Tour สุดฮิป! Trip ทัวร์จอยในประเทศโดยรถตู้ปรับอากาศ

กระซิบรักเสมอดาว น่านไง..@สบายกระเป๋า 4 วัน 3 คืน

 Highlight ดอยเสมอดาว-เสาดินนาน้อย-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”-ชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก)-นั่งรถชมเมืองน่าน ,วัดศรีพันต้น ,วัดสวนตาล ,โฮงเจ้าฟองคำ -วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ)-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว กิ่วม่วง-ชม บ่อเกลือสินเธาว์ (การทำเกลือบนภูเขา)-ดอยภูคา , ศาลเจ้าพ่อภูคา , ต้นภูคา-Check In @ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-วัดศรีมงคล (ก๋ง)-แวะ shopping ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน- นมัสการพระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล) จ.แพร่-บ้านทุ่งโฮง -นมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.บาท บาท

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หลังคนขับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุด

1 - 4 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

9 - 12 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

11 - 14 เมษายน 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

12 - 15 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

22 - 25 เมษายน 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564

5,590. -บาท

5.390.บาท

4,990. -บาท

1 - 4 พฤษภาคม 2564

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

          


ID : sodA van 3

 

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพ – น่าน

19.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท.เกษตรนวมินทร์ ทีมงานโซดาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทาง

19.30 น.         คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมาตฐานมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ                          ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – เกลือสินเธาว์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน          

                    วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – นั่งรถรางชมเมืองน่าน

 

 05.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอก                            ได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเล                            หมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น.            บริการอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและ                          ฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

11.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็น                                พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวใน                            โลก)

                        นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพ                                เขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮง                          เจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

                        นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระ                            เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระ                          ธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

17.30 น.            นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้าง                          ในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ                          ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีก                              แห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัว                            เมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร                              บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

18.00 น.           บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก....

                        ดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระ                         ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  เดอะวิว กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – ต้นชมพูภูคา - วัดภูเก็ต  

            ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ถนนคนเดินน่าน

  

                       07:00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (4)

08:00 น.        นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลัก                        ล้าน

10.30 น.        นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและ                           จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย       เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวม                       ถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผี                         เมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัย                     ก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน                       แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ                     รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่ง                     กำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทาง                             ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715                       จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา                                 (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมี                     การค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ใน                     รอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภู                       คายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต                       เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่ง                         ชาติ ดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับ                      ฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน

                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มี                    ของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมี                    เรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคา                        จากสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

                  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุด                    ของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัว                      ผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัด                    ได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็น                    ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

18.00 น.     อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้ออาหาร                    มากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา ดิเอ็มเพรส                      น่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – บ้านทุ่งโฮ้ง – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า (6)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว        

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่จากนั้นนำท่านไหว้พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง  แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม” บ้านทุ่งโฮ่ง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด มีร้านขายเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

                       นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย                 จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน                          ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด                            เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับ                            การสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 ก่อนเดินทางต่อ

เย็น                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

                             หมายเหตุ : ลูกค้ากรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน รถตู้พร้อมทีมงานรับ - ส่ง คณะที่บ้าน

 

 

Premium โปรแกรม Wow ปาย -แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์

เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์ : รถตู้ปรับอากาศมาตรฐาน SHA สะพานไม้ซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา ที่มาอธิฐานสำเร็จ กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า ชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน วัดพระธาตุดอยกองมู สูงเสียดฟ้า คนเล่าว่าศักดิ์สิทธิ์จริง ชมความสวยงามของวัดแฝด จองกลาง จองคำ ปางอุ๋ง สวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก - หมู่บ้านรักไทย มนต์เสน่ห์ของขุนเขาและไร่ชา - ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand -จุดชมวิวกิ่วลม และพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย - หมู่บ้านสันติชน ชุมชนจีนจากยูนาน - Check In @ ถนนคนเดินปาย - วัดน้ำฮู มีพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลจากเศียรตลอดเวลา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย & COFFEE IN LOVE - วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแถน วัด 2,000 ล้านอลังการสวยงามมาก - แดนเทวดาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ - ของฝากเมืองเชียงใหม่

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 10,900.-บาท บาท


                          หมายเหตุ : แถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้เดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3 (หลัง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

22 – 24 ตุลาคม 2564

12,500.-บาท

12,100.-บาท

11,500.-บาท

1,800.-บาท

29 – 31 ตุลาคม 2564

11,900.-บาท

11,500.-บาท

10,900.-บาท

1,800.-บาท

5 – 7 พฤศจิกายน 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,000.-บาท

1,800.-บาท

10 – 12 ธันวาคม 2564

13,900.-บาท

13,500.-บาท

13,000.-บาท

2,200.-บาท

17 – 19 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

24 – 26 ธันวาคม 2564

12,900.-บาท

12,500.-บาท

12,500.-บาท

1,800.-บาท

31 ธันวาคม - มกราคม 2565

14,900.-บาท

14,500.-บาท

14,000.-บาท

2,500.-บาท


ID : SodA 01

วันแรก     กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว -สะพานซูตองเป้

             พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

05.30 น.     คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

09.15 น.      นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย           นำทุกท่านเดินทางสู่  สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้”เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 จัดเป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่าน // วันเดินทาง ต.ค. 62 - พ.ค. 63

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,990.- บาท

 3 – 6 ตุลาคม 2562
 4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9 – 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563???? 3 – 6 ตุลาคม 2562
4 – 7 ตุลาคม 2562
10 – 13 ตุลาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
18 – 21 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 28 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
1 – 4 พฤศจิกายน 2562
7 – 10 พฤศจิกายน 2562
8 – 11 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
15 – 18 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
22 – 25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
4 – 7 ธันวาคม 2562
5 – 8 ธันวาคม 2562
6 – 9 ธันวาคม 2562
7 – 10 ธันวาคม 2562
12 – 15 ธันวาคม 2562
13 – 16 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
27 – 30 ธันวาคม 2562
28 – 31 ธันวาคม 2562
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
2 – 5 มกราคม 2563
3 – 6 มกราคม 2563
9– 12 มกราคม 2563
10 – 13 มกราคม 2563
14 – 17 มกราคม 2563
15 – 18 มกราคม 2563
16 – 19 มกราคม 2563
17 – 20 มกราคม 2563
23 – 26 มกราคม 2563
24 – 27 มกราคม 2563
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563
6 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563


ID :

วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - อ.แม่สอด

18.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ(รับคณะถึงบ้านท่าน)...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

18.30 น.  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ตาก ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ เจ้าหน้าที่แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

วันที่สอง : แม่สอด อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ วังปลา วัดหนองหลวง ตลาดอุ้มผาง

04.00 น.  คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่ เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.00 น.  คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง ติดต้นแม่น้ำแม่กลอง เจ้าหน้าที่รอรับ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

บ่าย  นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตลาดอุ้มผาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุุ้มผาง และบ้านโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอรท์

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สาม :  ล่องต้นน้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.00 น.  นำคณะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว “ดอยหัวหมด” ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)

09.00 น.  นำสมาชิกลงเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ระหว่างทางชมธรรมชาติ ผ่านคุ้งโค้ง , หลืบผาบ่อง ,ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง ชมน้ำตกทีล่อจ่อ , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง  ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6)

บ่าย  นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดพักแรม เขตรักษาพันธ์สัตวป่าอุ้มผาง จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่ น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ระยะทางเดินเท้า ไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ  บริการอาหารเย็น (7) หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่าความสดชื่น

วันที่สี่ : น้ำตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค ์ – กรุงเทพฯ

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหาร

08.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตก พาเจริญ " ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)

บ่าย  อิสระช้อปปิ้ง ตลาดริมเมย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่ จ.นครสวรรค์

ค่ำ  ถึงจังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

22.00 น.  คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


 

[2 วัน 1 คืน] พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก จ.ระยอง

 

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

DAY 1 - กรุงเทพฯ  -  ทุ่งโปร่งทอง - เรือรบประแส  –  Team Building – เกมส์หน้างาน และปาร์ตี้ไนท์

DAY 2 - วัดป่าประดู่ - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดบ้านเพ –  กรุงเทพฯ      

วันเดียว เที่ยวจันทบุรี...

 จันทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวจันทบุรี เราจะนำท่านไปสัมผัส โลมาแสนรู้แห่งเดียวในประเทศไทย ณโอเอซีสซีเวิลด์ –โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก 1 ใน Unseen in Thailand - ก่อนเดินชมแวะชิมตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์..ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยการชม จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 1,290.- บาท

วันเดินทาง : เดินทางทุกวัน

คณะ 8 คนเดินทางโดยรถตู้ คณะ 40 คนเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ


ID :

มุ่งหน้าสู่ จ.จันทรบุรี


นำท่านเดินทางสู่ "โอเอซิส ซีเวิลด์"

เป็นสถานที่เปิดแสดง โลมาโชว์ ให้คุณได้สัมผัสกับความฉลาดและน่ารักของโลมาของ 2 โลมาสายพันธุ์ไทย เจ้าโลมาหัวบาตรที่น่ารัก และ เจ้าโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูที่หาชมได้ยาก

นำท่านเดินทางสู่ "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล"

เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศ ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลยก็ว่าได้ ภายในตกแต่งเป็นภาพนักบุญต่างๆ  หน้าต่างตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส  มีรูปปั้นพระแม่มารี หลายองค์ แต่องค์ที่เป็นไฮไลท์ คือ องค์ที่หนึ่งซึ่งประดับพลอยทั้งองค์อย่างสวยงาม และอีกองค์ที่เป็นประธานของโบสถ์ที่จะมีการสักการะทางน้ำในเทศกาลด้วย

นำท่านเดินทางสู่ "ตลาดน้ำจันทรบูรณ์"

ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีเป็นชุมชนเก่าของชาวจีนและญวน อพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาจนปัจจุบันกลายสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาด

"หาดคุ้งวิมาน"

เป็นชายหาดที่เงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน มีสถานที่สำหรับพักแรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวเนินพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนเลียบหาดคุ้งวิมาน  เป็นถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ในภาคตะวันออก

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[2 วัน 1 คืน] อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 ไร่ทองสมบูรณ์ - เขาใหญ่อาร์ท มิวเซียม - ปาลิโอ - ไร่สุพัตรา – ของฝากมวกเหล็ก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ –  ไร่ทองสมบูรณ์  –  The Bloom By ทีวีพลู - Sport day - เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ   คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศทันสมัยมุ่งหน้าสู่  .ปากช่อง  ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ พร้อมของว่าง  ลูกอม  ผ้าเย็น หลังอาหารสนุกสนาน พลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร  จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ตลอดการเดินทาง 

10.00 น.  คณะเดินทางถึงไร่ทองสมบูรณ์ คลับ นำสมาชิกนั่งรถรางเดินทางเพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“อิสระเลือกเล่นกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย”

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวน่านน้ำ(2)

13.45 น.  คณะเดินทางถึง ที่พัก The Bloom By ทีวีพลู หรือระดับเดียวกัน....ต้อนรับท่านด้วย welcome dink  เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทน  ลงทะเบียน รับกุญแจเข้าห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....หรือ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

14.15 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยการแข่งขัน กิจกรรมเกมส์ และกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งการละเล่นไทยในวัยเด็ก มาผสมผสานกัน เพื่อก่อให้เกิดเกมการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ๆ มาสร้างความสนุกสนานแก่ท่านและคณะ

17.45 น.  ขอต้อนรับ “เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์”  ในค่ำคืน ของ  “ Night Party ”   และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืนจุกน้ำปลา, ยิงธนู, ปาโป่ง, ปาหนึบ   เป็นต้น

