• นครมิวนิก – พัสเซา – เชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก
 • ปราสาทปร๊าก – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ์กัง
ทัวร์ยุโรป
รหัส 021-2143
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
112,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)

22.00 น.     พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2
นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก

00.50 น.     ออกเดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924

06.45 น.     คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ความโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mlyn Cesky Krumlov **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3
เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.     ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ จนทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสปามาตั้งแต่ยุคกลาง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     ชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ตัวเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น

18.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.     ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัยค.ศ. 11 แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่าง ๆ ให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียที่ไม่เป็นสองรองใคร

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     เที่ยวเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ สะพานชาร์ลอันเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ถูกใช้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่อง กรุงปร๊ากในยุคกลางเป็นเมืองที่น่าหลงใหลด้วยสถาปัตยกรรม โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน จตุรัสใจกลางเมือง วิหารตินส์ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ที่ผู้คนล้วนเฝ้ารอดูด้วยใจจดจ่อ

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eurostars Thalia ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5
กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.     เดินทางสู่กรุงบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.     ชมวิวจากมุมสูงของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ย่านเมืองเก่าบนถนนคนเดิน เรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และคาเฟ่เก๋ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eurostars Budapest Center **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6
บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.     ชมนครบูดาเปสต์ อดีตเมืองหลวงของพวกแม็กยา จตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ สวนสัตว์ โรงอาบน้ำสาธารณะแบบโรมันขนาดใหญ่ อาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค เที่ยวฝั่งบูดา ป้อมชาวประมง โบสถ์แมทเธียส คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย     ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อีกกิจกรรมที่ไม่เป็นสองรองใครในยุโรป ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก แล้วเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Park Royal Palace Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ์กัง

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.     ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ โปรแกรม Imperial Tour 22 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ โรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ทำให้เมืองเป็นที่น่าหลงใหล

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย     เข้าสู่แลนด์มาร์คชื่อดังคาร์ทเนอร์สตรีท ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมบนถนน Graben แล้วเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีเมืองฮัลลชตัทด์ เมืองมรดกโลก เป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Furian **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8
ฮัลลชตัทด์ - มิวนิก - มาเรียนปลัตซ์

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.     เที่ยวเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก “ฮัลล์สตัทช์” (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดบนอัพเพอร์ออสเตรีย ได้รับการขนานนามเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ชมย่านเมืองเก่า เรสซิเด้นท์ โรงละครโอเปร่า โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม ช้อปปิ้งบนถนนแมกซิมิเลียน ร้านแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายสองฝั่ง

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “เมนูขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม”

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9
นครมิวนิค - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น.     นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX  REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.35 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925

เงื่อนไข

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทกรุงปร๊าก, ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ, ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2€ ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค  (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) และสงกรานต์

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 – 30 วัน หักค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน หักมัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – วันเดินทาง NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เม.ย.66 - ม.ค.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • เม.ย.66
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 47,900 บาท
 • เม.ย.66
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 25,888 บาท