• ไหว้พระ ขอพร “วัดคิตะอิน” วัดเก่าแก่ เมืองคาวาโกเอะ
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ย้อนยุคไปกับสวนสนุกสไตล์ญี่ปุ่นสมัยโชวะที่ไม่ซ้ำใคร ได้เห็นญี่ปุ่นในมุมมอง
  ที่แตกต่าง “สวนสนุกเซบุเอ็น”
 • สัมผัสถึงโชยุ ผ่านการ [กิน] [เรียนรู้] [ซื้อ] และ [เที่ยวชม] ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงงานแห่งนี้“คินบุเอะโชยุพาร์ค”
 • เพลิดเพลินไปกับการ “ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ” ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนางาโทะโระ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี “สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น
 • พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน
 • ขึ้นลิฟท์ชมเมืองโตเกียวจากด้านบนตึก “ชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์” แลนด์มาร์คใหม่แห่งชิบุย่ากับ จุดชมวิวสุดอลังการที่ต้องไปให้ได้สักครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 072-1954
วันที่เดินทาง
พ.ย.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร)

20:00 น. : เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:15 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2
ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาตินาริตะ (ชิบะ) - คาวาโกะเอะ – วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีดำ - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ – คารุอิซาว่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

06:55 น. : เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ไซตามะ” เพื่อนำท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868… นำท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน… นำท่านชม “โกะเฮียะคุระคัง” เป็นการลอกเลียนแบบจากกิริยาท่าทางของการดำเนินชีวิตของคนและพระสงฆ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปปั้นโดยใช้เป็นตัวแทนของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดมีถึง 538 รูปปั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้… จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ “ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ” ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ… นำท่านเดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกับภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะคิวชู และรัฐบาลได้สั่งห้ามปีนเขาลูกนี้ นับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 3
คารุอิซาว่า – ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น - หมู่บ้านโบราณ อุนโนะจุกุ - ฮาร์เวสต์ นากาอิ ฟาร์ม - อิสระช้อปปิ้ง คารุอิซาว่าช้อปปิ้งพลาซ่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี “สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” หรือ สวนไคโคเอ็นปราสาทโคะโมะโระ ตั้งอยู่ที่เมืองโคะโมะโระ ในจังหวัดนะงะโนะ ตั้งอยู่บริเวณซากกำแพงปราสาทที่เคยเป็นที่ตั้งของอดีตปราสาทโคะโมะโระอันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเหลือทิ้งไว้เพียงประตูเมืองและซากกำแพงของปราสาท ทิวทัศน์ของภูเขาอะซะมะที่สวยงาม และแม่น้ำชิกุมะ แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด 1 ใน 100 ของญี่ปุ่นอีกด้วย…

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ อุนโนะจุกุ” ตั้งอยู่ในเมืองโทมิในเขตนากาโนะตะวันออก ที่นี่เคยเป็นเมืองที่คึกคักของ Hokkoku Kaido (ถนนสายเก่าสาธารณะในยุคเอโดะของญี่ปุ่น ระหว่างเอโดะถึงคานาซาว่า) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1625 ที่เชื่อมต่อนากะเซ็นโด และถนนโฮกูริกุ ที่ยังคงสภาพอาคารฮาตาโกยะ อาคารหลังคามุงจากในสมัยเอโดะได้เป็นอย่างดี  จึงได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน 100 ถนนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น” และ “เขตอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่สำคัญ”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “ฮาร์เวสต์ นากาอิ ฟาร์ม” ร้านนี้บริหารโดยฟาร์มนากาอิ ผู้ผลิตข้าว ผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากนม ไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ต แยม โมจิ และซอสที่ผลิตขึ้นในฟาร์มนี้ล้วนเป็นสินค้าที่ผู้คนในท้องถิ่นหลงรัก เมนูที่นิยมเป็นพิเศษของร้านนี้คือไอศกรีมเจลาโต้ที่ผลิตใหม่ทุกเช้าจากนมวัวทำเอง นอกจากรสชาติมาตรฐานอย่างช็อกโกแลตและชาเขียวแล้ว ยังมีรสชาติแปลกใหม่อย่าง
นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง “คารุอิซาว่าช้อปปิ้งพลาซ่า” เอ้าท์เล็ต

ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นแหล่งรวมร้านแบรนเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Coach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถึงสินค้ากีฬาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวมแล้วกว่า 240 ร้านค้า และมีถึง 104 ร้านที่เป็นร้านค้าปลอดภาษีนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้
นั่งพักรับประทานอาหารอีกด้วย ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าที่มีให้เลือก มากมายในราคาลดสุดพิเศษ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 4
คารุอิซาว่า - นากาโทโระ - ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ – คาวาโกเอะ – เรียนการผลิตโชยุ - มหานครโตเกียว - อร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน “ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่แม่น้ำอาราคาวะ” ให้ท่านได้นั่งเรือชิลๆ เพลิดเพลิน
ไปกับธรรมชาติ 2 ข้าง ชมดอกไม้ป่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศในแต่ละปี) ชมความ
ชุ่มชื้นของผืนป่า สายน้ำที่ใสสะอาด สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมทั้งฟังเสียงนก ขับกล่อมในระหว่างทาง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…

บ่าย : นำท่านเรียนรู้เกี่ยวกับซอสโชยุ “คินบุเอะโชยุพาร์ค” ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาจิมะ จังหวัดไซตามะ ที่นี่เป็นธีมปาร์คเกี่ยวกับโชยุที่ดำเนินการโดย Fueki Shoyu โรงหมักซอสถั่วเหลืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 230 ปี ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำซอสถั่วเหลืองแบบดั้งเดิม ด้วยการคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต และตื่นตาตื่นใจไปกับถังไม้ที่ใส่โชยุขนาดใหญ่      ซึ่งบางถังถูกสร้างขึ้นในสมัยเมจิ มีอายุมากกว่า 150 ปี อีกทั้งยังมีร้านขายซอสคินบุเอะโชยุ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซอสถั่วเหลืองคุณภาพสูงอีกมากมาย นอกจากนี้ ท่านยังสามารถลิ้มรสบะหมี่อุด้งแสนอร่อยที่ปรุงด้วยซอส “”สึยุ”” ที่ทำจากโชยุที่ดีที่สุดของทางแบรนด์ได้ด้วย

นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครอง
แบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองชิบามาตะ – วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น – อิสระช้อปปิ้งถนนไทฉะคุเท็นซันโด - อิ่มอร่อยกับข้าวหน้าปลาไหล - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - พิเศษสุด!! เมนูอัพเกรดชุดไคเซกิปูร้านดัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม “ตลาดปลาซึกิจิ” นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วย
มนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม…

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองชิบามาตะ” เมืองเล็กๆ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีตแห่งยุคโชวะ ตั้งอยู่บริเวณขอบของโตเกียวฝั่งตะวันออกที่ติดกับจังหวัดชิบะ เมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องดังในสมัยก่อน ซึ่งซีรีย์เรื่องนี้ถูกบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นซีรี่ย์ที่ยาวที่สุดในโลก ซีรี่ย์ดังกล่าวนี้มีชื่อว่า “Otako Wa Tsurai Yo

นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าใจกลางมหานครโตเกียว
“ถนนไทฉะคุเท็นซันโด” สถานที่ที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายขนมโบราณ คอฟฟี่ช้อป ตลอดจนอาคารบ้านเรือนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ท่านได้หลงใหลในความเป็นญี่ปุ่น วิถีการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เอร็ดอร่อยกับขนมญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า วะงะชิ (Wagashi) ชื่อดังของชิมะบะตะ และปลาไหลอุนะงิ (Unagi) ของร้านอาหารเก่าแก่ที่เน้นขายปลาน้ำจืดโดยเฉพาะ…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยข้าวหน้าปลาไหล

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
ซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าจุใจ…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยไคเซกิร้านปูชื่อดัง เสิร์ฟท่านด้วย ออเดิร์ฟ ขาปูดองน้ำส้ม ขาปูทอด ไข่ตุ๋นปู กราแตงปู ข้าวอบขาปู เครื่องเคียง ซุป และของหวาน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
โตเกียว - เมืองโทโคโรซาวะ - สวนสนุกเซบุเอ็น – ชมวิวจากด้านบน (SKY) บนตึกชิบุย่าสแครมเบิลสแควร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านชิบุย่า - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ – ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบิน ฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านย้อนอดีตเที่ยวเมืองสมัยโชวะที่ “สวนสนุกเซบุเอ็น” สวนสนุกแห่งนี้ได้เปิดทำการตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 และได้ปิดปรับปรุงเมื่อครั้งฉลองครบรอบ 70 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ปิดไปสถานที่แห่งนี้ก็ได้เปิดใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับคืนเงินท่านละ 3,000 เยนจากมัคคุเทศก์)

บ่าย : นำท่านชม “ชิบุย่าสครัมเบิลสแควร์” ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ชิบุย่าด้วยความสูงราว 230 เมตร ที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ประจำชิบุย่าแห่งใหม่ทันทีที่เปิดให้บริการ ภายในอาคารมีร้านค้า สำนักงานและพื้นที่จัดกิจกรรม เป็นต้น จากชั้นดาดฟ้าจะสามารถมองเห็นตัวเมืองชิบุย่าและโตเกียวได้โดยรอบ เป็นทัศนียภาพที่เมื่อคุณได้เห็นแล้วจะต้องลืมไม่ลงอย่างแน่นอน

นำท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ เมืองใหม่
โอะไดบะ ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว…

นำท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ซึ่งจำลองแบบเหมือนจริงมาจากสหรัฐอเมริกา… อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง “ไดเวอร์ซิตี้” พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรือชั้นที่ตั้งร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน…

ค่ำ : สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

20:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

 

วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG 661

00:20 น. : เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05:25 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR ทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามข้อกำหนดการเข้าประเทศไทย)

สำคัญเงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ค.66 - ธ.ค.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,999 บาท
 • เม.ย.66
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 86,900 บาท
 • มี.ค.66 - มิ.ย.66
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 108,800 บาท