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน ของ "  Night Party ในรูปแบบ ธีมงานต่างๆ ที่ท่านชอบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม  

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : เขาใหญ่อาร์ท มิวเซียม - ปาลิโอ - ไร่สุพัตรา –  ของฝากมวกเหล็ก - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4 )  อาหารเช้า แบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์

09.00 น.  คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของ The Bloom By ทีวีพลู Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอำลาที่พักเตรียมออกเดินทาง

09.30 น.  นำคณะเดินทางถึงสู่  PALIO KHAOYAI  อาณาจักรช้อปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ เขาใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์อิตาเลี่ยน พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก

10.30 น.  นำคณะ เดินทางถึงสู่ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมของ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง, บ้านพักในชื่อ Art Space จำนวน 6 หลัง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น และร้านอาหาร Anya Khao Yai ซึ่งที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางศิลปะของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบและชื่นชมในความงดงามอันทรงคุณค่าของงานศิลปะร่วมสมัยไทย และจะดำรงอยู่ในฐานะของหอศิลป์และศูนย์รวมการเรียนรู้ทางศิลปะอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลผลิตทางพุทธิปัญญาของมนุษย์ทั้งทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และการจัดวางองค์ประกอบของทิวทัศน์ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงาม เงียบสงบ และอบอวลด้วยสุนทรียะแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ( (5 

บ่าย  นำคณะเดินทางถึงสู่  ไร่องุ่นสุพัตรา เข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ของไร่องุ่นสุพัตรา ได้ ทางไร่องุ่นสุพัตรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรร มาอย่างดี โดยวัตถุดิบหลักใหญ่ที่เราใช้ในการผลิตนั้นก็ได้มาจากผลผลิตภายใน ไร่ของเรา นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าชมขั้นตอนการปลูกและการดูแลเอาใจใส่ ในกระบวนการการผลิตของเราได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่เราได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อลูกค้าของเรานั้นก็ได้แก่ พายองุ่น น้ำองุ่นสด วุ้นองุ่นสด องุ่นสดตัดจากไร่ ไวท์สด เค้กองุ่น ไอศกรีมองุ่น ท๊อฟฟี่องุ่น คุกกี้องุ่นลูกเกดดำ,เขียว (ทำจากองุ่น)กระหรี่พั๊ฟใส้องุ่น,ถั่ว,สับปะรดบ๊วยองุ่นแยมองุ่นน้ำ

14.30 น.  เดินทางกลับสู่.....กรุงเทพมหานคร  ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ฝากหมวกเหล็ก อาทิเช่น. กะหรี่ปั๊บเนื้อทุบ หมูทุบ ฯลฯ

17.30 น.  คณะถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

[2 วัน 1 คืน] สัมมนา – สังสรรค์ กาญจนบุรี

 วัดถ้ำเสือ - เมืองมัลลิกา - ของฝากเมืองกาญ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,190.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ –  วัดถ้ำเสือ  - กิจกรรมทีมบิวดิ้ง  - เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

05.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

06.30 น.   นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่จ.กาญจน์ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร  จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีพร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.30 น.  นำท่านเที่ยวชม  วัดถ้ำเสือ ” ชมศิลปะแบบ ฉบับของไทย  หรือ  วัดถ้ำเขาน้อย ชมศิลปะสิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับของจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแพบ้านเหนือ (2) (โต๊ะละ 8 ท่าน)

1.ยำรวมมิตร                              2.ปลาสามรส                                   3.เป็ดย่าง

4.ผัดเผ็ดไก่                               5.ขาหมูพะโล้ปรุงพิเศษ                     6.ต้มยำกุ้ง

7.ผัดผักรวมมิตร                         8.ข้าวสวย                                       9.ผลไม้ 

13.30 น.  คณะเดินทางถึง ที่พัก The legacy resort ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจ เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.45 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.15 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM ด้วยการแข่งขัน มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น  ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ

15.15 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์  และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น  ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร  อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, เอามันเข้า

