าพญานาค และก็คือป่าที่มีตำนาน ถูกต้องแล้ว (ครับ) ... ที่นี่คือ ป่าคำชะ               โนด บนพื้นที่ราว 20 ไร่ ณ ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   คือที่ตั้งของผืนป่าแห่งนี้ ทางเดินเล็กๆ    ซึ่งลาดด้วยคอนกรีต  นำสื่อมวลชน ผู้กำกับ และทีมนักแสดงจาก“ผีจ้างหนัง”  เข้าสู่ดินแดนที่เคย                 ตก เป็นข่าวครึกโครมตามสื่อแขนงต่าง ๆ จนสร้างความสะพรึงกลัวแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่  บ้านนาข่า  เชิญท่านเลือกซื้อ  ผ้าพื้นเมือง  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  ราคาถูก ทั้งแบบตัดสำเร็จรูปและแบบเป็นผืน   จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรมบ้านเชียง ต้อนรับท่าน                         ด้วยWelcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงเทียน รับกุญแจห้องพัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ         รับประทานอาหารเย็น(7) ณ ห้องอาหารระเบียงพัชนี หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก.อิสระพักผ่อน

วันที่สี่ของการเดินทาง       วัดป่าภูก้อน - บ้านนาข่า - ของฝากเมืองอุดร - นครราชสีม - กรุงเทพฯ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สู่ท่าเรือบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภาวปี นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่ง ดอกบัวสีแดง  ที่เบ่งบานตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย                   ความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น    และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึง                 ทุกวันนี้ได้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเฟื่องฟ้า(9)

บ่าย        เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน  จ.อุดรธานี อารามพิทักษ์ผืนป่า   พลังศรัทธาแห่งสีเขียว  วัดป่าภูก้อน   คือ 1 ใน  10  ของสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน ที่คุณต้องออกไปสัมผัสสักครั้ง.. วัดป่าภูก้อนที่เที่ยวในฝันตาม               โครงการ Dream Destination กาลครั้งหนึ่ง..ต้องไป ก่อนเดินทางชม วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร               พร้อมกับ     สัมผัสกับ “สกาย วอร์ค กระจกใสที่แลกของประเทศไทย เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงและเมืองสังข์ทอง ประเทศลาว

16.00 น.  นำคณะเดินทางซื้อของฝาก เมืองอุดรธานี อาทิเช่น  หมูยอ  แหนมใบมะยม  ไส้กรอก กุนเชียง แหนมเนือง  เป็นต้น ก่อนนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร(10) จ.ขอนแก่น หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะพักอิริยาบถ ตามปั้ม ต่าง ๆ 

24.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 

 

 

 

 

 

เชียงราย เชียงใหม่ 5วัน4คืน โดยรถตู้

เดินทางวันธรรรมดา เริ่มต้น 5,490/ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 5,990/ท่าน   ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง ถ้ำหลวง วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ดอยอ่างขาง สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุลำปางหลวง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 5,490 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : เชียงใหม่-เชียงราย

วันแรก   กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - เชียงราย

17.00 น.      พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้                      กับสมาชิกทุกท่าน...

18.00 น.      คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                             มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่สอง          ดอยตุง – สวยแม่ฟ้าหลวง - วนอุทยานถ้ำหลวง - ช้อปปิ้งท่าขี้เหล็ก

06.00 น.      คณะเดินทางถึง  จ. เชียงราย    อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวก่อนรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น.      นำคณะเดินทางสู่  เทือกเขาขุนน้ำนางนอน   ขึ้นสู่   ดอยตุง  เพื่อนำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง, พระสังฆจาย  และเสี่ยงโชคกับหลุมเสาตุง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นเยี่ยมชม                      สวนแม่ฟ้าหลวง ดื่มด่ำกับหมู่มวลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว    ชมปฏิมากรรมต่อเนื่อง  สัญลักษณ์ของสวนแม่ฟ้าหลวง    จากนั้นนำชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งตกแต่งศิลปะแบบผสมผสานในสไตล์                    ล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์    พร้อมชม หอพระราชประวัติฯ ของสมเด็จย่า ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของโครงการพัฒนาดอยตุง ก่อนเดินทางกลับลงที่นัดพบ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3) 

