• เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราก- สะพานชาลส์- หอนาฬิกาดาราศาสตร์- จัตุรัสเมืองเก่า
 • เชสกี ครุมลอฟ- จัตุรัสเมืองเก่า- พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
 • ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ย่านเมืองเก่า – โบสถ์แม่พระมิวนิก จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
รหัส 011-2982
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
64,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี

05.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

09.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) (เวลาประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

12.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิ่น) นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)

14.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY123 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาที)

19.00 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เพื่อความสดชื่นในวันถัดไป

ที่พัก Tulip Inn Munchen Messe หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
มิวนิก – เมืองคาร์โลวี วารี (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราก

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 198 กม. ประมาณ 4 ชม.) สาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน ตัวอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังจะมีสีสันฉูดฉาดเหมือนสีลูกกวาด ให้บรรยากาศเหมือนเที่ยวชมเมืองตุ๊กตา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารมิลโคโลนเนด (Mill Colonnade) อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิค ที่ถูกออกแบมาเพื่อเป็นสถานที่รักการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อผ่อนคลาย โบสถ์แห่งเซนต์มารี มากดาเลเน่ (St Mary Magdalene’s Church)โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกมียอดหอคอยทรงโค้งปลายแหลมโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีจุดให้ท่านชมวิวและถ่ายรูปภาพอยู่หลากหลายมุม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กม. ประมาณ 2.30ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์ของโบฮีเมีย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์แบบโบฮีเมียนและเทพนิยาย สัมผัสกับบรรยากาศ 2 ข้างทาง มีแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงาม และเงียบสงบ จึงทำให้ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” เป็นที่ตั้งของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยตัว พระราชวัง มหาวิหารเซนต์วิตุส และป้อมปราการ

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Duo หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ปราก - สะพานชาลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - จัตุรัสเมืองเก่า - เชสกี ครุมลอฟ - จัตุรัสเมืองเก่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Prague) ชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) เป็นสะพานที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของเมืองปราก ในอดีตใช้สัญจรไปมาสำหรับพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองปราก ชม จตุรัสเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall of Prague) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังคงตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก เครื่องแก้วคริสตัลโบฮีเมียน รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Hermes, Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci etc.

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 172 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติกแห่งสาธารณรัฐเช็ก ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” เนื่องจากยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างสวยงามเหมือนในอดีต และตัวเมืองมีพื้นที่ไม่กว้างมาก นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ที่มีหอคอยสีชมพูอ่อนหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยายและจัตุรัสเมืองเก่า หรือ Old Town Square เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง ใช้ในการจัดงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเที่ยวชมโบสถ์สไตล์โกธิคที่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัลตาวา

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดโบฮีเมียน

ที่พัก Hotel Old Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 212 กม.ประมาณ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เมืองนี้ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิดอสเตรียในอดีต โดยยังคงร่องรอยของศิลปะ ดนตรีคลาสสิก สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุดมวัฒนธรรม จนขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดอีกเมืองของโลก ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ring Strasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารที่สำคัญต่างๆ เช่น รัฐสภา ศาลาว่าการเมือง มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงอุปรากร

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน เข้า ชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก ชมความงดงามภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ชมภายใพระราชวัง มีห้องต่างๆ มากถึง 1,400 ห้อง (แต่ให้ชมได้ประมาณ 20 ห้อง) ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างดีอีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (Parndorf) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 56 กม. ประมาณ 1 ชม.)

อิสระตามอัธยาศัย พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Designer Outlet Parndorf แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆจากทุกมุมโลก ให้เลือกมากมายอย่างจุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา

******* อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ง *******

ที่พัก Ibis Vienna Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล - ย่านเมืองเก่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 288 กม. ประมาณ 4 ชม.) มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปี เดินชม หมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีสีสันราวกับเทพนิยาย รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ติดอยู่กับแนวชายฝั่งของ Hallstättersee ชาวออสเตรียนให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็น “ไข่มุกแห่งออสเตรีย”

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษเมนูปลาเทราต์ อาหารขึ้นชื่อแห่เมืองฮัลล์สตัทท์

บ่าย   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 72 กม. ประมาณ 1.30 ชม.) เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยศิลปะสไตล์บารอก ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garten) สวนสาธารณะที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล สวนนี้มีชื่อเสียงจากการใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลงชื่อดัง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัวอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่า (Altstadt Salzburg) และ ถนนช้อปปิ้งเกรไทเด้ (Getreidestraße) ถนนช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงาม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายชื่อเหล็กดัดและขอบหน้าต่างของแต่ละร้านค้า ที่นี่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนม คาเฟ่ ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชม

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิว

ที่พัก Austria Trend Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
มิวนิก - โบสถ์แม่พระมิวนิก - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ท่าอากาศยานมิวนิก - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ระยะทาง 144 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย เมืองศูนย์กลางระดับโลกในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน สิ่งพิมพ์ วัฒนธรรม นวัตกรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเที่ยว

นำท่าน ชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา ทุกวัน ตอน 11 โมงเช้า และจะเพิ่มรอบในช่วงหน้าร้อน ตอน 5 โมงเย็นโดยตุ๊กตาจะมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเรื่องราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับ โบสถ์แม่พระมิวนิก (Frauenkirche) เป็นโบสถ์คริสต์ระดับอาสนวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้าเขียว 2 โดม ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 99 เมตร ใกล้กันมี โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาทอลิค

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูขาหมูเยอรมัน

บ่าย   อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนคนเดิน Maximilian Strasse เป็นอีกหนึ่งถนน ช้อปปิ้ง มิวนิค ที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่หลงรักแฟชั่น ตลอดทางเดินของถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม จากแบรนด์ดังมากมาย ตั้งแต่แบรนด์ไฮเอนด์อย่าง Cartier, Montblanc, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci ไปจนถึงแบรนด์ดังของเยอรมันในราคาคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของ

******* อิสระอาหาเย็นเพื่อให้ท่านสะดวกต่อการช้อปปิ้ง *******      

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก

22.15 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY124 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที)

วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย (รอแวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

08.50 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR (WY) เที่ยวบินที่ WY815 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที)

18.00 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว