• เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล
 • พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน
 • สะพานซูตองเป้ – กะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลางจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ้ – ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวลุกข้าวหลาม – หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย
 • ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดบ้านเด่น – วัดพระธาตุดอยคำ
ทัวร์เชียงใหม่
รหัส 024-0992
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย - สะพานซูตองเป้ – กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง (แจกหน้ากากและเจลล้างมือ)

07.25 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102 (บริการตอนเครื่องลง)

08.45 น. : นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางปาย – แม่มาลัย – แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอิริยาบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2) อ.ปาย

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร เชื่อมระหว่างภูสมะและบ้านกุงไม้สัก “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่าอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ ข้ามผ่านทุ่งนา และลำน้ำแม่สะงา

16.00 น. : นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า” เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา และมีลำห้วยไหลผ่าน

18.00 น. : นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (3)

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ ที่เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะชาติพันธุ์ และเดินเล่น ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่าน Check in เข้าที่พัก ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่าได้มาตรฐาน SHA

วันที่ 2
ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ้ - ถ้ำน้ำลอด – จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย

04.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี…สวยงาม อิสระบันทึกภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำคณะเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารชาสา รักไทย ให้ท่านถ่ายรูปสวย ๆ กับเสน่ห์แห่งขุนเขาและไร่ชา @ลีไวน์รักษ์ไทย

หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ ทิวทัศน์สุดอลังการที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กที่ตรึงนักท่องเที่ยวที่มาเห็นให้ตะลึงในความงาม จนได้รับการกล่าวขานว่า “ก๋วยเตี๋ยวหลักร้อย วิวหลักล้าน”

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านแก้วโมรา (5)

บ่าย : เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม อาทิ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างการเดินทางแวะ จุดชมวิวลุกข้าวหลาม ทิวเขาสลับซับซ้อน และเลือกหาสินค้าพื้นบ้านราคาถูกจากชาวบ้าน ทั้งถั่วลายเสือ อโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวดอย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6) หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตรฐาน SHA

วันที่ 3
ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ

05.45 น. : โปรแกรมตื่น  เช้า เพื่อนั่งรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ  จุดชมวิวหยุนไหล หลังชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

08.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร จากนั้นแวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนชมจันทร์ (8)

บ่าย : นำชม วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตาอลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

16.00 น. : นำคณะเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ เพื่อสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และขอพรกับหลวงพ่อทันใจด้วยดอกมะลิธรรมเนียมเฉพาะถิ่นของวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้

18.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

21.15 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.35 น. : คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.

– ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง

– ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

– ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ

– ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

– ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ

 – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 500 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท(เฉพาะจอยทัวร์)

เงื่อนไขการจอง           – มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดย    จะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ                    โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ                         ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                   

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

ช่วงเดินทาง
03/06/2022 05/06/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
11,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
*** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
*** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/06/2022 08/06/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
  เดินทาง 06/06/2022 08/06/2022
  *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
  *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/06/2022 12/06/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   11,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
   เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
   *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
   *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/06/2022 16/06/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
    เดินทาง 14/06/2022 16/06/2022
    *** ราคา 6-7 ท่าน 10,990 ***
    *** ราคา 4–5 ท่าน 11,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/06/2022 26/06/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     11,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
     เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
     *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
     *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/07/2022 03/07/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      11,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
      เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
      *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
      *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/07/2022 10/07/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       11,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
       เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
       *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
       *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/07/2022 13/07/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
        เดินทาง 11/07/2022 13/07/2022
        *** ราคา 6-7 ท่าน 10,990 ***
        *** ราคา 4–5 ท่าน 11,900 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         15/07/2022 17/07/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         11,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
         เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
         *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
         *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18/07/2022 20/07/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          10,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
          เดินทาง 18/07/2022 20/07/2022
          *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
          *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           22/07/2022 24/07/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           11,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
           เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
           *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
           *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29/07/2022 31/07/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            11,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
            เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
            *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
            *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05/08/2022 07/08/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             11,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
             เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
             *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
             *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              12/08/2022 14/08/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              11,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
              เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
              *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
              *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               15/08/2022 17/08/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               10,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
               เดินทาง 15/08/2022 17/08/2022
               *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
               *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                19/08/2022 21/08/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                11,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
                *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 26/08/2022 28/08/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 11,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                 เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
                 *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                 *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  29/08/2022 31/08/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  10,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                  เดินทาง 29/08/2022 31/08/2022
                  *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                  *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   02/09/2022 04/09/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   10,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                   เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
                   *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                   *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    05/09/2022 07/09/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                    เดินทาง 05/09/2022 07/09/2022
                    *** ราคา 6-7 ท่าน 10,990 ***
                    *** ราคา 4–5 ท่าน 11,900 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     09/09/2022 11/09/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     10,990 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                     เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
                     *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                     *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      16/09/2022 18/09/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      10,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                      เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                      *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                      *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       19/09/2022 21/09/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       9,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                       เดินทาง 19/09/2022 21/09/2022
                       *** ราคา 6-7 ท่าน 10,990 ***
                       *** ราคา 4–5 ท่าน 11,900 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        23/09/2022 25/09/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        10,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                        เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
                        *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                        *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         01/10/2022 03/10/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Smile Airways (WE)
                         จำนวน
                         ราคา
                         11,900 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                         เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
                         *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                         *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          04/10/2022 06/10/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Smile Airways (WE)
                          จำนวน
                          ราคา
                          10,990 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                          เดินทาง 04/10/2022 06/10/2022
                          *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                          *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           07/10/2022 09/10/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Smile Airways (WE)
                           จำนวน
                           ราคา
                           11,900 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                           เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
                           *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                           *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            15/10/2022 17/10/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Smile Airways (WE)
                            จำนวน
                            ราคา
                            11,900 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                            เดินทาง 15/10/2022 17/10/2022
                            *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                            *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             18/10/2022 19/10/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Smile Airways (WE)
                             จำนวน
                             ราคา
                             10,990 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                             เดินทาง 18/10/2022 19/10/2022
                             *** ราคา 6-7 ท่าน 11,900 ***
                             *** ราคา 4–5 ท่าน 12,900 ***
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              22/10/2022 24/10/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Smile Airways (WE)
                              จำนวน
                              ราคา
                              11,900 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน GREEN SEASON ฟ้าหม่นๆ กับถนนสีเขียว
                              เดินทาง 22/10/2022 24/10/2022
                              *** ราคา 6-7 ท่าน 12,900 ***
                              *** ราคา 4–5 ท่าน 13,900 ***
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600.-บาท (เด็ก 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