16.30 น. จบกิจกรรม..สมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจ เข้าห้องพักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.45 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ”  ในค่ำคืน ของ  “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน , ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "  Night Party" ในรูปแบบธีมงานต่างๆ ที่ท่านชอบพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม ตรีมงานอาทิ " เทศกาลงานวัด" , " คาวบอย ", " Black to School ", " Sport " ," Fancy "," Beach Night "

22.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊ก หรือ มาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : เมืองมัลลิการ - ของฝากเมืองกาญน์ - กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อาหารเช้า แบบอเมริกัน บุฟเฟ่ต์ (ABF)

10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้ของ โรงแรมที่ระบุในรายการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นำท่านเที่ยวชม เมืองมัลลิกา ร..124 เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชนที่ฉีกกรอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบเดิม ๆ ด้วยการพานักท่องเที่ยว ทุกคนย้อนเวลานับร้อยปีไป สัมผัสรากเหง้าความเป็นไทยอย่างแท้จริงผ่านงานสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตอันแสนงดงามในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการประกาศเลิกทาส โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้กระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแพห้อยขาพาซิล (5)

บ่าย  ปิดท้ายวันพักผ่อน...ระหว่างทาง แวะซื้อของฝาก ณ ร้านแม่บัวคำ กลับบ้าน อาทิ. วุ้นมะพร้าว, วุ้นกะทิทองม้วนสด, น้ำพริกต่างๆ ฯลฯ

18.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความสุขและประทับใจ

[2 วัน 1 คืน] พักผ่อน.. สังสรรค์ หัวหิน จ.ประจวบฯ และชะอำ จ.เพชรบุรี

 เดอะ เวเนเซีย - อุทยานราชภักดิ์ – ตลาดน้ำสามพันนาม - วัดห้วยมงคล - เพลินวาน - ของฝากเมืองเพชร

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,290.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : เดอะ เวเนเซีย  - ทีมบิวดิ้ง - เกมส์หน้างาน - ปาร์ตี้ไนท์

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน ร้อน ๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกล่อง(1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  นำคณะเดินทางถึง เดอะ เวเนเซีย หัวหิน  อ.หัวหิน บรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลียกมาตั้งไว้ที่เมืองไทยโดยการจำลองจัตุรัสเซ็นต์มาร์ค และ หอระฆังสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส มีจัดแสดงสวนดอกไม้ลานน้ำพุเต้นระบำ รถม้า งานประติมากรรมต่าง ๆ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง พร้อมบัตร ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ บ้านกลับหัว ร้านค้าชั้นนำมากมายให้ท่านมาสัมผัส ถึงบรรยากาศความเป็นเมืองเวนิสอย่างแท้จริง

12.00 น.  บริการอาหารกลาง ณ ห้องอาหารที่เดอะ เวเนเซีย  (2) (โต๊ะละ 8 ท่าน )

บ่าย  คณะเดินทางถึงที่พัก สวนบวกหาด ชะอำ/หัวหิน ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ หรือ....

บ่าย  คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน  ต้อนรับท่านด้วย  Welcome Dink  เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะ

14.00 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย......

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.30 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, ลูกโป่งหรรษา

15.30 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, สะพานเชือก, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, กู้ระเบิด

16.30 น.  จบกิจกรรม..พักเบรกกับ ส้มตำ + ขนมจีน + แคปหมู

17.45 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืนของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน, ยิงธนู, อังกี้เบิร์ด, ตีกอล์ฟ, ปาหนึบ, ปาโป่ง

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืนของ "  Night Party ในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบพร้อม  สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม  แถมฟรีซุ้มเหล้าปั่น และซุ้มยาดอง 

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊ก หรือ มาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : อุทยานราชภักดิ์ –  ตลาดน้ำสามพันนาม - วัดห้วยมงคล - เพลินวาน - ของฝากเมืองเพชร 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ( 4)

08.30 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานราชภักดิ์ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ 

