• ภูเขาทาคะโอะ – คาวาโกะเอะ – สวนดอกไม้อาชิคางะ – เมืองคุสัทสึ – พิธีกวนน้ำแร่ยูโมมิ – ยูบาทาเกะ
 • ปราสาทมัตสึโมโตะ – ปราสาททาคาโต – โคเซ็นจิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
 • Fuji Subaru Line 5th Station – ชมสาธิตการชงชา – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล –
 • ย่านโอไดบะ – ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ –  ย่านชินจุกุ
รหัส 036-3275
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-(สนามบินโตเกียวฮาเนดะ)

19.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทย(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.45 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโตเกียวฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG682 (22.45-06.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 10นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
โตเกียว – ภูเขาทาคะโอะ – คาวาโกะเอะ – สวนดอกไม้อาชิคางะ – เมืองคุสัทสึ – พิธีกวนน้ำแร่ยูโมมิ – ยูบาทาเกะ

06.55 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโตเกียวฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เมืองหลวง โตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น และมีระบบการคมนาคมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสีสันความเจริญ นวัตกรรมความล้ำสมัยที่โดดเด่น

นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายประวัติศาสตร์ คาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868นำท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน

นำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้และเก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet)

นำท่านสู่ เมืองคุซัทสึ จังหวัดกุมมะ 1 ในเมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ที่ยังคงรักษาบรรยากาศและธรรมเนียนประเพณีแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ตั้งแต่สมัยเอโดะไว้ได้ดี คุซัตสึเป็นศูนย์รวมโรงแรมเรียวกังมากมาย โดดเด่น ช่วยในการรักษาภูมิแพ้และผิวหนัง และมีงานวิจัยว่าสามารถลดการติดเชื้อของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง 99%

จากนั้นชม พิธีกวนน้ำแร่ยูโมมิ เคล็ดลับพิเศษของออนเซ็นคุซัตสึคือ การลดอุณหภูมิของน้ำออนเซ็นด้วยวิธีดั้งเดิม โดยใช้ไม้พายกวนน้ำให้เป็นจังหวะ เพื่อช่วยให้น้ำเย็นลงโดยผ่านการผสมน้ำเปล่า เพื่อปรับอุณหภูมิและไม่ทำให้ปริมาณแร่ธาตุในน้ำเจือจางลง ระหว่างกวนจะมีการขับร้องเพลงพื้นบ้านด้วย พิธีนี้เรียกกันว่า “ยุโมมิ” แต่ละวันจะทำพิธียุโมมิ 4 – 5 รอบ ๆ ละประมาณ 30 นาที เพื่อเตรียมน้ำให้พร้อมสำหรับให้บริการ

นำท่านชม ยูบาทาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยรั้วหินและสะพานไม้สำหรับเดินชมวิว มีน้ำพุร้อนผุดออกมาถึง 4,600 ลิตรต่อนาที น้ำที่ผุดออกมาจะไหลรวมกันไปยัง “ยูทากิ” หรือผาน้ำตกร้อน และบางส่วนจะถูกแจกจ่ายไปยังเรียวกังและโรงอาบน้ำสาธารณะรอบข้าง โดยผ่านรางไม้ทั้ง 7 รางที่เรียกว่า “โมคุฮิ” หนึ่งในกรรมวิธีที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาผลึกแร่ธาตุ “ยุโนะฮานะ” และความเป็นกรดของน้ำได้ดีอีกด้วย ตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟ เล่นแสงสีสวยงาม ส่องให้เห็นไอน้ำที่พวยพุ่งออกมา บรรยากาศโรแมนติก สามารถเช่าชุดยูกาตะมาใส่ถ่ายรูป หรือไปนั่งแช่มือบนม้านั่งที่ติดตั้งอ่างน้ำร้อนเพลิน ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนได้เที่ยวงานเทศกาลของญี่ปุ่น

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

พักที่ Kusatsu Takamatsu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ปราสาทมัตสึโมโตะ – ปราสาททาคาโต – โคเซ็นจิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ตั้งอยู่ภายในเมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) จังหวัดนากาโนะ สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16 – 18 เท็นชุคาคุหรือป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ พื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเซ็ทสไตล์ญี่ปุ่น)

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททาคาโตะ (Takato Castle) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ที่ ตั้งอยู่ในเมืองอิ นะ ทางตอนใต้ของจังหวัดนะงะโนะประเทศญี่ปุ่น ในตอนท้ายของยุคเอโดะปราสาททาคาโต้เป็นที่ตั้งของสาขานักเรียนนายร้อยของตระกูล ไนโตะ ซึ่งเป็น ได เมียวของโดเมนทาคาโท ปราสาทนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าปราสาทคาบูโตะ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพังส่วนใหญ่

