• BMW Welt-สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีน่า-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลส์สตัทท์-จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์
 • ลินซ์-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-เมืองเชสกี ครุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทกรุงปราก
 • กรุงปราก-เมืองบราติสลาวา-ปราสาท-บูดาเปสต์-บูดาเปสต์-เอสซ์เตอร์กอม-มหาวิหารเอสซ์เตอร์กอม
 • พาร์นด็อฟเอาท์เลท-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-พระราชวังโฮฟบวร์ก
รหัส 036-2579
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
105,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
มิวนิค - BMW Welt - สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีน่า

01.15 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385 (01.15-04.45) / EK49 (08.50-13.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.35 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

13.15 น.   เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเข้าชม BMW Welt หรือ BMW World โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่บนพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของยุคสมัยใหม่และก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ภายในประกอบไปด้วยโซนจัดแสดงนิทรรศการ โซนจัดแสดงยนตรกรรม BMW รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ โซนจัดแสดงประวัติของ BMW Group ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

นำท่านชมสนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) (หมายเหตุ ในกรณีมีการแข่งขันหรือไม่ สามารถเข้าชมภายในหรือภายนอกสนามได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) มีชื่อเล่นว่าเรือยาง สนามเหย้าของสโมสรทีมฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิก สโมสรชั้นนำของโลก หนึ่งในสนามฟุตบอลสมัยใหม่ ที่สวยงามที่สุดในโลกให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของทีมบาเยินมิวนิค

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hofbrauhaus Munich  

พักที่ NH Collection Munchen Bavaria, Munich หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3
มิวนิค - ซาลซ์บวร์ก - สวนมิราเบล - ฮัลส์สตัทท์ - จุดชมวิวฮัลส์สตัทท์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย ซาลซ์บวร์กได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผู้คนไปเยือนเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือจนร่ำรวย และเมืองนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ที่สร้างอยู่บนเนินเขา

นำท่านเข้าชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สถานที่แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดใน ซาลซ์บวร์ก โดยแต่เดิมนั้นถูกสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี โดยมีน้ำพุเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบาโรกที่สวยงาม ที่ได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมความงามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที่สำคัญ สวนมิราเบล  ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกัดที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้อมทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน้ำใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้อมสะท้อนภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์

นำท่านชมวิวเมืองฮัลล์สตัทท์มุมสูงด้วยการ นั่งรถแทรมขึ้นสู่ยอดเขาฮัลล์สตัทท์ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เคเบิลคาร์ Salzberg จะพาคุณขึ้นไปยังหุบเขา Hallstatt อย่างสะดวกสบาย ลิฟต์และเส้นทางแบบพาโนรามา ให้ทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ทะเลสาบ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาเทราต์

พักที่ Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (หมู่บ้านเล็กริมทะเลสาบ)

วันที่ 4
ลินซ์ - เมืองเชสกี ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ (Linz) เมืองหลวงของ Upper Austria และเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศหลังจากที่กรุงเวียนนาและเมือง Graz ตั้งอยู่ในทำเลที่น่าสนใจทั้งสองฝั่งของแม่น้ำดานูบซึ่งแผ่กว้างออกไปจากที่นี่หลังจากที่เกิดจากเส้นทางแคบ ๆ ผ่านทางด้านนอกของป่า Bohemian ไปยัง Linz อ่าง เมืองนี้เป็นที่รู้จักของคริสตจักรพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรวมถึงนักประพันธ์ Adalbert Stifter นักแต่งเพลง Wolfgang Mozart และ Anton Bruckner และนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง Johannes Kepler หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของออสเตรียตำแหน่งบนแม่น้ำดานูบทำให้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมแม่น้ำหรือการสำรวจพื้นที่รอบ ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

นำท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา ซึ่งท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองครุมลอฟ นำท่านเดินชมเมืองที่มีความงดงามเต็มไปด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมของ ศตวรรษที่15 ผ่านชมย่านเมืองเก่าคลาสสิก SENETE SQUARE โบสถ์เก่ากลางเมือง ตลอดจนย่านการค้า อาคารบ้านเรือนบรรยากาศแสนคลาสสิก ให้ท่านได้เดินชมร้านค้าเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า)

วันที่ 5
เมืองเชสกี ครุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทกรุงปราก

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงสาธารณรัฐเชก มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ์ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่งดงามและเก่าแก่ให้ท่านอิสระถนนคนเดินที่เชื่อมระหว่าง Old Town Square และจัตุรัส Wenceslas ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถนนคนเดินที่กว้างขวางนี้ เป็นศูนย์การช้อปปิ้งของกรุงปราก ตลอดสองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าสมัยใหม่มากมาย สลับไปด้วยบาร์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ภายในอาคารสไตส์อาร์ตนูโวซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน นำท่านสู่จัตุรัสเมืองเก่า(Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์และบาโรก อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส (Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู่กับการฉ้อราษฎร์ในคริสตจักรและเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก นำชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจกเป็นต้น

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค นำชมความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1334 และได้มีการปรับปรุงและต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1929 เนื่องจากการใช้เวลาในการสร้างนาน ทำให้ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาโรก จากนั้นเดินทางสู่สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridges) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Hilton old town Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า)

วันที่ 6
กรุงปราก - เมืองบราติสลาวา - ปราสาท - บูดาเปสต์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัก เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์โรงละคร หอศิลป์และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษา นำแวะถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทแห่งบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์และบาโรก จากนั้นพาคณะเดินชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเมืองใหม่ หรือเปสต์ที่มีความหรูหราทันสมัย

นำท่านชมจัตุรัสวีรบุรุษ หรือ ฮีโร่สแควร์ (Heroes Square) รูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า เพื่อฉลองในชัยชนะของชาวแมกยาร์ที่ร่วมกันสร้างเมืองขึ้นมา นำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากป้อมชาวประมง หรือ ฟิชเชอร์แมนแพชชั่น (Fisherman Bastion) ซึ่งเป็นป้อมค่ายและจุดชมวิวที่งดงามของตัวเมือง ให้ได้เก็บภาพสวย ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แมทเทียส (Matthius Church) อดีตเคยใช้เป็นมัสยิดของชาวเติร์ก และพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Radisson Blu Béke Budapest หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 7
บูดาเปสต์ - เอสซ์เตอร์กอม - มหาวิหารเอสซ์เตอร์กอม - พาร์นด็อฟเอาท์เลท - เวียนนา

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเอสซ์เตอร์กอม (Esztergom) เมืองทางตอนเหนือของประเทศฮังการี ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนสโลวาเกียบริเวณโค้งของแม่น้ำดานูบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดของกษัตริย์องค์แรกของฮังการี คือ นักบุญสตีเฟน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ ในช่วงศตวรรษที่ 11 จนถึงกลางศตวรรษที่ 13 ก่อนจะย้ายไปยังกรุงบูดา จนเป็นกรุงบูดาเปส ในปัจจุบัน เดินทางถึง เมืองเอสเตอร์กอม เข้าชมมหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรือที่คนในประเทศรู้จักกันในนาม มหาวิหารเซนต์อดัลเบิร์ต เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮังการี ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฮังการีวาติกัน ที่มีความสูงถึง 70 เมตร และมีความกว้าง 40 เมตร ถือเป็นโบสถ์คาทอลิก ที่ใหญ่ที่สุดในฮังการีที่ท่านสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ภายในมหาวิหารมีแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก(ขนาด 13.5 × 6.6 เมตร) ชมภาพวาดขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่เหนือแท่นบูชาหลัก ของโบสถ์ซึ่งเป็นการจำลองการขึ้นสวรรค์ของ Titian อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหารที่มีความงดงาม

กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้งพาร์นด็อฟเอาท์เลท (Designer Outlet Parndorf) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรียและสโลวัค ที่มีร้านค้ามากกว่า120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจให้ท่านอิสระในการชอปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย มนต์เสน่ห์ของเวียนนาที่ดึงดูดให้หลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสุดคลาสสิกของตึกอาคารโทนสีขาวนวนงดงามแบบดั้งเดิม รูปปั้นบุคคลสำคัญ รถม้า โรงละครโอเปร่า เป็นเมืองที่น่าหลงใหล อิสระให้ท่านช้อปปิ้งชมร้านค้า หรือนั่งทานกาแฟหอมกรุ่นและขนมเค้กต้นตำหรับ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน

พักที่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 8
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังโฮฟบวร์ก - (สนามบินเวียนนา) - กรุงเทพ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา

นำท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก (Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระถนนสายช้อปปิ้งกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่ถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

22.40 น.   ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา กลับกรุงเทพฯ โดยเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK126 (22.40 – 06.15) / EK372 (09.40-18.55) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 9
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

18.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 8. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
 9. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 10. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 11. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 12. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 5. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