สัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร บริษัทโซดา เมนเนจเมนท์ มีหลักสูตรสัมมนาให้ท่านสามารถเลือกได้ตามพฤติกรรมพึงประสงค์มากมาย โดยยึดหลักกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development)

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวบุคคลและองค์กร นั่นคือการพัฒนาในรูปแบบที่ยึดเอาตัววิทยากรเป็นตัวเชื่อมและผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีสนุกสนานเป็นกันเอง ในช่วงที่มีการเรียนรู้ ฝึกฝน หรือพัฒนา โดยอาศัยการเรียนรู้จากเกม ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้สึกไม่เบื่อ ผ่อนคลาย สบาย ๆ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการเปลี่ยนเเปลง โดยเฉพาะพฤติกรรมของคน แล้วเเต่ทางผู้เข้ารับการอบรมว่าต้องการเรียนรู้วิชาการด้านใด ซึ่งทางบริษัทโซดา เมนเนจเมนท์ มีหลักสูตรสัมมนาให้ท่านสามารถเลือกได้ตามพฤติกรรมพึงประสงค์มากมาย โดยยึดหลักกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร

รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที่ อ.โซดาได้คลุกคลีกับวงการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะสมประสบการณ์บวกกับการที่เป็นนักอ่านตัวยง นักคิดที่คิดแบบไม่เหมือนใคร จึงได้คิดเกมและวิธีเล่น พร้อมวัตถุประสงค์ของเกมแต่ละชนิดที่แฝงด้วยเเง่คิด ปรัชญ าและกลการเเก้ไข จึงขอรับรองได้ว่าถ้าท่านได้ใช้บริการของบริษัทโซดา เมนเนจเมนท์ จะได้ครบทั้งสาระ ความสุข และความสนุก

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

หัวข้อ’ สัมมนา ‘ต่าง ๆ

 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง/ การบริหารความขัดแย้ง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ และการพูดจูงใจ
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • กลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคการบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 • เทคนิคบริหารงานบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • การพูดในที่ชุมชนและการทำกิจกรรมสันทนาการ
 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างความผาสุกในการทำงาน
 • กลยุทธ์การตลาดและเทคนิคการขาย
 • เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน
 • วิทยากรด้านการท่องเที่ยว
 • หัวข้ออื่น ๆ ตามพฤติกรรมพึงประสงค์ขององค์กร
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการ’ สัมมนา ‘หัวข้อ “วิธีสร้างเป้าหมายกับการไปให้ถึง”

หลักการและเหตุผล

ในชีวิตประจำวันทุกคนมักถูกท้าทายด้วยเป้าหมายที่สร้างขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ครู อาจารย์ หรือแม้กระทั่งครอบครัว ซึ่งเเน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านั้นย่อมตอบสนองความความต้องการของผู้สร้าง ในขณะเดียวกันกลับมีอีกหลายคนที่ไม่เคยสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง แม้ว่าจะมีความต้องการความสำเร็จอยู่ลึก ๆ ในจิตใจ การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมฯ ค้นหาความต้องการที่เเท้จริงของตนเองให้พบ และนำเอาความต้องการนั้นมาสร้างเป็นเป้าหมายอย่างมีขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขบวนการทางความคิด และกิจกรรมที่จะทำให้เข้าถึงหัวข้อของการสัมมนาอย่างเเท้จริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้ถึงความสำคัญของการสร้างเป้าหมายเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างเป้าหมายให้กับตนเอง โดยมีขั้นตอนในการบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการสร้างเเรงจูงใจให้กับตนเองและผู้อื่น
 4. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เเน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

รูปแบบการ สัมมนา

 • กิจกรรมกลุ่ม
 • การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
 • การบรรยายเนื้อหา

เนื้อหาการ สัมมนา

 • ความหมาย และความสำคัญของเป้าหมาย
 • ตอนนี้ใครสร้างเป้าหมายให้กับคุณ?
 • วิธีการสร้างเป้าหมายเเละการไปให้ถึง
 • เทคนิคการสร้างเเรงบรรดาลใจ
 • ข้อสรุปเเละการนำไปใช้จริง
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการสร้าง และดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง”

