• อุ้มผาง – สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท – น้ำตกพาเจริญ – ตลาดมูเซอดำ – น้ำตกทีลอซู
ทัวร์ตาก
รหัส 024-1277
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,490 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – แม่สอด -อุ้มผาง - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

05.30 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าห้าง แฟชั่นไอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน

06.00 น. พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ หน้าสู่   อ.แม่สอด   ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง  (1)  และเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  หลังอาหารมัคคุเทศก์ แนะนำโปรแกรมการเดินทาง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (2) อ.แม่สอด

บ่าย นำคณะเดินทางตามเส้นทางสายกะเหรี่ยงลอยฟ้า ฟังเสียงเทวดาตำน้ำพริก ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงานตามเส้นทาง แม่สอด – พบพระ อุ้มผาง ระยะทาง 164 กิโมเมตร ผ่าน 1,219 โค้ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

17.00 น. คณะทัวร์เดินทางถึงที่พัก “สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท” รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผางติดต้นแม่น้ำแม่กลองเข้าที่พักที่จัดไว้ให้ เข้าห้องพักอิสระพักผ่อน

18.30  น. คณะทัวร์พร้อมกันที่โรงอาหารรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) เพลิดเพลินกับการร้องเพลงคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

22.00 น. พักผ่อนหลับนอน หรือจะสนุกสนานกันต่อตามอัธยาศัย

วันที่ 2
แม่สอด – อุ้มผาง

05.30 น. ตื่นเช้า (ตี 5 ครึ่ง) ไปชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นที่คอยหัวหมด โดยรถยนต์ ปิคอัพรีสอร์ทจัดไว้ให้พร้อมมัคคุเทศก์ (ไกด์)

07.30 น. กลับจากชมทะเลหมอก ถึงรีสอร์ทรับประทานอาหารเช้า กาแฟ ปลาท่องโก๋ ณ ห้องอาหาร(4)

08.30 น. เตรียมตัวล่องเรือยาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำ ผ่านน้ำตกสายฝน บ่อน้ำพุ ผาโว่ ผาผึ้ง ถึงผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (5) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ปิคอัพที่รีสอร์ทจัดไว้ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกที่ลอชู แล้วเดินทางเข้าชมน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่ ชมศึกษานิทรรศการภายในเขตทีลอซู น้ำตกที่สวยที่งามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเซียอาคเนย์

บ่าย อิสระให้ท่าน สนุกสนาน เต็มที่กับน้ำตกที่สวยงาน และยิ่งใหญ่ที่สุด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อาบน้ำ ชำระร่างกาย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการเดินทางสัมผัส “น้ำตกทีลอซู” ในมุมมองที่ทุกท่านมองเห็น หรือจะเพลิดเพลินกับการร้องเพลง คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย

21.00 น. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้ท่านจะนอนหลับดีเป็นพิเศษ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3
อุ้มผาง – น้ำตกพาเจริญ - ตลาดมูเซอดำ - นครสวรรค์

07.00 . ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเก็บสัมภาระเดินทางกลับภาพ

08.30 น. นำคณะอำลาอุ้มผาง เดินทางกลับด้วยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.แม่สอดระหว่างทางแวะให้ท่านได้  สัมผัสน้ำตก “พาเจริญ” น้ำตกชื่อดีเป็นมงคล ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชัน และเป็น  น้ำตกที่ถ่ายรูปสวยที่สุดด้วยเช่นกัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ปิกนิค) ณ น้ำตกพาเจริญ (7)

บ่าย นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของนานาชนิด โดยเฉพาะ ผลไม้ และอาหารป่า อาหารพื้นเมืองนานาชนิด โดยเฉพาะผักสด ๆ จากไร่ หรือ จากป่าธรรมชาติ ณ ตลาดมูเซอ ก่อนนำคณะเดินทางผ่าน จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สู่ จังหวัดนครสวรรค์

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ จังหวัดนครสวรรค์ หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

เงื่อนไข

– ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง

– ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม 7 มื้อ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม

– ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 4 ท่าน) หากต้องการพักคู่เพิ่ม 1,200.-บาท/ท่าน

– มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

– ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

– ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง           

– มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

– กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

– กรณ์จอยทัวร์ที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
10/06/2022 12/06/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/06/2022 19/06/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
  เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/06/2022 26/06/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
   เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/08/2022 14/08/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
    เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/10/2022 03/10/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
     เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/10/2022 09/10/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
      เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/10/2022 16/10/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
       เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/10/2022 23/10/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
        เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/10/2022 30/10/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
         เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/11/2022 06/11/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
          เดินทาง 04/11/2022 06/11/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/11/2022 13/11/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
           เดินทาง 11/11/2022 13/11/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            18/11/2022 20/11/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            5,490 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
            เดินทาง 18/11/2022 20/11/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             25/11/2022 27/11/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,490 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
             เดินทาง 25/11/2022 27/11/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/12/2022 05/12/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,490 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
              เดินทาง 03/12/2022 05/12/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               10/12/2022 12/12/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               6,490 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
               เดินทาง 10/12/2022 12/12/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                17/12/2022 19/12/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                5,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
                เดินทาง 17/12/2022 19/12/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 24/12/2022 26/12/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
                 เดินทาง 24/12/2022 26/12/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  31/12/2022 02/01/2023
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,490 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ตาก สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
                  เดินทาง 31/12/2022 02/01/2023
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • ก.ค.65
                   • 8 วัน 5 คืน
                   เริ่มต้น 35,999 บาท
                   • ก.ค.65 - ก.ย.65
                   • 6 วัน 4 คืน
                   เริ่มต้น 28,888 บาท
                   • ธ.ค.65
                   • 9 วัน 6 คืน
                   เริ่มต้น 69,999 บาท