• เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – สวนประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 • ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมา – พระราชวังเก่า น้ำตกตาดกวงสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง
 • วังเวียง – ขึ้นบอลลูนชมวิว (ไม่รวมในทัวร์) – ขับรถ ATV – บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – Blue bridge – ถ้ำนางฟ้า – ล่องห่วงยางลอดถ้ำนอน – ถนนโรตี
 • วังเวียง – ขึ้นทางด่วน – เวียงจันทน์ – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน – ดิวตี้ฟรีลาว
รหัส 024-9302
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
อุดรธานี – เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - นั่งรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง – ตลาดมืด

06.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน Thai Smile เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07.00 น.   เหินฟ้าสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 002 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) / หรือสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 300 เวลา 06.00 – 07.05 น.

08.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ 1 จ.หนองคาย และมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง ถ่ายภาพเก็บความประทับใจไปกับพระธาตุสีทองอร่ามงามตาอันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของลาว มีระเบียงสูงใหญ่โอบล้อมองค์พระธาตุลักษณะคล้ายป้อมปราการ และชม อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง และนำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) **เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ**

บ่าย   นำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ “หลวงพระบาง ขบวนที่ C84”

15.00 น.   นำท่านสัมผัสความเร็วของรถไฟความเร็วสูงเมืองลาว ขบวนที่ C84 มุ่งตรงจาก เวียงจันทน์ สู่เมือง หลวงพระบาง โดยเป็นระบบรางขนาด 1.435 เมตร มี 8 สถานีหลักวิ่งผ่านอุโมงค์ 18 แห่งและสะพาน 74 แห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 238,000 ล้านบาท) สามารถเชื่อมต่อระบบรถไฟจีน รถไฟนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง 220กม./ชม. กันเลยทีเดียว ระหว่างเดินทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามในเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าท่านเดินทางโดยรถจะใช้เวลาเดินทางกว่า 10 ชั่วโมง

17.00 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

พาท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดิน ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก Sanakeo Boutique Hotel (4*) / MUANGTHONG BOUTIQUE HOTEL

วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมา - พระราชวังเก่า น้ำตกตาดกวงสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง

05.30 น.   ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

พาท่านเข้าชม วัดใหม่สุวรรณภูมา เป็น 1 ในสำคัญของเมืองหลวงพระบางและเยี่ยมชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

เดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)สมควรกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปวังเวียง

18.20 น.   นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83

19.20 น.   เดินทางถึงเมืองวังเวียง ซึ่งเป้นเมืองที่ได้รับสมญา “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

พักที่ LISHA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า4* (วังเวียง)

วันที่ 3
วังเวียง - ขึ้นบอลลูนชมวิว (ไม่รวมในทัวร์) - ขับรถ ATV - บลูลากูน - ถ้ำปูคำ – Blue bridge - ถ้ำนางฟ้า – ล่องห่วงยางลอดถ้ำนอน – ถนนโรตี

05.00 น.   ให้ท่านได้เลือกซื้อแพคเกจ ขึ้นบอลลูนชม ท่านสามารถชมวิวเมืองวังเวียงได้แบบ 360 องศา (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)         

นำท่านเข้าชม บลูลากูน (Blue Lagoon) พร้อมความสนุกสุดมันส์ไปกับการขับ รถบั๊คกี้ ATV ชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เมื่อเดินทางถึงบลูลากูนให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาหินปูนสีเขียวมรกต  จากนั้นพ่าท่านขึ้น ไหว้องค์พระนอนภายในถ้ำปูคำ ระยะทางเพียง 250 เมตรเท่านั้น และเดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ส่วนต่างๆ ภายในถ้ำที่มาแล้วต้องไม่พลาด อาทิ Devil Stone , Pamukkale , Blade Stone , Water drop wall เป็นต้น

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)

เดินทางถึงสถานีวังเวียง และพาท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำที่ประดับไฟหลากสีสร้างบรรยากาศน่าหลงใหลให้กับผู้มาเยือน และพักถ่ายรูปที่จุดชมวิวสะพาน Blue bridge และสนุกกับกิจกรรม ล่องห่วงยางลอดถ้ำนอน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (9)

ให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองเล็กๆ ชิมขนมโรตีหลากรสให้ได้อร่อยกัน แผ่นเดียวไม่เคยพอ

พักที่ LISHA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า4* (วังเวียง)

วันที่ 4
วังเวียง - ขึ้นทางด่วน – เวียงจันทน์ – ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน - ดิวตี้ฟรีลาว ด่านหนองคาย – อุดรธานี

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เวียงจันทน์ โดยผ่าน ทางด่วนสายแรกของประเทศลาว ระหว่างเดินทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเมืองสุดสายหมอกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว อย่างวังเวียงเป็นการอำลาก่อนเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเดิมทีก่อนที่จะมีทางด่วนสายนี้หากท่านต้องการจะเดินทางไปยังเวียงจันทน์จะใช้เวลาเดินทางโดยรถถึง 4 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11)

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายที่ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง ที่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีลาว

17.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานีระหว่างทางหากมีเวลาแวะซื้อของฝาก ณ วีทีแหนมเนือง

19.45 น.   เหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 009 หรือ นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 311 เวลา 20.35 น. – 21.35 น.

20.45 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสมายล์ / สายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่าที่พัก ที่ระบุในรายการ 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูง
 • ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 11 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 800 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ       

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 45,700 บาท
 • ม.ค.66 - มี.ค.66
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,900 บาท