หลักการเเละเหตุผล

การทำงานร่วมกันในองค์กรทุกคนต่างเรียกร้องและมองหา “ทีมงานที่เข้มเเข็ง” ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายมุ่งเน้นเเละให้ความสำคัญในการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นหลัก เเต่เมื่อเริ่มทำงานร่วมกันไประยะหนึ่งกลับต้องพบกับความล้มเหลวและปัญหามากมาย เนื่องจากขาดทักษะในการดูเเลรักษาทีมงานให้ยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจเเละทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างเเรงกล้า จึงจะประสบความสำเร็จได้ การสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนที่ขาดหายไปในการที่จะสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จนี้ ผ่านเกมส์ความคิดและการบรรยายเนื้อหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างทีมงานและการดูเเลรักษาทีมอย่างเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้บทบาทของการทำงาน และประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 4. เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายเนื้อหา
 • การระดมสมองจากเหตุการณ์สมมติ (Case Study)
 • กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลา และสถานที่จัดการสัมมนา

 • 3-4 ชั่วโมง ณ โรงแรม ………

เนื้อหาการ สัมมนา

 • เเนวคิด และความหมายของทีมงาน
 • ต้องมีทีมจริงหรือ? (ความสำคัญของทีมงาน)
 • เทคนิค และกระบวนการสร้างทีมงานที่เข้มเเข็ง
 • ข้อควรระวังในการทำงานเป็นทีม
 • มโนทัศน์กับการทำงานเป็นทีม
 • จิตวิทยาการรักษาทีม
 • กลวิธีการคิดบวกกับองค์กรที่อบอุ่น
 • ข้อสรุปและการนำไปใช้จริง

กำหนดการในการจัด สัมมนา

08.00 น.      ลงทะเบียนเเละเข้าสู่ห้องการสัมมนา

08.30 น.      วิทยากรบอกเล่าถึงที่มาและโครงสร้าง รวมถึงรูปเเบบการสัมมนาบรรยายเนื้อหา “เทคนิคการสร้างและดูเเลรักษาทีมงานที่เข้มเเข็ง”

10.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเเละละลายพฤติกรรม

10.30 น.      เเข่งขันเกมส์ทางความคิดภายใต้เนื้อหาของ “เทคนิคการสร้างเเละดูเเลทีมงานที่เข้มเเข็ง”

11.30 น.      บรรยายสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม

12.00 น.      จบการสัมมนา

รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

ตัวอย่าง กำหนดการอบรม’ สัมมนา ‘บุคลากรปีแห่งการท้าทาย
องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรเปี่ยมสุข (Organization Development)
หลักสูตร “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน (The Fast Moving Team)”

ตัวอย่างกำหนดการสัมมนา (กรณีมีเวลา 3-4 ชั่วโมง)

08.55 น.      พิธีเปิดการอบรมสัมมนา โดย …………..

09.00 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 • วัฒนธรรมองค์กร (สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ)
 • กิจกรรมรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น (Self Esteam)
 • กิจกรรมสะพานเชื่อมวัฒนธรรม
 • บุคลิกภาพภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง (Leadership)
 • การประชุมเชียร์อัพ (Leadership)
 • กิจกรรมการสร้างทีม “เกมส์ธุรกิจ” (Business Game)
 • บุคลิกภาพภาวะผู้นำ
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนเเปลง

11.00 น.      การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งเน้นผลสำเร็จขององค์กร

 • การสื่อสาร 3 ประเภท
 • กิจกรรมการฟังอย่างใส่ใจ
 • กิจกรรมการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น
 • กิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน
 • กิจกรรมยิงเรือ/กิจกรรมรถไฟ/กิจกรรมโยนน้ำอัดลม

12.15 น.      สรุปกิจกรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการทำงานเป็นทีมด้วยการเเข่งขัน

12.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมสนองวัตถุประสงค์ด้าน

 1. วัฒนธรรมองค์กร
 2. การปรับตัวและการเรียนรู้เพื่อการอยู้ร่วมกัน
 3. ทัศนคติที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
 4. การประสานสายสัมพันธ์ในองค์กร
 5. พัฒนาบุคลิกภาพกับภาวะผู้นำ
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

หัวข้อการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและตนเอง
 5. ขจัดข้อขัดเเย้งในการทำงาน
 6. มีเทคนิคในการสื่อสารเเละการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
 8. มีการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักตนเองมากขึ้น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาตนเอง โดยตระหนักถึงจุดเเข็งที่ควรรักษาและพัฒนาจุดอ่อนให้สามารถชนะอุปสรรค เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
 5. มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
 6. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร
รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร, Soda Tour โซดาทัวร์, รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

รับจัดสัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาองค์กร

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

แชร์โฟสนี้