นำท่านเดินทางสู่ โคเซ็น-จิ (Kozenji) เป็นวัดพุทธ ของนิกายเทน ไดตั้งอยู่ในเมือง โค มากาเนะ จังหวัดนะงะโนะประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าวัดเทนไดหลักใน ภูมิภาค ชิเนทสึของญี่ปุ่น ภาพหลักคือ รูป ปั้น ฮิบุตสึ ของฟุโด เมียว-โอ วัดแห่งนี้อ้างว่าก่อตั้งในปี ค.ศ. 860 เนื่องจากบันทึกของวัดทั้งหมดสูญหายไปในช่วงสงครามสมัย เซ็นโกคุ ระหว่างทาเคดะ คัตสึโยริ และโอดะ โนบุ ทาดะ จึงไม่มีหลักฐานทางเอกสารที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ วัดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลทาเคดะและต่อมา ได้รับการสนับสนุนจากตระกูล โทโยโทมิ ฮิเดโยชิและได้รับค่าบำรุงรักษา 60 โกกุจากโชกุน โทคุกาวะ อิเอ มิสึ วัดมีขนาดลดลงมากในช่วงสมัยเมจิแต่โครงสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่สมัยเอโดะ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ไคเซกิ)

พักที่ Shinshu Matsukawa Onsen Seiryuen หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – Fuji Subaru Line 5th Station – ชมสาธิตการชงชา

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารดังประจำถิ่นหม้อไฟโฮโต

นำท่านขึ้นสู่ คาวากูจิโกะสถานีที่ 5 (Kawaguchiko 5th Station) ที่มีอีกสองชื่อที่ใช้เรียกอย่าง Fuji Subaru Line 5th Station หรือ Yoshidaguchi 5th Station) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ตั้งอยู่ประมาณจุดกึ่งกลางของเส้นทางโยชิดะ (Yoshida Trail) โดยเส้นทางโยชิดะนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นเส้นทางหลักสำหรับการเดินทางไปยัง ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเงน (Fujiyoshida Sengen Shrine) ที่อยู่แถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ สถานนี้เรีกได้ว่าเป็นจุดยอดนิยมของเหล่านักปีนเขาเลย ด้วยความที่มีความสูง 2,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาจะมองเห็นความงดงามของทิวทัศน์ทะเลสาบทั้งห้าของภูเขาไฟฟูจิด้านล่าง ซึ่งเป็นสถานีปีนเขาที่นิยมมากที่สุดในบรรดาสถานีทั้ง 4 แห่ง และได้รับการพัฒนาอย่างดี ง่ายต่อการเดินทางจากโตเกียว สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าหิมะจะตก

จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น นั้นคือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ จิตใจลองมาทำความรู้จักกับพิธีชงชาให้มากขึ้นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกอย่างแน่นอน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านไป ชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ (Lake Kawaguchiko) ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกซึ่งสวยงามมาก

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Yukari no mori หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว เห็นวิวภูเขาฟูจิ

วันที่ 5
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ย่านโอไดบะ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน้ำใส ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ จุดเด่นคือน้ำในลำธาร และสระของหมู่บ้านใสมาก และสะอาดอีกด้วย และยังเป็นที่กล่าวขานว่า บ่อน้ำในหมู่บ้านนี้เป็นแหล่งน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย เนื่องจากน้ำในหมู่บ้านเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บ้านยังมีสินค้าวางจำหน่าย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คนในหมู่บ้านผลิตขึ้นมาเอง

หลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดูกาลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลไม้ที่นี่นั้นมีขนาดใหญ่และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปุระ)

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ – โตเกียว(สนามบินนาริตะ)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งการเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจำกัดผู้เข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย นำท่านไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วัดนี้เป็นวัดพุทธที่นับถือ เจ้าแม่ กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลย ทีเดียว มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่น้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที่ แม่น้ำซูมิดะ (Sumida) และได้นำกลับเข้าหมู่บ้าน และหัวหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ที่บ้านเพื่อเก็บรักษา และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Rokkasen (เนื้อย่างวากิวสุดพรีเมี่ยม)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว (The Tokyo Metropolitan Government) ตั้งตระหง่านอยู่นั้น คือย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียว (Tokyo) นอกจากจะเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมายแล้ว บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์รวมถึงร้านร้อยเยนอยู่ภายใน

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกียว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่ 7
โตเกียว(สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

00.20 น.   จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินฮาเนดะ) กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG661 (00.20-04.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

04.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 8. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 3. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 7. ค่าทิปคนขับรถในญี่ปุ่น 1,500 บาท / ท่าน
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึ่งพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
  • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ

 1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
 6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