เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ
ลงเรือท้องถิ่น ที่เรียกว่า อับร่า (Abra) ข้ามลำน้ำดูไบ
เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi)
เข้าชมมัสยิดหลวง ( Grand Mosque )
Heritage village หมู่บ้านพื้นเมืองจําลองชาวเบดูอิน
ถ่ายรูปด้านนอก Emirates Palace
สนุกกับกิจกรรมการผจญภัยในทะเลทราย
ชมแสดงระบำหน้าท้อง หรือ Belly Dance
ชายหาดจูไมร่า
ถ่ายรูปกับตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB
ช้อปปิ้ง Dubai mall
ห้างสรรพสินค้า Mall of Emirate

แพ็คเกจทัวร์ดูไบ, Soda Tour โซดาทัวร์,
รหัส 027-0110
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – ดูไบ - อาบูดาบี

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นเอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK371  เวลา 02.00 – 06.00 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ให้ท่านได้ชมเมืองดูไบ เริ่มจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ ชมประติมากรรม งานศิลป์ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ของชาวอาหรับ จากนั้นลงเรือท้องถิ่น ที่เรียกว่า อับร่า (Abra) ข้ามลำน้ำดูไบครีกสู่ฝั่งเดียร่า ที่รวมตลาดการค้าไว้ในย่านนี้อาทิ ตลาดเครื่องเทศ , ตลาดทองคำ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าชมมัสยิดหลวง ( Grand Mosque )แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอิสลามของชาอาหรับ

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
 • เข้าพักที่ Novotel Abu Dhabi Al Bustan หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม. 

วันที่ 2
อาบูดาบี – ดูไบ - ทัวร์ทะเลทราย

เช็คเอาท์และให้ท่านได้เยี่ยมชมเมืองอาบูดาบี เริ่มต้นที่ Heritage village หมู่บ้านพื้นเมืองจําลองความเป็นอยู่ของชาวเบดูอิน ทีเคยเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย แวะถ่ายรูปด้านนอก Emirates Palace โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว และ Ferrari world จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ ให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงเย็น เมื่อถึงเวลานำท่านสนุกกับกิจกรรมการผจญภัยในทะเลทราย หลังจากนั้นท่านพักผ่อนในแคมป์อาหรับกลางทะเลทราย รับประทานอาหารค่ำพร้อม การแสดงระบำหน้าท้อง หรือ Belly Dance

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
 • เข้าพักที่ Novotel Dubai Deira City Centre หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ดูไบ

ให้ท่านได้ท่านเที่ยวชมย่านหรูหราของดูไบ ชายหาดจูไมร่าหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ Dubai mall

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
 • เข้าพักที่ Novotel Dubai Deira City Centre หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ดูไบ

เช็คเอาท์เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้า Mall of Emirate ห้างขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆ มีสิ้นค้าให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดในร่มมาดินาท (Madinat) เมื่อถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 374 เวลา 22.35 – 07.35 น. (+1) (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วัน
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดอังกฤษ
วันที่ 5
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan จำนวน 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถ) 4 วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม พิพิธภัณฑ์ดูไบ, เรือท้องถิ่น อับร่า, มัสยิดหลวง, ทัวร์ทะเลทรายพร้อมอาหารค่ำ
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่คนขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ
  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :
  เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

ขนาดที่นั่งรถเช่า

 • รถเก๋ง จำนวน 4 ที่นั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สำหรับนักท่องเที่ยว 2 ท่าน
 • รถ Van จำนวน 7 ที่นั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สำหรับนักท่องเที่ยว 3 – 5 ท่าน
 • รถ Mini Bus จำนวน 15 ที่นั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สำหรับนักท่องเที่ยว 6 – 10 ท่าน

เงื่อนไขระยะเวลาของรถโดยสาร

 1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าที่ต้องมีชั่วโมงการทำงานไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละวัน หากเกินเวลาจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 62 USD ต่อชั่วโมง
 2. เจ้าหน้าที่คนขับรถจะนำทางไปตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านั้น หากออกนอกเส้นทางหรือไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางที่ระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อคำนวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง

 

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