บ่าย           นำคณะเดินทางสู่      วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน   ( ชมความงามภายนอก   หรือ   หากช่วงที่เราเดินทางวนอุทยานเปิดให้เข้าชมด้านในแล้วก็สามารถเดินเข้า ไปชมส่วนที่เปิดให้เข้าได้พร้อม                  เยี่ยมชมนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สายอิสระ ช้อปปิ้ง  ซื้อสินค้าใน อ. ท่าขี้เหล็ก ซึ่งอยู่ในเขตประเทศพม่าซึ่งมีสินค้าจำพวก พลอย , หยกสินค้าจากประเทศจีน  และสินค้าพื้นเมือง ต่างๆ อีกมากมาย    18.00 น.    เชิญท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย(เอกสารข้ามแดนใช้บัตรประจำตัวประชาชน)...บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารยูนาน (4) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก....ลักษณวรรณ รีสอร์ท

วันที่สาม      วัดร่องเสือเต้น -  วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด - ดอยอ่างขาง

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (5) 

08.00 น.    คณะพร้อมกันบริเวณล็อบบี้ทำการ  Check Out อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ “วัดร่องเสือเต้น” อีกวัดหนึ่งที่เป็นที่นิยมชมชอบสำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนนำท่านเดินทาง ชม ศาสนสถานผสานพุทธมหา                    ยาน  ณ   วัดห้วยปลากั้ง  อลังการพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน พระธาตุเจดีย์พบโชค สมควรแก่เวลานำท่านชมความอลังการมหัศจรรย์ของ วัดร่องขุ่น  ด้วยความ                          ศรัทธา และจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวล้านนา 

10.30 น.     นำคณะเที่ยวชมสวยงามของไร่ชากว้างไกล     โอบล้มภูเขากว้างใหญ่ และอากาศสดชื่น    ‘ ไร่บุญรอด ’   หรือ  ‘สิงห์ปาร์ค’  แหล่งท่องเที่ยวชั้นดีที่ให้นักท่องเที่ยวเดินชมผลผลิตทางการเกษตร                       ผลไม้   รวมถึงไร่ชา     และดอกไม้หน้าหนาวนานาพรรณที่รอให้คุณได้ชื่นชมสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ จ.พะเยา

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (6) 

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่  ดอยอ่างขาง  กับเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชัน นำท่านชม  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   ซึ่งแต่ก่อนชาวเขาใช้พื้นที่นี้เป็นที่ปลูกฝิ่น และในปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว                        งานสาธิตพืชไร่ เชิญท่านชมแปลงสาธิตผลไม้เมืองหนาว และเก็บภาพอันงดงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด..

18.00 น.    คณะเดินทางถึงที่พัก ริมดอย รีสอร์ท อ.เชียงดาว    ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)
วันที่สี่         สวนกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อ - วัดพระธาตุดอยคำ  - ของฝากวนัสนันท์ – พระธาตุลำปางหลวง

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (8) อาหารเช้าแบบอเมริกัน บุฟเฟ่ต์

08.30 น.   คณะพร้อมกัน    บริเวณล็อบบี้..ทำการ   Check Out     เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว..อำลาที่พัก..นำคณะเดินทางสู่
               จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยและกล้วยไม้นานาชนิดที่ออคิดฟาร์ม และ สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ อ. แม่ริม ซึ่งกล้วยไม้ในฟาร์มนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวด                       กล้วยไม้ต่าง ๆมามากมายหลายแห่ง ท่านได้ชมความน่ารักของช้างไทยและความงามของดอกกล้วยไม้ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (9) 

บ่าย         นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีเทพทันใจ ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิที่สุด อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ด้านในวัดยังมีลานชมวิว   ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่   ที่สวยงามดั่ง                สวรรค์บนดินอิสระในการสักการะตาม อัธยาศัยค่ะ

15.00 น.   นำคณะเดินทางซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ ณ ร้านวนัสนันท์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำปาง ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ กาดทุ่ง                           เกวียน...จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเก่าแก่ พร้อมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ เงาพระธาตุ(Unseen) ปาฎิหาริย์หรือ                     ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เชิญท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเอง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ โรงงานอินทราเซรามิค อิสระให้ท่านซื้อตามอัธยาศัย

19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (10)     หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่   กรุงเทพมหานครเชิญท่านพักผ่อนกับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบายบนรถ

วันที่ห้า      กรุงเทพมหานคร

05.00 น.    คณะเดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 

เจาะลึกเชียงใหม่ – ลำพูน- ลำปาง 5 วัน 4 คืน โดยรถตู้

 ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล - น้ำตกวชิระธาร - น้ำตกสิริภูมิ – วัดแม่กลาง-พระธาตุดอยคำ - เวียงกุมกาม - ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงค์ – ดอยสุเทพฯ-ร้านของฝากวนัสนันท์- เครื่องเงิน - เครื่องหนัง - พระธาตุหริภุณไชย - พระธาตุลำปางหลวง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ -  เชียงใหม่

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับ                       สมาชิกทุกท่าน...
 