09.30 น.  นำคณะเดินทาง วัดห้วยมงคล "ป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ก่อนนำคณะเดินทางสู่  ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม  บรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมของที่หัวหินนั้น จะเป็นแบบ “วิคตอเรีย” ในรูปแบบของรัชกาลที่ 6 ที่ผ่านมา ทั้งรูปร่าง ตัวอาคาร และอื่น ๆ เหตุผลเนื่องจากเราต้องการรักษารูปแบบ   ของท้องถิ่นเมืองหัวหินเอาไว้โชว์ให้ผู้คนที่เข้ามาสัมผัสได้เห็นความเก่าแก่ในอดีต  พร้อมกับจะมีการจัดแสดงต่าง ๆ ที่คงความเป็น  ไทยเอาไว้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคารไฮเปียง

บ่าย  นำคณะเดินทางสู่  เพลินวาน ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางจุดหมายการเดินทางแห่งใหม่ของคนหัวหินและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เพลินวาน คือ... “ศูนย์รวมความสุข สถานที่... หยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวิถีหัวหินกาลก่อน ...สู่กาลปัจจุบัน

15.00 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ “ร้านชิดชนก" สำหรับคนทางบ้าน.....เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง..... อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย  

18.00 น.  คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ / โดยสวัสดิภาพ

 

 

[2 วัน 1 คืน] สัมมนา สังสรรค์ จ.ราชบุรี

 ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท – สวิสวัลเลย์ – ภูผาผึ้ง รีสอร์ท - วัดช่องลม - ตลาดน้ำ Veneto – บ้านหอมเทียน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,990.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท – สวิสวัลเลย์ – ภูผาผึ้ง รีสอร์ท - ทิมบิวดิ้ง - Party Night

06.00 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่บริษัท โซดา ฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน...

06.30 น.  ออกเดินทางโดยโค๊ช  VIP มุ่งหน้าสู่ .ราชบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง (1) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ พร้อมลูกอม หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิง หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีพร้อมของรางวัล

น่ารักๆ ตลอดการเดินทาง

10.00 น.  นำคณะเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศการเลี้ยงแกะ  สไตล์นิวซีแลนด์ ที่ ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท  สําหรับใครที่มาเที่ยว อ.สวนผึ้ง แล้วต้องแวะมาถ่ายรูปให้อาหารแกะที่ "เดอะซีนเนอรี่" อดีตรีสอร์ทที่ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป มีทั้งหมู่บ้านชาวไร่สไตล์อังกฤษ ฟาร์มแกะ ให้บริการเยี่ยมชมฟาร์มให้อาหารน้องแกะมีร้าน Honey Scene ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีม และขนม ,ให้บริการถ่ายรูปแบบ Vintage , มีซุ้มเกมส์ การละเล่นต่างๆ มากมายเช่นยิงธนู ยิงเป้า,มีร้านSheepie Sheepจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าที่ระลึก สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เช่นน้ำผึ้ง The Scenery Vintage Farm  และแวะถ่ายรูป ที่สวิสวัลเล่ย์..ตามอัธยาศัย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไปกันใหญ่ (2 )  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

บ่าย  คณะเดินทางถึงที่พัก ภูผาผึ้ง รีสอร์ท  หรือ สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจเข้าห้องพัก..เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเข้าห้องสัมมนา

13.30 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย…….

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น. การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรมมหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง, กระสอบรวมพล, กระเด้งดึ๋งๆ, มนุษย์จอมพลัง, โบลิ่ง..ดาวอังคาร, เกมส์เพิ่มขาและกิจกรรมเกมสนุกๆ อีกมากมายที่พร้อมตอบสนองความต้องการให้กับองค์กรของท่าน หรือ.....

