• อุดรธานี – บึงกาฬ – นครพนม
 • เกาะคำชะโนด ถ้ำนาคา ศาลปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์
 • ลานพญาศรีสัตตนาคราช จุดชมวิวหินสามวาฬ
 • วัดสองคอน พระธาตุพนม พระธาตุเรณู
ทัวร์ถ้ำนาคา
รหัส 024-1001
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
อุดรธานี - คำชะโนด – บึงกาฬ - หินสามวาฬ

05.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์    เจ้าหน้าที่ Consortium คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระใน   การเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี  โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2 (07.00-08.05) สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 088 (05.55-07.00) สนามบินดอนเมือง

08.05 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (1) (SET BOX) บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเกี่ยวกับสาระความรู้ในการท่องเที่ยว พร้อมนำท่านเดินทางไปยัง เกาะ         คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

**คำแนะนำการสักการะบูชา**

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคำชะโนด มีร้านให้จำหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้

 • จุดที่ 1 ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำในการทำพิธี)
  • สำหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยทำบุญตามกำลังทรัพย์ของท่าน

                        สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัว

เรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ สามารถนำกลับได้

 • จุดที่ 2 หลังเสร็จสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู่ และแม่ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่
 • จุดที่ 3 ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
 • จุดที่ 4 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี

** หมายเหตุ : และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางคำชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย  หลังจากนั้นพาทุกท่านขึ้น จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม

จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำ   ฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ ประตูภูสิงห์ จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ

(ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) นำท่านเดินทางไปชม เรือโบราณ ที่วัดโพธาราม เป็น   วัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงกาฬและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแถบนี้  เมื่อ   เข้ามายังตัววัดจะพบกับอุโบสถเมื่อมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ด้านในตัวอุโบสถเดิมเป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความงดงาม       แต่ต่อมามีการพอกปูนฉาบไว้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการอำพรางจากเหตุการณ์ สงคราม

โดยพระพุทธรูปที่เห็นในปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ที่เดิมนับตั้งแต่ค้นพบ ไม่ทำการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (3)

พักที่…โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4* (บึงกาฬ)

วันที่ 2
บึงกาฬ – ศาลปู่อือลือ – เกาะดอนโพธิ์ - ภูลังกา - ถ้ำนาคา

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)

08.00 น.  นำท่านมาเปิดตำนาน ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง  ตามตำนานเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวัง

ระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร   เรื่องราวคือพระอือลือถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้  ซึ่งชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึงและเรื่องหน้าที่การงานเพื่อให้สมปรารถนาและนำท่านสู่ เกาะดอนโพธิ์ สักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่องใสศรัทธา  จากนั้นนำท่านขึ้นชมความมหัศจรรย์ชวนพิศวงของ ถ้ำนาคา การขึ้นไป เที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น ใช้ เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เซตปิกนิก (5)

บ่าย อิสระให้ท่านเที่ยวชม “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีลักษณะของ หิน  และผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยง         กับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน โดย “อือลือราชา”หรือ “ปู่อือลือ” เทพบนสรวงสวรรค์ ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาล (เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ) ที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ได้สาปบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นหินที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจารีตเพราะไปมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ ซึ่งก็คือถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค ที่ อช.ภูลังกาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับลงมาและนำคณะเดินทางต่อสู่จังหวัดนครพนม

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ที่พัก..

พักที่…โรงแรม แม่โขงเฮอริเทจ หรือระดับเทียบเท่า 5* (นครพนม)

วันที่ 3
พญาศรีสัตตนาคราช – โบสถ์คริสต์ – พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)

08.00 น. นำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช ประดิษฐานอยู่ที่ บนลานศรีสัตตนาคราช เป็นลานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศดี ได้ชมวิวสวยๆ และวิถีชีวิตริมฝั่งโขงอีกด้วยสำหรับองค์พญานาคนั้น สร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง 9,000 กิโลกรัม อีกทั้งยังเป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร สง่างาม และ ประดิษฐานบนแท่น  ฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงรวมฐาน 15 เมตรทีเดียว โดยองค์พญานาคยังสามารถพ่นน้ำได้อีกด้วย  มีความเชื่อที่ว่า หากเราได้มาขอพร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชา และขอพรองค์พญานาค จึงเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่ต้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ขอพร องค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อมาถึงนครพนม

นำท่านชม สถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์นิกาย   โรมันคาทอลิก สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)

บ่าย นำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ ภายในบรรจุพระอุรังธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมนั้นไม่เพียงแต่เป็น         ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพของ        ชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดธาตุเรณู อ.เรณู ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปเงิน  พระพุทธรูปทองคำ ของมีค่ามากมาย และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ของนครพนม เชื่อว่าผู้ใดได้ไปสักการะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางมู่งสู่สนามบินนครพนม ระหว่างทางแวะซื้อของฝากทางบ้าน ณ ร้านของฝาก ก่อนเดินทางต่อสู่สนามบิน

16.45 น.  บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 387

17.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก และ แอร์เอเชีย 15 ก.ก.
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4* (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าที่พัก โรงแรม แม่โขง เฮอริเทจ หรือระดับเทียบเท่า 4* (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจาก รายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

            – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

            กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ         โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
03/06/2022 05/06/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/06/2022 12/06/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
  เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/06/2022 19/06/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
   เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/06/2022 26/06/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
    เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/07/2022 03/07/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
     เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/07/2022 10/07/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      10,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
      เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/07/2022 17/07/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
       เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/07/2022 20/07/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
        เดินทาง 18/07/2022 20/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/07/2022 24/07/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
         เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/07/2022 31/07/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          10,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
          เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           05/08/2022 07/08/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
           เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/08/2022 14/08/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            10,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
            เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             19/08/2022 21/08/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             10,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
             เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26/08/2022 28/08/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              10,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
              เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02/09/2022 04/09/2022
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               10,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
               เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09/09/2022 11/08/2022
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                10,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                เดินทาง 09/09/2022 11/08/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 16/09/2022 18/09/2022
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                 เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  23/09/2022 25/09/2022
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  10,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                  เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30/09/2022 02/10/2022
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   10,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                   เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    07/10/2022 09/10/2022
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                    เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     14/10/2022 16/10/2022
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     10,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                     เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      14/10/2022 16/10/2022
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      10,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                      เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       21/10/2022 23/10/2022
                       การเดินทาง
                       Nok Air (DD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                       เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        28/10/2022 30/10/2022
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        10,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ถ้ำนาคา ตามรอยพญานาค
                        เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,600 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
                         • 8 วัน 5 คืน
                         เริ่มต้น 74,900 บาท
                         • Air Asia (FD)
                         • ก.ย.65 - ธ.ค.65
                         • 4 วัน 3 คืน
                         เริ่มต้น 15,999 บาท