• เที่ยวชมกรุงมัสกัต เมืองหลวงของโอมาน
 • เมืองนิซวา เมืองหลวงเก่าของโอมาน บรรยากาศอาหรับโบราณ
 • ผจญภัยไปในโอเอซีสกลางหุบเขา  และทะเลทรายกว้างไกลสุดสายตา
รหัส 035-2734
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกรุงมัสกัต – โรงละครโอเปร่า – ตลาดมูตรา

06.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์  U สายการบินโอมาน แอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

09.10 น.   ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน บินตรงโดยเที่ยวบินที่ WY818 (Oman Air) ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที

12.05 น.   ถึง สนามบินนานาชาติกรุงมัสกัต (Muscat International Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่โรงละครโอเปร่าแห่งชาติ (Royal Opera House) ตั้งอยู่บริเวรถนนแห่งศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมของโอมาน สร้างโดยคำสั่งของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริ่มสร้างในปี 2007 และสร้างเสร็จในปี 2011 The Royal Opera House Muscat มีความจุสูงสุด 1,100 ที่นั่ง ประกอบด้วยโรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวนที่สวยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี

นำท่านเข้าชมพระราชวังอัล อาลาม พาเลซ (Al Alam Palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็นป้อมโบราณของโปรตุเกส คือป้อมมิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16

จากนั้นนำท่านชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และตั้งอยู่ที่ท่าเรือเมือง Old Muscat ในตอนเหนือของประเทศโอมาน ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางด้านตะวันออกของท่าเรือขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางฝั่งตะวันตก เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจากทางทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดมูตรา (Muttrah Souq) เป็นหนึ่งในตลาดอาหรับที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือใจกลางเมืองเก่า (Old Muscat) สถาปัตยกรรมตัวตลาดเป็นแบบอาหรับร่วมสมัย มุงหลังคาไม้และติดหน้าต่างกระจกสีสันสดใส ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าของโบราณ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเทศ รวมถึงร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ ใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการซื้อขายแบบดั้งเดิมของโอมานต้องห้ามพลาดมาเดินช้อปเดิมชมและลองชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่ ตลาดมูตราเปิดบริการทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ 08.00 – 13.00 น. และเวลา 17.00 – 21.00 น. แต่ในวันศุกร์จะเปิดแค่ช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น.

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก Royal Tulip Hotel Muscat หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว       

วันที่ 2
กรุงมัสกัต – หุบเขาวาดิ บานิ คาลิค – ทะเลทรายวาฮิบา – กรุงมัสกัต

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่งดงามที่สุดในโอมาน หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด (Wadi Bani Khalid) ระยะทาง 230 กม.  เดินทางผ่านเทือกเขาฮาจาร์ (Hajar) และเพลิดเพลินไปกับการชมสระน้ำและโขดหินในหุบเขาวาดิบานิคาลิด คือโอเอซิสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสวยน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ และสระน้ำขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติมากมาย จนออกมาเป็นภาพอันสวยงามและน่าประทับใจ (สำหรับผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำในสระน้ำ ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่ชุดบิกินี หือชุดว่ายน้ำที่โชว์เรือนร่าง เนื่องจากเป็นสระสาธารณะ)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก (Picnic) ในโอเอซีส

บ่าย   นำท่านตะลุยเนินทรายด้วยรถ 4WD ที่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) (ใช้เวลาบนรถ 4WD 1.30 ชั่วโมง นั่งรถคันละ 4 ท่าน)  ซึ่งคุณจะได้รับความรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ก่อนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านมูไดริบ (Mudairib) เพื่อชมวิถชีวิตของชาวทะเลทราย จากนั้นให้ท่านได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการนั่งรถตะลุยเนินทรายที่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Sands) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายในอาหรับ ด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวอาหรับ จบทริปการเดินทางที่แสนประทับใจนี้ด้วยบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยมีฉากเป็นทะเลทราย ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต ระยะทาง 198 กม.