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM  กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไรเป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์ และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร, ร่วมด้วยช่วยกัน, กำแพงไฟฟ้า, ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า, หัวบอดท้ายใบ้, ปริศนาหนังย่าง

18.00 น. ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ”  ในค่ำคืน ของ  “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืนจุกน้ำปลา, ยิงธนู, ปาโป่ง, ปาหนึบ, เป็นต้น

18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน ของ "  Night Party ในรูปแบบ ธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบ   พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีคาราโอเกะ  และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม ตรีมงานอาทิ " เทศกาลงานวัด" " คาวบอย " " Black to School " " Sport " " Fancy " " Dream Job "และรูปแบบอื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อน ด้วยกิจกรรม สร้างความประทับใจ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : วัดช่องลม - ตลาดน้ำ Veneto – บ้านหอมเทียน  - กรุงเทพ     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (4)

09.00 น.  คณะ Check Out คืนกุญแจห้องพัก  เคลียร์ค่าใช้จ่ายนำคณะไปปฏิบัติธรรมวัดช่องลม สาขา 2 เจ้าคุณพระครูสาครมุนี ได้สร้างพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามชื่อว่า หลวงพ่อยิ้มศักดิ์สิทธิ์   เพราะญาติโยมไปถึงจะพากันไปกราบไหว้หลวงพ่อยิ้ม ได้มีพิธีบวงสรวงใหญ่องค์พระพิฆเนศปางประทานพร หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 12 เมตร นับว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในแนวเทือกเขาตะนาวศรี  ท่ามกลางหุบเขาสวยงาม ด้านหลังติดธารน้ำลำภาชี

10.00 น.  ก่อนนำคณะเดินทางสู่ตลาดน้ำ  "Veneto" โดยมีการจำลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ  Venice   ที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า 20 ไร่อยู่ในพื้นที่ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวกรีซแบบ Santorini ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน"  ด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา  ตัดกับสีน้ำเงินสด   ท่ามกลาง เทือกเขาที่เขียวขจีจนมีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังได้ตื่นตาและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจของ   ลานน้ำพุ  หอนาฬิกา  กิจกรรมทางน้ำ และสวนหย่อม ที่ได้สรรค์สร้างออกมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่แวะเวียนเข้ามาณตลาดน้ำสวนผึ้งแห่งนี้ให้ได้รับความประทับใจจนมิอาจปฏิเสธได้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวม่อนไข่(5)

บ่าย  คณะเดินทางถึง บ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงยอดฮิต แหล่งท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องหลายคนที่มาเยี่ยมเยือน   ด้วยผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเทียนกลิ่นหอมในรูปแบบต่างๆ  สีสันแปลกตา และจุดวางเรียงรายตามที่ต่างๆ เหมือนที่นี่กำลังมีงานเทศกาลคริสมาสต์หรือฉลองปีใหม่กันทั้งปี  ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความโรแมนติกในสวนผึ้งสืบมาถึงปัจจุบัน  ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก ภาชนะสังกะสี ตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่า ฯลฯ

15.00 น.  นำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางก็จะเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งตกแต่งร้านได้สะดุดตามาก ด้วยตัวโมอาย แท่งหินประหลาด แกะสลักหน้าตาเหมือนคน เป็นมรดกโลกอันลึกลับจากหมู่เกาะอีสเตอร์ เห็นแบบนี้แล้วชวนให้แวะเข้าไปชม และชิมกาแฟโมอายสักแก้ว ในร้านตกแต่งแบบบรรยากาศก้อนหิน และตัวโมอายเป็นหลัก ทำให้มีมุมถ่ายรูปที่ไม่เหมือนใคร

18.30 น.  คณะเดินทางถึง บริษัท........โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม

 

[2 วัน 1 คืน]พักผ่อน..สังสรรค์ สีสันตะวันออก พัทยา จ.ชลบุรี

 Mountain Beach Pattaya - พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ - ตลาดน้ำสี่ภาค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,000.- บาท

วันเดินทาง - เดินทางได้ทุกวัน


ID :

วันแรกของการเดินทาง : สถาที่ทำ CSR ปลูกปะการัง –  กิจกรรมกีฬามหาสนุก -  เกมส์หน้างาน – ปาร์ตี้ไนท์

06.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริษัท.....เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน..แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ ชา กาแฟ โอวัลตินร้อนๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน...

