รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

โซดา เมนเนจเมนท์ รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Break the Ice) | Ice Breaking

มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี เกมจะนำไปสู่บรรยากาศการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก เช่น คนเงียบ เรียบร้อย สงวนท่าทีไม่กล้าเเสดงออก เกมจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตรงกันข้าม ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมรับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้ (Classroom Activities)

เป็นเกมที่เน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะใหม่ ๆ เกมนี้เป็นการอบรมหัวข้อต่าง ๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเรียนรู้เรื่องอะไร และหลังเรียนรู้เเล้วได้อะไร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ช่วยกันคิดแล้ววิทยากรจะเป็นผู้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม แล้วสรุปให้เเนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเรื่องนั้น

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมรับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมสันทนาการ หรือ นันทนาการ (Recreation Games)

เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานรื่นเริงผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม หรืองานเลี้ยงการรวมกลุ่ม หรือพบปะสังสรรค์

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities)

เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองร่างกาย  และจิตใจต่อดนตรี จังหวะที่ใช้ประกอบ ได้เเก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก ฉิ่งฉาบ กลอง เป็นต้น

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (Self Testing Activities)

เป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกำลัง แต่ปัจจุบันได้พัฒนาออกมาในรูปแบบของมหกรรมกีฬามหาสนุก โหด มัน ฮา  กีฬาสี โดยมีการนำการละเล่นพื้นบ้านไทย กีฬาประเภทต่าง ๆ หรือเกมต่าง ๆ ในทีวีมาประยุกต์เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานพร้อมสาระ เเง่คิด วิธีการแก้ปัญหา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการจัดนำเที่ยว ตามเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง ตามวัน เวลา และงบประมาณที่ท่านกำหนด การันตี ออกแบบโปรแกรมได้โดนใจ ได้โปรแกรมภายใน 3 วัน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ผ่านการทำกรุ๊ปขนาดตั้งแต่ 2 – 1,200 คน มามากกว่า 3,000 กรุ๊ป ควบคุมและดูแลการบริการโดยอาจารย์โซดา อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

สอบถามโปรโมชั่น รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

TEL 02-121-7282
LINE @sodatour
WEBSITE https://sodatour.com

 

แชร์โฟสนี้