• ไฮไลท์ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
 • ไฮไลท์!! เยือนหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ หมูบ้านนินจาจำลองสมัยเอโดะ
 • พาเข้าชม ณ หุบเขานรกจิโกกุดานิ
 • ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ
 • ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
 • เยือนเมืองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ
  เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ดิวตี้ฟรี และ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima
 • อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูแห่งเกาะฮอกไกโด
รหัส 009-3329
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (จุดนัดพบ ประตู10)

20.00 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C,D สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 . :   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ TG670

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ – โชวะชินซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ

08.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน    ขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านนินจา (1)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบะสึ (Noboribetsu) เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเมืองน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโด และน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำตินั้นก็ถูกจัดว่ำดีที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ทำงใต้ของเกำะฮอกไกโด อยู่ระหว่ำงเมืองซัปโปโรและเมืองฮำโกะดำเตะ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) นำท่ำนสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้ำนที่จำลองวิถีชีวิตของชำวเอโดะในสมัยโบรำณ ภำยในหมู่บ้ำน รำยเรียงไปด้วยร้ำนค้ำ บ้ำนซำมูไร บ้ำนนินจำ หอสังเกตกำรณ์ โรงละคร วัด และอื่นๆ อีกมำกมำย ท่ำนสำมำรถสัมผัสบรรยำกำศที่เสมือนอยู่ในยุคญี่ปุ่นโบรำณ และยังสำมำรถเช่ำชุดกิโมโนจำกร้ำนค้ำหน้ำหมู่บ้ำนเพื่อมำถ่ำยรูปให้เข้ำกับบรรยำกำศภำยในหมู่บ้ำน ซึ่งภำยในหมู่บ้ำนก็จะมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้ำ ซำมูไร หรือ นินจำ เดินไปมำ และยังมีกำรแสดงต่ำงๆ ให้ชมอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด(Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่มก็มาจากการเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยู่ที่ 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที)

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ(Toya Lake)เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองโทยะ เเละเป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง โดยมันเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิม เเละตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนัก ทำให้กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะ เเละฮอกไกโด

ค่ำ :   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)

วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นจุดชมวิว) - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงริมแม่น้ำ – HAKODATE NIGHT VIEW (ขึ้นกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ห่างจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งนี้คือ ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจพื้นที่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เชื่อมต่อด้วยสะพานเล็กๆ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจักรยาน (โปรแกรมไม่รวมค่าเช่าต่างๆ : มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) สำหรับปั่นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ

เดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ  (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40นาที) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที่รูปดาวเปิด 9:00-19:00 น.)จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20นาที)  ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ติดอันดับ1ใน3ของประเทศญี่ปุ่น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

วันที่ 4
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โบสถ์พระแม่มารี – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Mitsui Outlet - ซัปโปโร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางสู๋ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเลือกซื้อของสดๆ ชั้นดีจากฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าเริ่มเปิดขายแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเที่ยง อาหารทะเล ผักผลไม้และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของกินที่วางขายเท่านั้น

นาท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) (ใช้เวลาเดินทางประมาน 10นาที) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นทาให้มีผู้ค้าจานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ (Trappistine Convent) หรือ โบสถ์พระแม่มารี (ใช้เวลาเดินทางประมาน 30นาที) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1898 โดยแม่ชีทั้ง 8 คนที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนา ต่อมาในปี 1925 โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้และหลังจากนั้นอีก 2 ปีก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้นนาท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหุบเขาที่งดงาม น้าร้อนในลาธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าของย่านบ่อน้าร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้าร้อนกามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลาธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม

นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารมากมาย ที่นี่มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจานวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าวหน้าอาหารทะเล, ไคเซ็นด้ง และบูตะด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮมเบอเกอร์ทาจากเนื้อวัววากิวฮอกไกโด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรจากท้องถิ่นและสินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่ผู้ได้รับจะต้องถูกใจแน่นอน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู

 

วันที่ 5
ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – Duty Free A&S Sapporo – โรงงานช็อคโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

นำท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

15.30 น. : จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ A&S Sapporo ดิวตี้ฟรี (Duty Free) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินท่านสู่ “Ishiya Chocolate Factory”เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด

จากนั้นนำทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนทานุกิโคจิ  เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องแจกที่สนามบิน (11)

**เนื่องจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก ทาให้ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้ทัน ขออนุญาตจัดเตรียมอาหารกล่องสาหรับลูกค้าแทน

07.00 น. : สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

10.00 น. : เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG671 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

15.50 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ1-5-scaled.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ2-20.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2023/02/รูปภาพ1-5-scaled.jpg

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เม.ย.66
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 119,988 บาท
 • มี.ค.66 - ต.ค.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 14,888 บาท