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ2 ชั้นทันสมัยมุ่งหน้าสู่ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1)  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

10.00 น.  คณะเดินทางถึง  ณ หาดเตยงาม  อ่าวนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี  ร่วมกันทำกิจกรรม CSR : โครงการคิดดี ทำดีกับ SCBC  “ ตอนปลูกปะการัง เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์และลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง จำนวน 5 แปลง แปลงละ 8 ท่าน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปูเป็น (2)  (โต๊ะละ 8 ท่าน ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก...

13.15 น.  คณะเดินทางถึงที่พัก  Mountain Beach Pattaya ต้อนรับท่านด้วย Welcome dink เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ...

13.30 น.  พิธีเปิดการอบรมสัมมนา  โดย……..

กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นเทคนิคการอบรม ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้มกล้าแสดงออกเปิดใจร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกันและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..กิจกรรมนี้ยังนำสู่ กระบวนการสร้างทีม ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และ Team work

15.00 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม มหกรรมกีฬามหาสนุก โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานนำสาระความรู้ แต่ก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดพิชิตปัญหา อาทิเช่น ทุ่มเท..ทิ่มแทง กระสอบรวมพล กระเด้งดึ๋ง ๆ มนุษย์จอมพลัง โบลิ่ง..ดาวอังคาร ลูกโป่งหรรษา

15.30 น.  การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยกิจกรรม HOW DO YOU DO HOW ABOUT YOUR TEAM กิจกรรม Walk Rally โดยวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน เล่นแล้วได้อะไร เป็นกระบวนการเรียนรู้จากเกมส์      และเกมส์แต่ละเกมส์จะถูกออกแบบวิธีการเล่น  ให้ได้สาระความรู้กับความต้องการของแต่ละองค์กร  อาทิเช่น พิชิตไข่มังกร สะพานเชือก  กำแพงไฟฟ้า ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า หัวบอดท้ายใบ้ กู้ระเบิด ...จบกิจกรรม..เบรกด้วยของว่าง + กาแฟกระป๋อง + น้ำอัดลมกระป๋อง

16.00 น.  พร้อมเชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เข้าห้องพักผ่อนตามอัธยาศัย ...

17.45 น.  ขอต้อนรับ “ เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ” ในค่ำคืน ของ “ Night Party ” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี อาทิเช่น ยิงปืน  ยิงธนู อังกี้เบิร์ด ตีกอล์ฟ ปาหนึบ ปาโป่ง 

18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องจัดเลี้ยง (3) ในบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในค่ำคืน   ของ   "  Night Party ในรูปแบบธีมงานต่าง ๆ ที่ท่านชอบพร้อม  สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมดนตรีคาราโอเกะและการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม  ตรีมงานอาทิเช่น " เทศกาลงานวัด", " คาวบอย", " Black to School ", " Sport " , " Fancy " , " Beach Night " และรูปแบบอื่นๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์

22.30 น.  ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยกิจกรรมสร้างความประทับใจ พร้อมโจ๊กหรือมาม่าคัพ

หมายเหตุ : รูปแบบ งานเลี้ยงสังสรรค์..สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความประสงค์ขององค์กร ทุกรูปแบบ

วันที่สอง : Art in paradise - ตลาดน้ำ 4 ภาค  –  กรุงเทพฯ     

เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.  เก็บสัมภาระคณะ Check Out อำลา ที่ระบุในรายการ คืนกุญแจห้องพัก เคลียร์ค่าใช้จ่าย นำคณะเดินทางสู่  Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ  ที่วาดขึ้นทั้งหมดได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยะธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ำตก ห้องวิวทิวทัศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวลุงไสว (5) (โต๊ะละ 8 ท่าน)

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่  “ตลาดน้ำสี่ภาค”  ที่รวบรวมสินค้าและอาหารนานาชนิด ทั่วทุกภูมิภาคของไทยมารวมกันไว้ พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค  อิสระเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับระยอง

17.00 น.  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