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก Royal Tulip Hotel Muscat หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ล่องเรือชมโลมา – นิซวา – ป้อมปราการโบราณ - หมู่บ้าน Birkat Al Mauz

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านล่องเรือชมปลาโลมา ณ Marina Bandar al Rawdha ใช้เวลาบนเรือ 2 ชั่วโมง คุณจะเพลิดเพลินไปกับวิวชายฝั่งอันสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยังจุดชมปลาโลมา ปลาโลมาแหวกว่างลากผ่านเกลียวคลื่นกระโดดน้ำเล่น นับเป็นภาพที่หาดูได้ยากเป็นอย่างมาก การชมปลาโลมาของเรานี้ เราจะพยายามรบกวนถิ่นอาศัยของปลาโลมาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปลาโลมารู้สึกปลอดภัยและยังคงอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิมอย่างสันติสุขต่อไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางฝูงปลาโลมาและทิวทัศน์อันสงบนิ่งของเช้านี้ที่คุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) ระยะทาง160 กม.เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโอมานในศตวรรษที่ 6 และ 7 ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเมืองนิซวาเป็นหนึ่งในเมืองแรกๆ ที่ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เป็นระยะเวลาหลายศตวรรษที่เมืองนิซวาแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่เคร่งศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก และต่างเป็นที่รู้กันว่าเมืองนี้ไม่ปลอดภัยกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยือนที่นี่  ในปีค.ศ 1950 ชาวเมืองนิซวาได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านสุลต่านของเมืองมัสกัต ซึ่งการประท้วงนี้ได้ถูกยับยั้งและได้รีบการช่วยเหลือจากกองกำลังทหารอังกฤษ

จากนั้นในปีค.ศ. 1970 เมืองนิซวาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเมืองให้มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะของเมืองแบบเดิมอยู่ด้วยในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบันนี้เมืองนิซวาได้กลายเป็นเมืองที่เจริญขึ้นมากและน่าเข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วย เมืองนิซวาได้รับการอนุรักษ์ที่ดียิ่ง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเมืองนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมืองนี้ถูกรายล้อมด้วยกำแพงดินสี่เหลี่ยมจัตุรัส และบ้านที่มีทางเข้าเป็นประตูไม้กับบันได

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย   จากนั้นนําท่านเข้าชมป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน เป็นหอคอยขนาดใหญ่ที่มีห้องมากมายสลับซับซอนเหมือนกับเขาวงกต

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้าน Birkat Al Mauz หมู่บ้านโบราณที่ชื่อของหมู่บ้านมีความหมายน่ารักๆ ว่า บ่อกล้วย ซึ่งในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ยังมีคลองชลประทานโบราณที่ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านชมความสวยงามแปลกตาของหมู่บ้าน และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาด้านหลัง และสวนปาล์มที่สวยงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก Golden Tulip Nizwa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว    

วันที่ 4
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง – มัสยิดสุลต่านกาบูส – ช้อปปิ้งแกรนด์มอลล์ – สนามบินมัสกัต

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินชมตลาดพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าที่มีขายมีทั้งเครื่องประดับทำมือ เครื่องเงิน เครื่องหนัง กาแฟ และของประดับตกแต่งบ้านสไตล์โอมาน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต ระยะทาง 160 กม.

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย   นำท่านสู่มัสยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque)  (สุภาพสตรีไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น หรือชุดวาบหวิว กรุณาเตรียมผ้าคลุมหัวเพื่อใส่ในระหว่างเข้าชมมัสยิด / เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่อนุญาตให้เข้ามัสยิด) มัสยิดแห่งนี้ได้รับการการขนานนามว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัสยิดอิสลาม มีลักษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้นไม้ และดอกไม้ประดับอย่างรมรื่น ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก โดยใช้เวลาทอกว่า 4 ปี และโคมไฟระย้า ความสูง 14 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เชื่อว่าใครได้ก้าวเข้ามายังมัสยิดกาบูสแห่งนี้ต้องพบกับเพราะความยิ่งใหญ่อลังการ และความสวยงามแบบที่ชมยากจริงๆ

หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง Muscat Grand Mall ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ดัง และสินค้าทั่วไปให้เลือกสรรมากมาย นอกจากนั้นบริเวณรอบๆ ยังมีห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ที่ท่านสามารถเดินไปเยี่ยมชมได้อีกหลายแห่ง

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงมัสกัต ระยะทาง 15 กม.

21.10 น.   บินตรงกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินโอมาน แอร์ (Oman Air) เที่ยวบิน WY817 ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที

วันที่ 5
สนามบินสุวรรณภูมิ

06.20 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทางท่องเที่ยวเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามรายการที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • ค่าวีซ่าประเทศโอมาน (E-Visa)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (มาตรฐาน 1 USD/ใบ)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Oman Air อนุญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ท่านละ 23 กก. /ท่าน)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 2,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย(ถ้ามี)
 • ค่าตรวจ PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าที่ประเทศไทย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ตามที่กำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน
 15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
 16. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เม.ย.66 - พ.ค.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 28,888 บาท
 • เม.ย.66
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 27,888 บาท