18.00 น . คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 
 
วันที่สองของการเดินทาง     ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล - น้ำตกวชิระธาร - น้ำตกสิริภูมิ - วัดแม่กลาง

07.30 น   คณะเดินทางถึง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อิสระให้ท่าน..ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของ โรงแรม 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ อ.จอมทอง นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่                  สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือน                              กุมภาพันธ์)ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพ                  อากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม   

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ครัวต้นสน

บ่าย         นำท่านสู่  ดอยชัวร์ญ่า เพื่อชมความงามของ น้ำตกสิริภูมิ  น้ำตกที่มีความสวยงามไหลจากหน้าผาสูง เห็นได้ในระยะไกล นำท่านชม   น้ำตกวชิระธาร   น้ำตกที่มีความสวยงาม   และอยู่ไม่ไกล  และให้                 ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา แล้วเดินทางสู่เบื้องล่าง ให้ท่านได้สักการะ   วัดแม่กลาง  เพื่อความสิริมงคลแล้วเดินทางสู่   จ.เชียงใหม่

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร (4) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย/ ตลุยราตรีเมืองเชียงใหม่..ตลาดไนซ์บาซ่า

19.30 น.   นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก...โรงแรมบอส โซเทล เชียงใหม่ สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย 

วันที่สามของการเดินทาง      พระธาตุดอยคำ - เวียงกุมกาม - ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงค์ - ดอยสุเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์

08.00 น.   เดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ  ตั้งอยู่บนดอยคำมีอายุกว่า 1,300 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยคำ   ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์     วัดพระ                 ธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัยโดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย     เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  ศาลาการเปรียญกุฏิ                     สงฆ์  และพระพุทธรูปปูนปั้นเป็นวัดที่เชื่อกันว่ามีเทพทันใจ ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย

10.00 น.   นำท่านสู่   “เวียงกุมกาม”  เป็นเมืองโบราณ คาดว่าสร้างขึ้นประมาณ 700 กว่าปีที่แล้ว    ในสมัยพญามังราย ภายในประกอบด้วย  โบราณสถาน  วัดวาอาราม    และ สถูปเจดีย์ มากมาย ผังเมืองเป็น                     ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมือง  โบราณเวียงกุมกามขนานไปกับแม่น้ำปิงสายเก่า  หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำปิงทำให้เมืองเวียงกุมกามน้ำท่วมครั้งใหญ่    ทำให้เมืองจมอยู่ใต้น้ำกลายเป็น                 เมืองร้างในที่สุด     ภายในประกอบไปด้วย   วัดวาอารามและโบราณสถาน   ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เป็นศาสนสถาน สำคัญประจำศาสนาพุทธ ในปี พ.ศ. 2523 กรมศิลปากร  ได้                       ทำการขุดเมืองแต่งขึ้นใหม่  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ทีพัก

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) 

บ่าย        นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเที่ยว "จุดชมวิวดอยปุย" ขอบอกว่าที่นี่วิวสวยมาก  จากนั้นชมหมู่บ้านม้งดอยปุยที่นี่จะมีของที่ชาวเขานำมาขายกันมากมาย ด้านบนชมสวนดอกไม้ น้ำตก  ไม้ประดับนานา                   ชนิด ภายในมีมุมถ่ายรูปเพียบ หรือ ใครอยากแปลงร่างไปเป็นชาวม้ง ก็มีบริการเช่าชุดอีกด้วยนะครับ (ลูกค้าจ่ายค่าชุดเองนะครับ) นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม  พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนัก                 แห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม  ที่จังหวัดเชียงใหม่   ภายในต่างประดับประดาไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยสดงดงามมากมาย อิสระถ่ายภาพเก็บ                 ความประทับใจ หลังจากลงจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ก่อนนำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดที่ใครที่ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริง อิสระ
             ให้ท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (7) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย/ ตลุยราตรีเมืองเชียงใหม่..ตลาดไนซ์บาร์ซ่า

