• ชไตน์อัมไรน์ – น้ำตกไรน์ – แซงต์ กัลเลน – ลูเซิร์น – เบิร์น – สเปียซ – ล่องเรือทะเลสาบทูน – อินเทอลาเก้น        
 • ยอดเขาจุงเฟรา – ยอดเขา HARDER KULM – วาดุซ – อินน์สบรูก – การ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (เยอรมนี) – มิวนิก             
 • ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – ผ่านชมจัตุรัสโคนิก – ประตูชัย – โรงละครโอเปร่า – BMW WORLD
รหัส 011-2989
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
118,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

22.00 .   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ชไตน์อัมไรน์ – น้ำตกไรน์ - แซงต์ กัลเลน - ลูเซิร์น

01.05 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG970 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที)

07.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค (ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN) (60 กิโลเมตร) เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติ ที่ยังคงไว้ซึ่งความงดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ซึ่งอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป

นำท่าน แวะชมความยิ่งใหญ่ และสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแซงต์ กัลเลน (ST. GALLEN) (ระยะทางประมาณ 84 กม./1 ชม.) เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์

แซงต์ กัลเลน (ST. GALLEN) เป็นเมืองเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม เมืองนี้ได้รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 และยังได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town ) อาคารบ้านเรือนเป็นแบบเฉพาะในสไตล์บาร็อค ถ่ายภาพกับมหาวิหารเซนต์ กัลเลน (Stiftskirche St.Gallen Cathedral) เป็นมหาวิหารอารามหลวงทรงหอคอยคู่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ถนน Multergasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ถนน Spisergasse อีกหนึ่งถนนสายช้อปปิ้งที่มีอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคสวยๆ ตลอดทั้งถนน และบริเวณโซนสีแดง “Stadtlounge” (Red Carpet) จุดนั่งเล่นพักผ่อนแบบปูพรมแดง เก๋ ๆ ที่ไม่ควรพลาด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (ระยะทางประมาณ 149 กม./1.30 ชม.) นำท่านถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งลูเซิร์น (Lion Monument) อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจ้างสวิสฯผู้ที่มีความกล้าหาญจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ชมสะพานไม้ชาแปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งมีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับเมืองลูเซิร์น

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Astoria หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ลูเซิร์น – เบิร์น – สเปียซ – ล่องเรือทะเลสาบทูน - อินเทอลาเก้น

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทางประมาณ 110 กม./ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้และยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปีค.ศ. 2010 อีกด้วย

จากนั้น นำท่าน เที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old City of Berne) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปีค.ศ. 1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River) ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (Zytglogge) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1857-1902 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเด่นด้วยโดม ที่มีความสูง 64 เมตร ถ่ายภาพกับเบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมือง สเปียซ (SPIEZ) (ระยะทางประมาณ 39 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศเมืองสเปียซจนได้เวลา

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบทูน ไปจนถึงเมือง ทูน (Thun) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บ้านเรือน ให้ท่านชื่นชมระหว่างทาจนถึงเมืองทูน

นำท่านเดินสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทางประมาณ 18 กม./ 25 นาที) อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ตเป็นต้น หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Metropole หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
อินเทอลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขา HARDER KULM

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (ระยะทางประมาณ 21 กม. / 30 นาที) เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเช้า Eiger Express ยอดเขาจุงเฟรา หรือ จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) เป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปและยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Top of Europe ยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลก อิสระเพลินให้ท่านชื่นชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารบนเขา

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

จากนั้น นำคณะเดินทางลงจากยอดเขา เดินทางกลับไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งจุด..อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด คือ ยอดเขา Harder Kulm ถือเป็นจุดชมวิวที่เมื่อขึ้นไปด้านบน ท่านสามารถมองเห็นเมือง Interlaken ได้ทั่วทั้งเมืองรวมไปถึง 2 ทะเลสาบแสนสวย อย่าง Than Lake กับ Brienz Lake ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ถือเป็นอีก 1 ภาพประทับใจ ที่ท่านไม่มีวันลืม ด้านบนนอกจากจะมีจุดชมวิวที่สวยงามแล้ว ยังมี ร้านอาหาร Harder Kulm Panorama ทีบริการอาหารหลากหลายสไตล์ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 130 ที่นั่ง และสามารถมองเห็นทั้งทะเลสาบ และ ยอดเขาระดับโลก Eiger, Mönch และ Jungfrau แบบพาโนรามา

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Harder Kulm Panorama)

ที่พัก Hotel Metropole หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
อินเทอลาเก้น – วาดุซ - อินน์สบรูก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทางประมาณ 198 กม./ 2.50 ชม.) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) แม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป ผ่านชมปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่สามารถชมวิวเมืองได้แทบทุกทิศทาง เนื่องจากตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันปราสาทวาดุซ ได้เป็นสถานที่สำหรับการพำนักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์จากนั้นเดินทางผ่านชม มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหนึ่งคริสตจักรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย   นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (171 กม. ประมาณ /2.20 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นทีโรลตะวันตก ท่านจะได้เห็นความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมานานกว่า 800 ปี เดินทางถึง เมืองอินน์สบรูก นำท่าน ชมเมือง ที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้ หรือไม้เลื้อยตามประตู บานหน้าต่าง ถ่ายภาพกับหลังคาทองคำ (Goldenes Dachl) หน้ามุขศิลปะโกธิกตอนปลายประดับด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น ซึ่งสมัยจักรพรรดิมักซิมิเลียนที่ 1 ทรงให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับเพื่อชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่าน ชมและเลือกซื้อผลึกแก้วเจียระไนอันเลื่องชื่อของสวารอฟสกี้ อาทิ เครื่องประดับบ้าน ชุดน้ำชา สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ฯลฯ ที่มีให้ท่านได้ซื้อหาไว้เป็นที่ระลึก กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Alp Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
อินน์สบรูก (ออสเตรีย) – การ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (เยอรมนี) – มิวนิก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (63 กม. ประมาณ /1 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพงที่ชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ระยะทาง 89 กม./ 1 ชม.) เมืองใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย เมืองศูนย์กลางระดับโลกในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน สิ่งพิมพ์วัฒนธรรม นวัตกรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน ชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา ทุกวัน ตอน 11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับ โบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Mercure Hotel Muenchen Freising Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – ผ่านชมจัตุรัสโคนิก – ประตูชัย - โรงละครโอเปร่า – BMW WORLD – โอลิมเปียปาร์ค - ท่าอากาศยานมิวนิค - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมด้านนอก พระราชวังนิมเฟนบวร์ก (Nymphenburg Palace) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค

นำท่านผ่านชม เขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค BMW WORLD โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมเปียปาร์ค

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก

14.25 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG925 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที)

วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.05 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 50,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว