• พระธาตุแช่แห้งจุดชมวิว 1715 ชมทิวทัศน์ของขุนเขาที่สลับซับซ้อน
 • “วัดภูเก็ต” เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง1องศา
 • วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมจุดถ่ายรูปสวย
 • วัดหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัย
 • ถนนคนเดินเมืองน่าน เดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้อของฝากหลากหลาย
 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุด คือ วิวหัวสิงห์  และจุดชมวิว ผาชู้
 • นั่งรถราง ชมเมืองน่านแบบเนิบ ๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น,
 • วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ
 • วัดภูมินทร์ ชมกิจกรรมผาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ชม งาช้างดำ แห่งเดียวในโลก
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี
 • วัดพระธาตุเขาน้อย ชมวิวเมืองน่านจากมุมสูง  เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา
ทัวร์น่าน
รหัส 024-1278
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
น่าน - พระธาตุแช่แห้ง – ถนนหมายเลข3 – เดอะวิวกิ่วม่วง - บ่อเกลือ

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 3 แถวที่ 14 สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่ SodA..Management  คอยให้การต้อนรับ และ

อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

09.35 น. เหินฟ้าสู่.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 170

10.40 น.  คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ ก่อนผ่านด่านตรวจคัดกรองโควิด-19

จากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ ซึ่งองค์พระธาตุแช่แห้งนั้น ตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐลาดขึ้นไปยังยอดองค์พระเจดีย์ ถือเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (1)

บ่าย นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านตาม เส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน

ก่อนเดินทางสู่ต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ที่นี่ อาทิเช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นต้น

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก…

ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome drink เรียนเชิญสมาชิกส่ง ตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

แนะนำสำหรับท่านที่รักธรรมชาติ บ่อเกลือวิว รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว เพิ่ม 600 บาท/ท่าน

วันที่ 2
บ้านสะบัน - ดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือ - บ้านสะปัน - ถนนคนเดิน

06.00 น  นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (3)  

08.30 น.  นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน

สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึงหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ “ดอยสกาด” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดฟินเวอร์กับจุด Check-In สุดฮิตในสกาด อาทิเช่น สกาดคอฟฟี่ และบ้านจักษ์กะพัฒน์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาล (4)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

ก่อนนำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัว เป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัว คือ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(6) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ เลือกซื้อ

อาหารมากมาย ก่อนเดินทางสู่ ที่พัก  โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน ระดับ 4 ดาว

แนะนำสำหรับ ท่านที่ขื่นชอบที่พักสไตล์ ไทย ๆ ศศิดารา รีสอร์ท เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

วันที่ 3
ดอยเสมอดาว - ผาชู้ - ผาหัวสิงห์ - โอท็อปเมืองน่าน - เฮือนฮัง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่

ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในดอยที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุด เพราะเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็น วิวหัวสิงห์ ตั้งตระหง่าน และจุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทะเลหมอกทั้ง 2 จุดจะลอยเหนือแม่น้ำน่าน..งดงามมาก

08.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (8) 

09.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณล็อบบี้โรงแรม ทำการ Check-Out   เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว จากนั้นนำท่านนั่งรถรางชมเมืองน่านแบบเนิบ ๆ สัมผัสธรรมชาติและ

วิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวนฤมล (7)

บ่าย นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ “วัดภูมินทร์” หรือที่ทุกคนรู้จัก ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งในปัจจุบันที่นี่มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่า  และประวัติศาสตร์ของ

เมืองน่าน โดยเฉพาะ งาช้างดำ ก่อน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น. นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิหารสร้างในสมัยนีเช่นกัน ทำให้วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน บริเวณลานชมทิวทัศน์ยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท หากพอมีเวลานำท่านออกเดินทาง  สู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน มีสินค้าทั้ง ของกิน ของใช้กว่า 1,000 รายการ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน สระให้ท่านช้อปปิ้งของฝากบ้า

18.35 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 179

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง..โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจเครื่

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 15 ก.ก
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศวีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 7 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 400 บาทต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองเงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 2. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ช่วงเดินทาง
11/06/2022 13/06/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/06/2022 22/06/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
  เดินทาง 20/06/2022 22/06/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/06/2022 27/06/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   11,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
   เดินทาง 25/06/2022 27/06/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/07/2022 04/07/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    11,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
    เดินทาง 02/07/2022 04/07/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/07/2022 11/07/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     11,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
     เดินทาง 09/07/2022 11/07/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/07/2022 15/07/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      12,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
      เดินทาง 13/07/2022 15/07/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/07/2022 18/07/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       11,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
       เดินทาง 16/07/2022 18/07/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/07/2022 24/07/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        11,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
        เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         25/07/2022 28/07/2022
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
         เดินทาง 25/07/2022 28/07/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          06/08/2022 08/08/2022
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          11,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
          เดินทาง 06/08/2022 08/08/2022
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/08/2022 14/08/2022
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           12,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
           เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/08/2022 17/08/2022
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
            เดินทาง 15/08/2022 17/08/2022
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             20/08/2022 22/08/2022
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             11,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
             เดินทาง 20/08/2022 22/08/2022
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              27/08/2022 29/08/2022
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              11,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์น่าน Green Season…กระซิบรัก เสมอดาว น่านไง
              เดินทาง 27/08/2022 29/08/2022
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