19.30 น.   นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก...โรงแรมบอส โซเทล เชียงใหม่ สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง   ร้านของฝากวนัสนันท์- เครื่องเงิน - เครื่องหนัง - พระธาตุหริภุณไชย - พระธาตุลำปางหลวง 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์

08.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ ร้านของฝากจากเชียงใหม่ วนัสนันท์ เป็นร้านที่มีของฝากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนเหนือ ผ้าไหมไทยรวมถึงของกินที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ นั่นก็คือ แคบหมู กับน้ำพริกหนุ่ม                        ค่ะ ฯลฯ     

               นำคณะเดินทางสู่ ร้าน อาร์จองติ โอโร  ที่นี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องเงิน และจำหน่าย หากเข้าไปแล้วคุณจะได้ชมการทำเครื่องเงิน และเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนถึงการจัดจำหน่าย ราคามีตั้งแต่หลัก                       100.- ถึง หลัก 1,000,000.- ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่   เอส.เค เลเธอร์  เป็นโรงงานผลิตเครื่องหนัง    ผู้นำด้านการฟอกหนังและผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง ที่นี่เป็นร้านขายเครื่อง                   หนังที่ใหญ่มากเปิดมากว่า 20 ปีแล้ว

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใบตอง (9)

บ่าย         เดินทางสู่  พระธาตุหริภุณชัย “วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร”  เป็นปูชนียสถานสำคัญ    ในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน      ตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ตั้งอยู่                        ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน  คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก      นอกจากนั้นยัง                    เป็น องค์พระธาตุประจำปีเกิด ของคนเกิดปี ระกา อีกด้วย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่  จ.ลำปาง  ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ กาดทุ่งเกวียนจากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุ                ลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ซึ่งเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาอันเก่าแก่ พร้อมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ เงาพระธาตุ(Unseen) ปาฎิหาริย์หรือภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เชิญท่านพิสูจน์                  ได้ด้วยตัวท่านเอง

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านพลอย (10) จ.ลำปาง หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับ

วันที่ห้าของการเดินทาง

04.00 น.   คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ล้านนาตะวันออก น่าน-แพร่ 5วัน4คืน

 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เชียงกลาง วัดหนองแดง วัดหนองบัว หมู่บ้านไทลื้อ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ บ้านทุ่งโฮ่ง วัดพระพุทธชินราช

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21/24-28  มกราคม  63

วันที่ 31 – 4 / 7 – 11 / 14 – 18 / 21-25 ก.พ. 63

วันที่  28-3 / 6 – 10 / 13 – 17 / 20 - 24

และ  27-31 มีนาคม  2563

วันที่ 3-7  / 17-21 / 24-28 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-14 /11-15/12-16 เม.ย. 63

วันที่ 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 พ.ค. 63


ID : น่าน-แพร่

วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ - น่าน    

18.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียว                     เย็นๆให้กับสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.   คณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่จ.เชียงราย ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง (1)พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว   หลังอาหาร                   มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สองของการเดินทาง      อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ชุมชนไทลื้อ – วัดภูเก็ต – ฮักปัว

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.นาน้อย อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ก่อนนำท่านเปลี่ยนพาหนะในการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  ทำภารกิจส่วนตัว...จากนั้นนำท่านชม                   คลื่นทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ ดอยเสมอดาว, ผาหัวสิงห์ ก่อนเดินทางสู่ ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งมองเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา เชิญท่านเก็บภาพประทับใจ

08.30 น.   บริการอาหารเช้า(2) ณ ร้านอาหารครัวกมลวรรณ ดอยเสมอดาวหลังอาหารนำคณะเดินทางสู่   เสาดินนาน้อย  เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ    แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่าง ๆ ดูแล้วงามตาครับ    ให้                   เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง    จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว จ.น่าน 
 
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน (3)ณ ร้านอาหารครัวแสงแก้ว (โต๊ะละ 8 ท่าน )
บ่าย          นำท่านชมเดินทางไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำ                   ท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลาน                     ชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง รับรองความประทับใจ     และสัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน Unseen ที่วัดปรางค์ หากท่าน                 สัมผัสโดยการลูบไล้เบาๆต้นไม้ก็จะสั่นไหว...สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก     
16.00 น.     คณะเดินทางถึงที่พัก   ฮักปัว  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

18.00 น.    บริการอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท..อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

