• เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ – อ่าวแม่หม้าย-เกาะอาดัง-เกาะรอก-เกาะตาลัง
ทัวร์หลีเป๊ะ
รหัส 024-1330
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
10,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายด์ เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น. เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง)

08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทาง

โดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

ระหว่างทางบริการอาหารกล่อง (มื้อที่1)

10.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น. นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอัน

อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น. นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.  คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว

พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดบันดาหยา..Bundhaya Resort พักห้อง Deluxe Room ระดับ 4 ดาว  

19.30 น. รับประทาน อาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด ด้วยเมนูซีฟู้ดทะเผา กุ้ง หอย ปู ปลา หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ …สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ- อ่าวแม่หม้าย-เกาะอาดัง-เกาะรอก-เกาะตาลัง-ถนนคนเดิน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น. นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อออกดำน้ำจุดแรก ณ อ่าวแม่หม้าย ของ เกาะอาดัง ชมแนวปะการังแข็งที่มีความยาวหลายร้อยเมตร และยังเป็นเขตที่มีปลาสวยงามนานาชนิดอาศัยอยู่ สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ของอ่าวแม่หม้าย

ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังแหลมสน อิสระกับการเล่นน้ำทะเล ก่อนนำท่านเดินทางไปยัง เกาะกระ ชมความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ ทำให้น้ำทะเลเปล่งสีเขียวสวยสด รอบๆเกาะเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นและปลาทะเลสวยงามอาศัยหลากหลายชนิด เล่นน้ำตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก บนเกาะ

14.00 น.  นำท่านเดินทางไปยัง เกาะตาลัง เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำค่อนข้างลึกแต่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วงสมบูรณ์มาก ชมความสวยงามของกองหินใต้น้ำรูปทรงแปลกตาที่มีปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทุกซอกทุกมุม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลัง  อาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อน เตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น.  คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อนนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึง    สนามบินหาดใหญ่

17.10 น. เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 266

18.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 1. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 3. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

10.เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

ช่วงเดินทาง
01/07/2022 03/07/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/07/2022 06/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
  เดินทาง 04/07/2022 06/07/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/07/2022 15/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   12,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
   เดินทาง 13/07/2022 15/07/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/07/2022 18/07/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    11,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
    เดินทาง 16/07/2022 18/07/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/07/2022 24/07/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     11,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
     เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/07/2022 27/07/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      10,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
      เดินทาง 25/07/2022 27/07/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06/08/2022 08/08/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       11,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
       เดินทาง 06/08/2022 08/08/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/08/2022 14/08/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        12,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
        เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         15/08/2022 17/08/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         10,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
         เดินทาง 15/08/2022 17/08/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/08/2022 21/08/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          11,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
          เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/08/2022 28/08/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           11,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
           เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/09/2022 04/09/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            11,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
            เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09/09/2022 11/09/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             11,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
             เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/09/2022 18/09/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              11,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
              เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23/09/2022 25/09/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               11,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
               เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                01/10/2022 03/10/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                11,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
                เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • ส.ค.65 - ต.ค.65
                 • 8 วัน 5 คืน
                 เริ่มต้น 35,988 บาท
                 • พ.ค.65 - ก.ย.65
                 • 7 วัน 4 คืน
                 เริ่มต้น 59,999 บาท
                 • Thai Smile Airways (WE)
                 • พ.ค.65 - ธ.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 เริ่มต้น 11,999 บาท