• เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน
 • เกาะรอกลอย อ่าวลิง เกาะผึ้ง เกาะราวี
 • เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง ตลาดกิมหยง
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
รหัส 024-0995
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินหาดใหญ่- ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายล์     เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น.                  เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259                    (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง)

08.30 น.                  คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทาง

โดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

ระหว่างทางบริการอาหารกล่อง (1)

10.30 น.                  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น.                  นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป)

มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.                  คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.                  นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.                  คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว

พร้อมบริการอาหาร       กลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน     รับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

  ที่พัก..หาดบันดาหยา..Bundhaya Resort ระดับ 4 ดาว  

กรณีเปลี่ยนพักห้อง Deluxe Room Pool View จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน

19.30 น.                  รับประทาน อาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด     ด้วยเมนูซีฟู้ดทะเผา กุ้ง หอย ปู ปลา หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ …สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-เกาะรอกลอย-อ่าวลิง-เกาะผึ้ง-เกาะราวี-เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง

08.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.                  คณะเตรียมพร้อมสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนำท่านเดินทางด้วย (เรือหางยาวส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป) เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อิสระให้ท่านถ่ายกับประติมากรรมทางธรรมชาติ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะรอกลอย เกาะที่ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวละเอียดและสวยงามที่สุดเกาะหนึ่งใน..เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ่ายรูป หรือเดินขึ้นเขา..ชมวิวเป็นอย่างมาก

สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง สู่ อ่าวลิง..ให้ท่านได้ทดลองวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ก่อนนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ที่มีปะการังหลากพันธุ์และเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา

12.00 น.                  คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้ (บริเวณนี้เป็นที่ทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำ และจำหน่ายอาหาร)

บ่าย                        นำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำ

ดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทีสมบูรณ์ด้วยปะการังนา ๆ ชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติ เมื่อคลื่นซัดสาดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงาม

นำท่านสู่จุด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่นี้ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี และบรรดาเหล่าปลาการ์ตูนหลากพันธุ์สีสันสวยงาม

18.30 น.                  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลัง  อาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น.                  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหาร

ของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น.                  คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัด

สตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.                  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อน

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย                        นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึง    สนามบินหาดใหญ่

17.10 น.                  เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 266

18.20 น.                  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 1. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 3. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ    ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

10.เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

ช่วงเดินทาง
15/10/2022 17/10/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
12,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
เดินทาง 15/10/2022 17/10/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/10/2022 24/10/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  12,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
  เดินทาง 22/10/2022 24/10/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/10/2022 27/10/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   11,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
   เดินทาง 25/10/2022 27/10/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    29/10/2022 31/10/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    12,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
    เดินทาง 29/10/2022 31/10/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/11/2022 07/11/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     12,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
     เดินทาง 05/11/2022 07/11/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08/11/2022 10/11/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      11,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
      เดินทาง 08/11/2022 10/11/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/11/2022 14/11/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
       เดินทาง 12/11/2022 14/11/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/11/2022 21/11/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        12,490 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์ เมืองไทย
        เดินทาง 19/11/2022 21/11/2022
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