• จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก)  – ปราก – สะพานชาลส์
 • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า- เชสกี ครุมลอฟ (สาธารณะรัฐสโลวาเกีย) – จัตุรัสเมืองเก่า
 • ปราสาทเซสกี้ครุมลอฟ – เวียนนา – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – จัตุรัสฮีโร่สแควร์ – อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ
 • ป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – สะพานเชน– พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (ออสเตรีย) – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก
 • แบร์กเทสการ์เดน (เยอรมนี) – ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี่ – มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลัส – โบสถ์พระแม่มิวนิค
 • ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse – ชมด้านนอกพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – ผ่านชมจัตุรัสโคนิก
 • ประตูชัย – โรงละครโอเปร่า – BMW WORLD – โอลิมเปียปาร์ค
รหัส 011-2981
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
88,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

20.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

23.45 น.   ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG920 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ไฮเดลเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก

06.15 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญ ของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคาร การเงินและการค้าหุ้น ที่สำคัญของประเทศ

จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด

นำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 90 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้

นำท่านผ่านชม ย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ ชม ประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว

ชม เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก สะพานเก่าอัลเทอร์บรุค เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นำท่านชมรูปปั้นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรูปปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นำท่านเดินเข้าสู่จตุรัสมาร์คพลัทซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปแบบโกธิค

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” (ระยะทาง 229 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรียเป็น เมืองในศตวรรษที่ 10 เรืองอำนาจและเป็นศูนย์กลางของชาวโรมัน เข้าสู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขนุนางชนชั้น สูงสมัยยุค กลางวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม ตลาดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุรัสกลางเมือง,โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-Spital” ที่อยู่ แม่น้า แพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel NH Nuernberg หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) - ปราก – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 216 กม. / 2.7 ชม.) สาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน ตัวอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังจะมีสีสันฉูดฉาดเหมือนสีลูกกวาด ให้บรรยากาศเหมือนเที่ยวชมเมืองตุ๊กตา

นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารมิลโคโลนเนด (Mill Colonnade) อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิค ที่ถูกออกแบมาเพื่อเป็นสถานที่รักการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อผ่อนคลาย โบสถ์แห่งเซนต์มารี มากดาเลเน่ (St Mary Magdalene’s Church)โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกมียอดหอคอยทรงโค้งปลายแหลมโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีจุดให้ท่านชมวิวและถ่ายรูปภาพอยู่หลากหลายมุม

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 128 กม. / 2.30 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพนิยาย สัมผัสกับบรรยากาศ 2 ข้างทาง มีแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบสงบ จึงทำให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” เป็นที่ตั้งของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัว พระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และป้อมปราการ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Prague) ชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของเมืองปราก ในอดีตใช้สัญจรไปมาสำหรับพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองปราก

ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall of Prague) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังคงตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เครื่องแก้วคริสตัลโบฮีเมียน รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci etc.

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel International หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ปราก - เชสกี ครุมลอฟ (สาธารณะรัฐสโลวาเกีย) – จัตุรัสเมืองเก่า – ปราสาทเซสกี้ครุมลอฟ - เวียนนา – บราติสลาวา

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 172 กม. / 2.30 ชม.) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติกแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” เนื่องจากยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างสวยงามเหมือนในอดีต และตัวเมืองมีพื้นที่ไม่กว้างมาก นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ที่มีหอคอยสีชมพูอ่อนหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยายและจัตุรัสเมืองเก่า หรือ Old Town Square เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง ใช้ในการจัดงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเที่ยวชมโบสถ์สไตล์โกธิคที่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัลตาวา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูเป็ดโบฮีเมียน***

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 212 กม. / 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองนี้ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิดอสเตรียในอดีต โดยยังคงร่องรอยของศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุดมวัฒนธรรม จนขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดอีกเมืองของโลก ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงอุปรากร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 80 กม. / 1 ชม.)  เมืองหลวงของ สาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ นำท่านชมเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ โดยติดกับสาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี อีกทั้งเมืองบราราติสลาวา และกรุงเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่คงความน่ารักไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง บริเวณถนนไมเคิล อันเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าหลากสีสันในสไตล์อาร์ตนูโว โดยมีอดีตอาคารรัฐสภา ที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสมุดประจำเมือง

นำท่านเดินทางสู่ Main Square อันเป็นหัวใจของบราติสลาวาที่เต็มไปด้วยความงดงาม และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ทั้งศาลาว่าการเมือง โบสถ์ฟรานซิสกัน และบ้านเรือนของชนชั้นกลางที่ผ่านการบูรณะจนกลับมาสวยสดงดงาม ก็ทำให้รื่นรมย์ยิ่งนัก โดยเฉพาะรูปปั้นบรอนซ์ของนโปเลียน ที่ยืนเท้าเก้าอี้แบบไม่ยอมสวมรองเท้า เป็นการทำขึ้นแบบขำ ๆ เพื่อระลึกถึงครั้งที่นโปเลียนยกทัพมาบุกเมือง บราติสลาวาถึงสองครั้งสองครา และสัญลักษณ์ที่ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จัก ก็คือ รูปปั้นคูมิล Cumil Man at work (Peeping Tom) ผู้ชายยิ้มหวาน…ที่โผล่ศีรษะออกมาจากท่อระบายน้ำทักทายนักท่องเที่ยว

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Crowne Plaza Hotel Bratislava หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - จัตุรัสฮีโร่สแควร์ – อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ – ป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - สะพานเชน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (ระยะทาง 200 กม. / 2.5 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศฮังการี บูดาเปสต์ (BUDAPEST) ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี เป็นเมืองหลวงที่มี ความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับสมญานามว่า บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองทางทิศตะวันตก ของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่ง บูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณ และศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่ง เปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

นำท่าน ชมกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงบูดาเปสต์ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง แบ่งส่วนเมืองเก่า บูดา และเมืองเปสต์ ออกจากกันก่อนที่จะมารวมกันเป็นเมืองบูดาเปสต์  นำท่านถ่ายภาพบริเวณ จัตุรัสฮีโร่สแควร์ (Hero Square) เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion)

นำท่าน ชมป้อมปืนฟิชเชอร์แมนบาสเตียน (Fisherman’s Bastion) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาว สไตล์นีโอโกธิค ที่มีลักษณะคล้ายปราสาทในเทพนิยาย สร้างขึ้นเพื่อใช้  ป้องกันหมู่บ้านของตนเองจากการรุกรานของข้าศึก และเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้ และเนื่องจากป้อมปราการแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบนสุดของ Castle Hill ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอัน งดงามของ อาคารรัฐสภา (Hungary Parliament) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก และใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภายังมี สะพานเชน (Chain Bridge) หรือสะพานโซ่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Daubius Hotel Arena หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (ออสเตรีย) - ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (Parndorf) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 194 กม. / 2.42 ชม.)

อิสระตามอัธยาศัย พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Designer Outlet Parndorf แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ให้ท่านอิสระในการชอปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง   *** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ง***

บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 377 กม. / 5 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี เดินชม หมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีสีสันราวกับเทพนิยาย รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กับแนวชายฝั่งของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งออสเตรีย”

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 72 กม. / 1.30 ชม.) เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garten) สวนสาธารณะที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล สวนนี้มีชื่อเสียงจากการใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลงชื่อดัง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัวอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg) และ ถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายชื่อเหล็กดัดและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านค้า ที่นี่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชม

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูปลาเทราต์***

ที่พัก FourSide Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ซาลซ์บูร์ก – แบร์กเทสการ์เดน (เยอรมนี) – ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี่ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัส – โบสถ์พระแม่มิวนิค – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบร์กเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) ประเทศเยอรมนี (ระยะทางประมาณ 26 กม. / 30 นาที) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม สู่ ทะเลสาบโคนิกซี (Konigssee lake) หรือทะเลสาบกษัตริย์เป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย เพื่อนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (ระยะทางประมาณ 160 กม. / 2 ชม.) เมืองใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย เมืองศูนย์กลางระดับโลกในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน สิ่งพิมพ์ วัฒนธรรม นวัตกรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

นำท่าน ชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา ทุกวัน ตอน 11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับ โบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหนึ่งถนน ช้อปปิ้ง มิวนิค ที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่หลงรักแฟชั่น ตลอดทางเดินของถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม จากแบรนด์ดังมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไปจนถึงแบรนด์ดังของเยอรมันในราคาคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของ

เย็น   บริการอาหารเย็น ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์***

ที่พัก  NH Mucenchen Messe หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ชมด้านนอกพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – ผ่านชมจัตุรัสโคนิก – ประตูชัย - โรงละครโอเปร่า – BMW WORLD – โอลิมเปียปาร์ค - ท่าอากาศยานมิวนิค – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมด้านนอก พระราชวังนิมเฟนบวร์ก (Nymphenburg Palace) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคนำท่านผ่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค จากนั้นนำท่านผ่านชม BMW WORLD โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมเปียปาร์ค

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก

14.25 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG925 (ใช้เวลาบินประมาณ 10ชั่วโมง 40 นาที)

วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.05 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.66 - ก.ย.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 57,888 บาท
 • ก.พ.66 - เม.ย.66
 • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 68,988 บาท
 • เม.ย.66 - มิ.ย.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 13,990 บาท