07.00 น.     บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท      หลังอาหารเก็บสัมภาระ   Check Out  อำลาที่พัก..เดินทาง 

08.00 น.     นำท่านเดินทางสู่   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   ชมทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาที่สลับซับซ้อน  ระหว่างการเดินทาง นำท่านชม ต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายาก  และพบหนึ่งเดียวใน                                 ประเทศไทยต้นเต่าร้างยักษ์และป่าดึกดำบรรพ์เชิญท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์   ที่
                 ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานนับหลายร้อยปี  สนุกสนานกับ 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านสักการะ  พระธาตุแช่แห้ง  ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ ซึ่งมีวรรณะต่างกันคือ มีวรรณะดั่ง                   แก้วเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด, มีวรรณะดั่งมุก, มีวรรณะดั่งทองคำเท่าเมล็ดงา เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่านมานานกว่า 600 ปี หลังจากนั้นนำท่าน นำคณะเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน                 มี "งาช้างสีดำ" วัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองน่านที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) อิสระให้ท่านเที่ยวชมพร้อมมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แบบใกล้ชิด และชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดภูมินทร์ Unseen วัดที่สร้าง                 ทรงจัตุรมุข หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่ บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ    แกะสลักลวดลายสวยงามโดยฝีมือช่างเมืองน่าน ภาพ                     จิตรกรรม  หรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพระพุทธศาสนา   และมีภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามที่สุดจองวัดภูมินทร์   คือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก  ก่อนนำท่านเดิน                 ทางไป วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนมีพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่คือ     พระพุทธมหาอุตมงคลนัน                 ทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านในมุมสูงก่อนนำท่านเดินทางสู่    วัดช้างค้ำ...พระอารามหลวง ศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (7) หลังอาหารทางเข้าสู่ที่พัก    The Impress Nan   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ของการเดินทาง          พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ่ง – พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out  อำลาที่พัก 

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู จ.แพร่ นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิด   ปีขาล  เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ   และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธ                     จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านทุ่งโฮ้ง อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ห้องอาหารบ้านฝ้าย   

บ่าย         หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.พิษณุโลก   แวะสักการะ พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศักดิ์สิทธิ์คู่                   บ้านคู่เมือง   เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนำ                ท่านต่อ สู่ จังหวัดนครสวรรค์ 

ค่ำ           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารโกยี (10) จ.นครสวรรค์ อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางกลับ จ.กาญจนบุรีบุรี เชิญท่านพักผ่อนกับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบายบนรถ

22.30 น.   คณะเดินทางถึง จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

เพชรบูรณ์ - เลย 4 วัน 3 คืน

เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 5,490/ท่าน เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 5,990/ท่าน เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก วัดเนรมิตรวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก ภูเรือ ยอดภูเรือ ไร่เอสเอ ชาโตเดอเลย พระธาตุผาแก้ว เขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 5,490 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20/24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 - 17/ 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เลย-เพชรบูรณ์

วันแรก             กรุงเทพฯ - ภูเรือ
 
19.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับ                  สมาชิกทุกท่าน...
 
20.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เลยโดยรถตู้ปรับอากาศพร้อมทีวี/วีซีดี และเครื่องเสียงระหว่างทางบริการอาหารว่าง (1) และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอ  พักผ่อน กับการรับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง อย่างสบาย                  บนรถ
วันที่สอง       ยอดภูเรือไร่ ทีเอสเอ – ชาโต เดอ เลย -วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก – ล่องเรือ – ถนนคนเดิน
04.00 น .   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้น  สู่ยอดภูเรือ   ผ่านหินเต่า, ผาซับทอง, เนินพิศวง   ชมจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยที่ ผาโหล่นน้อย ให้ท่านชมทัศนียภาพของทิวเขาที่                    ทอดตัวยาว...จากนั้นขึ้นสู่ ยอดภู เรือ ของภูเรือที่หนาวที่สุดในสยามซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,365 เมตร สักการะพระพุทธรูป   บนยอดภูเรือและเมื่อท่านมองผ่านแม่น้ำเหือง     ท่านจะได้เห็น                             หมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งนั้นก็คือหมู่บ้านในประเทศลาวเมือง น้องของไทย..สมควรแก่เวลานำท่านลงจากภูเรือแวะชม หินศิวะ เชิญท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

08.00 น.    บริการอาหารเช้า(2)ณ ห้องอาหารไก่ย่างภูเรือ ...

09.00 น.    นำท่านเดินทางสู่   ไร่ ที เอส เอ อิสระให้ท่านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และถ่ายรูปคู่กับฟักทองยักษ์  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ อ.เชียงคาน    

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (3)ณ ห้องอาหารบ้านพร

13.00 น.    นำท่านกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ " วัดศรีคุณเมือง" วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน ที่ผสมผสานงานศิลปะล้านนาและล้านช้างได้อย่างสวยงาม ก่อนนำท่านเดินทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของ                      แก่งคุดคู้  เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ก่อนนำทุกท่าน ล่องเรือยามเย็นชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ริมน้ำโขง ชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งโขง ชมนกกระยางฝูงใหญ่เล่นน้ำก่อนบินกลับรัง

18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารเฮือนฝ้ายคำ(4)  หลังอาหารนำทุกท่านได้อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ                     ร้านค้าสุด Hip เช่นร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย  เพลินเพลินกาแฟ ๙เจริญ ร้านกระป๋อง ร้านรักเลยUnder+Over  ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย 

20.30 น.   นำคณะเดินทางกลับที่พัก...เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม         ตักบาตรเช้า - ภูทับเบิกเขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว – เขาค้อ วัลเลย์ 

05.30 น.    ตื่นแต่เช้าตรู่ นำทุกท่านร่วมกัน ตักบาทข้าวเหนียว พร้อม  กับชาวเชียงคาน เพื่อเป็นศิริมงคลจากนั้นนำท่านเดินเล่นตลาดยามเช้าที่    ตลาดเชียงคาน   ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านเชียงคาน    จากนั้นนำท่านกลับที่พักเชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

07.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหารของที่พัก..อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขนมจีนบุญมี (5)

13.00 น.    นำท่านเดินทางสัมผัส  ภูทับเบิก   เชิญทุกท่านท้าลมหนาว  ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ชมไร่กะหล่ำ และเชิญทุกท่านเก็บภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เชิญท่านเก็บภาพอันงดงามไว้เป็นที่ระลึกก่อน                  นำท่านสักการะ  พระธาตุผาแก้ว เพื่อเป็นสิริมงคล และชมวิวทิวทัศน์ขุนเขาอันงดงามของเขาค้อ เชิญทุกท่านเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

17.30 น.    คณะเดินทางถึงที่พัก  เขาค้อ รีสอร์ท   เชิญสมาชิกทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.    บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)

วันที่สี่ของการเดินทาง                 เขาค้อ – พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก- ร้านของฝากกำนันจุล    

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

08.00 น.     เก็บสัมภาระ Check Out  อำลาที่พัก นำทุกท่านทุกท่านเดินทางสักการะ    พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก   ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งได้อัญเชิญมา                     จากประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์การสู้รบที่  ฐานอิทธิ  และวีดีโอการสู้รบ                   ในสมัยนั้น ซากรถถัง, เฮลิคอปเตอร์, ปืนต่อสู้อากาศยาน และชมจุดสูงสุดของเขาค้อชม   อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ   สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดและได้จารึกรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากการสู้รบ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารมาลี

บ่าย           นำท่านลงจากเขาค้อ นำท่านเลือกซื้อของฝากสำหรับคนทางบ้าน ร้านกำนันจุล เชิญทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างแวะพักอิริยาบถตามปั้มน้ำมันต่าง ๆ ระหว่างการ                      เดินทาง

18.00 น.     คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา 6,990/ท่าน เดินทางวันศุกร์ 7,490/ท่าน ชื่นชมกับธรรมชาติ ล่องอ่าวพังงา ชมความงามของถ้ำลอดพังงา สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมบ้านกลางน้ำที่เกาะปันหยี เลือกซื้ออาหารทะเลตากแห้งราคาถูก ถ่ายรูปที่เขาพิงกันและเขาตาปู ชมความงามของเกาะพีพีดอน และเกาะ พีพีเล ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่อ่าวต้นไทร ล่องเรือชมความงามของอ่าวต่างๆ เที่ยวภูเก็ต ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง นมัสการพระผุด ที่วัดพระทอง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 6,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 3-6 / 10-13 / 17-20 /24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10/ 14 - 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 /6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : พังงา-ภูเก็ต

วันแรก         กรุงเทพฯ – พังงา 

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต  ระหว่างการเดินทางบริการท่าน ด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ   ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว       หลัง                        อาหารมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สอง      ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู – เกาะปันหยี - เขาเขียน

06.30 น.    อรุณสวัสดิ์ ณ ท่าเรืองพังงาเบย์  จ.พังงา  อิสระให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า   ณ    ร้านอาหารจ่าจรัญ (มีห้องน้ำบริการ ชาย 7 ห้อง และหญิง 7 ห้อง ให้เตรียมผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์                         เครื่องใช้ส่วนตัวไปด้วย ห้ามลืม)

07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจ่าจรัญ (2)

08.30 น.    นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำ                         ลอดสัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ ก่อนชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ                       เมรี”  นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร  ปันหยี เทียมูร่าห์   หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00 น.    เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวพังงาน ระหว่างทางแวะให้ท่าน   ชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ “เขาเขียน”

16.00 น.    นำท่านขึ้นรถบัสเดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทไทยศ  ระหว่างทางแวะ วัดพระทอง นมัสการ   พระผุด 1 ใน Unseen in Thailand   ก่อนนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..ระหว่าง                      ทางผ่าน   สะพานเทพกษัตรี ตั้งคู่ขนานกับ สะพานสารสิน ก่อนนำคณะเดินทางสู่ โรงงานทำเครื่องประดับ มุกภูเก็ต ชมความแตกต่างระหว่างมุกเลี้ยงกับมุกแท้

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ(4)ร้านอาหารไทยวิลเลจ

19.30 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก The  Metro pole  Hotel Phuket   ต้อนรับท่านด้วย    Welcome dink    สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะพีพีเลอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะซามะ  - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ 

เช้า             บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.     นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือซีแองเจิ้ล นำท่านลงเรือท่องเที่ยว  Sea Angle  เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่

                 ภายในเรือมีชา,กาแฟ,ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการระหว่างการเดินทางสู่ เกาะพีพี 

10.00 น.    ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ  ผ่านชม  ถ้ำ                     ไวกิ้งส์  จากนั้นให้ท่านได้   ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณ อ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย อาทิเช่นปะการังสมอง , ปะการังเขากวาง ฯลฯ

เที่ยง         นำท่านเข้าสู่   เกาะพีพีดอน  บริการอาหารกลางวัน (6)  หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เล่นน้ำทะเล  หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในตลาด                  บนเกาะพีพีดอน

16.00 น.    นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่    เกาะภูเก็ต   ถึงท่าเทียบเรือ ซีแองเจิ้ล  นำท่านขึ้นรถโค๊ช  คันเดิมเดินทางสู่ นำคณะเดินทางสู่ วัดฉลอง  ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระ                            เกจิอาจารย์ชื่อดัง  เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

17.30 น.    นำท่านเดินทางสู่  แหลมพรหมเทพ  ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก  จุดที่สวยที่สุดของประเทศแล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.30        บริการอาหารค่ำ(7)  ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก..   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    วันที่สี่           ตึกชิโน-โปตุกีส” - ของฝากภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า           บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำคณะเดินทาง ชมย่านตัวเมืองเก่า ชม   ตึก    “ ชิโน-โปตุกีส ”   อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีน และโปรตุเกส ที่สวยงาม  ก่อนนำท่านเดินทางสู่    ร้านของฝากภูเก็ต                     อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ  ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์  และของที่ระลึกต่าง ๆ  อาทิเช่น   ผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับ  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน(9)ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง

บ่าย          นำคณะเดินทางต่อผ่าน  จ.สุราษฎร์ แวะซื้อของฝากและพักผ่อนอิริยาบถ พร้อมเลือกซื้อไข่เค็มที่ไชยาก่อนเดินทางผ่านชุมพร สู่ จ.ประจวบฯ

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเฉียวโอชา (10)

24.00 น.    คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สตูล - เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้

 เดินทางวันธรรมดา เริ่มต้น 8,090 เดินทางวันศุกร์ เริ่มต้น 8,590 ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน – เกาะหลีเป๊ะ – ถนนคนเดิน-ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะหินซ้อน - เกาะราวี - เกาะอาดัง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 8,090 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 24-27  มกราคม  63

วันที่ 31 – 3 / 7 – 10 / 14 – 17 / 21-24 ก.พ. 63

วันที่  28-2 / 6 – 9 / 13 – 16 / 20 - 23

และ  27-30 มีนาคม  2563

วันที่ 3-6  / 17-20 / 24-27 เม.ย. 63

สงกรานต์ วันที่ 10-13 /11-14/12-15 เม.ย. 63

วันที่ 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 พ.ค. 63


ID : เกาะหลีเป๊ะ

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ตรัง

18.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์  เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัมลม ชาเขียวเย็นๆ                   ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

19.00 น.    คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.สตูล  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่สองของการเดินทาง   ตรัง - ปากบารา - ตะรุเตา - ซุ้มประตูหิน - เกาะหลีเป๊ะ

06.00น.    คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร แบบติ่มซ้ำ  ( 2 ) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา  นำคณะผู้เดินทางทุกท่านลงเรือสปีดโบ้ท(แบบเหมาลำ)  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ศึกษาประวัติศาสตร์                   คุกตะรุเตาในพิธภัณฑ์ ถ่ายภาพกับป้ายอช.ตะรุเตา  พร้อมเก็บบรรยากาศอ่าวพันเตมะละกา

เที่ยง        รับประทานอาหาร กลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  )3) ณ เกาะตะรุเตา

บ่าย          ออกจากเกาะตะรุเตา  แวะถ่ายรูปกับซุ้มประตูหินโค้ง  ความงามจากธรรมชาติ เกาะไข่เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด  น้ำทะเลใสสะอาดตา  เชื่อกันว่าถ้าใครได้มากับคู่รักแล้วลอด "ซุ้มประตูหิน" โค้ง                 นี้ด้วยกันจะทำให้รักกันยั่งยืนตลอดไป

15.00น.    เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะ Check  in เข้าสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจ......เข้าห้องพักผ่อน...หรือ เล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตโต๊ะ  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  (4)

20.00 น.  พาทุกท่านช้อปปิ้ง  กินโรตี ชาชัก  ชมบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน ข องเกาะหลีเปะ  หลังจากนั้นก็อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหินซ้อน - เกาะรอกรอย - หมู่เกาะดง - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)

08.00 น.   ออกไปดำน้ำรอบนอกตามหมู่เกาะต่างๆ«นำคณะถ่ายรูปที่ เกาะหินซ้อน เกาะสุดท้ายแห่งทะเลอันดามัน  เกาะที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยหินสองก้อนที่วางซ้อนกันมานานนับปี                               «เกาะลอกรอย เกาะนี้ท่านจะได้เห็นวิวเกาะหลีเปะ  ถ้าโชคดีน้ำลงจะพบกับทะเลแหวก  เป็นเกาะที่เหมาะกับการถ่ายรูป

                   «แวะดำน้ำที่อ่าวกำนัน  หมู่เกาะดงท่านจะได้พบกับปะการังไฟหรือปะการังชายกระโปรง  ซึ่งในประเทศไทยมีเหลืออยู่เฉพาะในจังหวัดสตูลเท่านั้น

                   «ดำน้ำชมดาวขนนกและหมู่บ้านปลาการ์ตูนที่     อ่าวลิง         พบกับฝูงลิงแสมเจ้าถิ่นที่รอคอยต้อนรับทุกท่าน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (6)  บนหาดทรายขาว  เกาะราวี

บ่าย            ออกดำน้ำต่อค่ะ

                    «เกาะราวี หาดทรายสีขาวละเอียดดุจแป้ง   วิวขอนไม้ริมหาดที่เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

                   «พบกับปะการังผักกาดที่มีมากมายใน เกาะยาง

                   «เกาะหินงามเป็นหาดหินสีดำกลมมนทั้งเกาะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

                   «ชมปะการังอ่อนหลากสี  ที่ร่องน้ำจาบังดาวขนนกหลากสี  มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5  ของโลก

14.30 น.     แวะพักผ่อน  ล้างตัว  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่   เกาะอาดัง  สมควรแก่เวลา  พาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

16.30 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ จ.ตรัง

18.00 น.      คณะเดินทางถึงที่พัก..ธรรมรินทร์ธนา      ต้อนรับท่านด้วย  welcome dink   เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ..... (7)   

    วันที่สี่ของการเดินทาง        ของฝากเมืองตรัง - ของฝากไชยา- กรุงเทพฯ

เช้า         บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ ทำการ Check Out นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ มหานคร ระหว่างแวะซื้อของฝากเมืองตรัง และของฝากไชยา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (9)ห้องอาหาร

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อ ผ่านชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระหว่างทางแวะพักอริยบทตามปั้มต่าง ๆ

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